link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/acetylcysteine-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/ivermectin-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/nitazoxanide-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/plaquenil-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/xarelto-polska.php

aktualności
2013 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 105 |
  min min min min min min min min min min min min
29 stycznia 2013

Co Ty możesz zrobić z nieodśnieżonymi trasami rowerowymi?

Jak to jest z tym odśnieżaniem tras rowerowych w najbardziej przyjaznym rowerom mieście w Polsce? Co w tej sprawie można zrobić? Przyjrzyjmy się tej kwestii z pozycji półmetka zimy 2012/2013.

W grudniu 2012 na łamach MMWrocław, można było przeczytać:

Według Ewy Mazur, rzeczniczki Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, odśnieżane są m.in. ścieżki rowerowe na Bacciarellego, Drobnera, Jedności Narodowej, Mieszczańskiej, Bolesława Prusa, pl. Staszica, Curie-Skłodowskiej, pl. Grunwaldzkim, Armii Krajowej, Hubskiej, Krakowskiej, Powstańców Śląskich, Spiskiej, Ślężnej, pl. Wróblewskiego, Kasprowicza, Osobowickiej, Legnickiej, Obornickiej, Kazimierza Wielkiego i Długiej.

Z kolei Gazeta Wrocławska jeden dzień później cytowała tę samą osobę, twierdzącą, iż:

Odśnieżane będą tylko ciągi pieszo - rowerowe. Nie ma możliwości odśnieżać wszystkich ścieżek - uważa Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

I to drugie stanowisko było i jest znacznie bliżej prawdy, niestety. Zasypane śniegiem pozostają nawet główne trasy rowerowe: Powstańców Śląskich, Legnicka, czy Wyspiańskiego >>> patrz galeria obok.

Jeśli gdzieś zdarzy się odśnieżona droga rowerowa, to tylko przez pomyłkę kierującego pługiem, albo brak pomysłu, gdzie też może znajdować się chodnik >>> patrz galeria obok.

A przecież jeszcze w październiku Sekcja Rowerowa UM agitowała, żeby rowerzyści nie porzucali jazdy zimą. Ci, którzy się na to porwali, mogą czuć się nabici w butelkę - działania miasta są nieskoordynowane, wewnętrznie sprzeczne, wysoce nieefektywne, czy wręcz absurdalne:

W połowie grudnia 2012 pisaliśmy o zupełnie niezrozumiałym sposobie spychania śniegu na pasy rowerowe, które przecież są częścią odśnieżanej jezdni, a ich odśnieżanie nic właściwie nie kosztuje. Nieprawdą jest, że:

Szerokość płużenia obejmuje całą szerokość jezdni. Na ulicach, gdzie kontrapasy oraz ścieżki rowerowe umieszczone są przy samej krawędzi jezdni, mogą być one zawężone przez zgarnięty śnieg.

jak przekonywał urzędnik ze ZDiUMu. Rzeczywistość wygląda zgoła inaczej: kontrapasy nie są w ogóle odśnieżane >>> patrz galeria obok, zaś pasy są pełne zwałów śniegu i błota na całej szerokości >>> patrz galeria obok.

Szczytem absurdu jest z kolei odśnieżanie na ulicy Olszewskiego pustego i nieużywanego pobocza, podczas gdy droga rowerowa po drugiej stronie jezdni leży zasypana błotem i śniegiem - pisaliśmy o tym także w grudniu 2012.

Dziś zaś wydarzył się wypadek z udziałem rowerzysty na ulicy Wróblewskiego. Tak wyglądał tam "w połowie odśnieżony" pas rowerowy trzy dni temu:

Jeśli poszkodowany potrafi udowodnić, iż wypadek jest powiązany z brakiem odśnieżania pasa (np. nie mógł poruszać się pasem, bo leżał tam śnieg, a gdyby mógł, to być może nie doszło by do zdarzenia), powinien domagać się odszkodowania od zarządcy drogi.

Tak jak wystające krawężniki zaczęły dopiero znikać po nagłośnionej sprawie o odszkodowanie za zniszczony rower na betonowej przeszkodzie, tak być może śnieg ustąpi dopiero pod presją wniosków o odszkodowania.

Nie chcąc jednak czekać na kolejne wypadki, czy też odwilż, apelujemy:

Drodzy rowerzyści!

Zwracamy się do was z gorącą prośbą / apelem o nadsyłanie zgłoszeń, gdzie we Wrocławiu jest źle / nie odśnieżona infrastruktura rowerowa.

Jak pokazuje praktyka, jedynie społeczna, zmasowana, roszczeniowa akcja zasypywania zgłoszeniami instytucję odpowiedzialną za zimowe utrzymanie, daje efekt. Mejle, z załączonymi zdjęciami (to ważne!) należy wysyłać na adres: akcja.zima@ekosystem.wroc.pl, cc: daniel.chojnacki@um.wroc.pl

Poniżej prezentujemy (bez zdjęć) godną naśladowania obywatelską interwencję w sprawie nieodśnieżonej drogi rowerowej na wybrzeżu Wyspiańskiego - można się wzorować.

 

Radek Lesisz


 

Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o uprzątniecie śniegu  zalegającego już ponad kilka dni po opadzie na nawierzchni drogi rowerowej na ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego zaczynając od Mostu Grunwaldzkiego do Mostu Szczytnickiego. Zgodnie z mapą LINK

Odcinek A-B-C-D nie był odśnieżany od początku opadów. Stanowi bezpośrednie to zagrożenie dla życia i zdrowia osób zmuszonych poruszać się tą drogą rowerową. Co rodzi podstawę do roszczeń odszkodowawczych.

Proszę o informacje kto jest osobą odpowiedzialną i decyzyjną w tej sprawie.
Proszę o szybkie usuniecie śniegu z ww. miejsce. Odpowiedź proszę przesyłać  na niniejszego maila (zgodnie z Art. 391. § 1.kpa.)

Podstawa prawna

Art. 391. § 1. Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania:

1) wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie albo

2) wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków.

Art. 243. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Art. 244. § 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1.

§ 2. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Art. 245. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Art. 246. § 1. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego działu.

§ 2. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245).

 

Art. 5.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
(…)
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.
4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1–4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1–4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1–4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3–3b.
9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).


--
Pozdrawiam
Mirosław Z.ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 12 - 07
 
Pas na Wróblewskiego
Wyspiańskiego - operator płóga przyzwyczaja pieszych do chodzenia po ścieżce
Mickiewicza
Powstańców Śl. - piesi i rowerzyści brną przez śniegi, jezdnia obok czysta
Powstańców Śl. - cykliści sami wyjeździli sobie koleinę w śniegu
Most Grunwaldzki - desire lines na śniegu
Kontrapas Ruska - wyjeżdżone, nie odśnieżone
Kontrapas Jedności
Ulica Bema - ślady zdradzają użytkowników
Legnicka ważna jest tylko dla aut?
Pilczycka przy parku - bo nie było chodnika...
Pas rowerowy na trasie W-Z
W-Z: potrzebny lodołamacz?
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 105 |
 1. List otwarty do Macieja Bluja: są propozycje, potrzeba teraz woli politycznej
 2. Kolejne interwencje w sprawie nawierzchni ddr na ul. Pilczyckiej
 3. List otwarty do Macieja Bluja: gratulujemy odważnego głosu
 4. Zaproszenie do Dolnośląskiego Centrum Rowerowego na pożegnanie zimy
 5. Plany UM na rok 2013 - relacja z Rozmów Cyklicznych
 6. Błędy organizacji ruchu na BŁD
 7. Nowa przeprawa Łany – Siechnice (wschodnia okrężnica Wrocławia)
 8. Kultura rowerowa po prasku
 9. Eltis - bank wiedzy wiedzy o transporcie i mobilności w miastach Europy
 10. Zaproszenie na Rozmowy Cykliczne o planach miasta na 2013 rok
 11. Międzynarodowa Akademii Rowerowych Wolontariuszy w Pradze - relacja
 12. Co Ty możesz zrobić z nieodśnieżonymi trasami rowerowymi?
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa