link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
07 stycznia 2014

Nasze uwagi do projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiej

Jak pisaliśmy, w planie na rok 2014 jest przebudowa ul. Nowowiejskiej, wraz z budową drogi rowerowej od Piastowskiej do Wyszyńskiego.

Przebudowa nie będzie obejmować odcinka od Sienkiewicza do Piastowskiej, jak pierwotnie planowano, zaś na odcinku Prusa - Wyszyńskiego przebudowa obejmie tylko chodnik i zieleniec - w ramach osobnego projektu na budowę drogi rowerowej.pdf.

Naszym zdaniem droga rowerowa na ul. Nowowiejskiej - tworzona w wąskim chodniku, tylko po stronie północnej, jest złym rozwiązaniem:

 • prowadzi do konfliktu rowerzystów z pieszymi - chodnik jest miejscem do chodzenia, jak sama nazwa wskazuje;
 • odcina źródła i cele podróży znajdujące się po południowej stronie ulicy - nie ma jak do nich dojechać;
 • utrudnia poruszanie się: zmusza jadących na wschód do dwukrotnego przekraczania jezdni, co w przypadku jazdy na zasadach ogólnych, bądź po pasie rowerowym, nie miałoby miejsca;
 • ulica powinna zostać uspokojona w taki sposób, aby rowerzyści mogli poruszać się bezpiecznie po jezdni: czy to na zasadach ogólnych, czy też po pasach rowerowych.

Projekt niestety został stworzony przed pięciu laty i wówczas nikt się nas o zdanie nie pytał. Nikt nie chciał też tworzyć nowego projektu. Dlatego musimy rzeźbić w tym... co jest.

Ponieważ przetarg na przebudowę jest ciągle w toku, możliwe jest naszym zdaniem skorygowanie wielu złych rozwiązań - o takowe zresztą już wystąpiła Sekcja Rowerowa; uwagi Sekcji można znaleźć z Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) na stronie 14.pdf.

Przed świętami wysłaliśmy do urzędu (WIM) listę z naszymi wnioskami racjonalizatorskimi (poniżej).

W tym roku otrzymaliśmy odpowiedź z urzędu (WIM), które z nich zostały uwzględnione (poniżej poniżej).

Radek Lesisz


Szanowni Państwo,

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową na przebudowę ul. Nowowiejskiej stwierdzamy, iż posiada ona bardzo dużo uchybień, złych rozwiązań i błędów nie tylko w sferze projektowania infrastruktury rowerowej, ale także i pieszej.

Dlatego też wnosimy o wykonanie NIEZBĘDNYCH zmian z projekcie, co pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów przebudowy (poprawek złych rozwiązań) w przyszłości i tym samy spełni wymów dbałości o finanse publiczne.

Wnioskujemy o:

1 - wysłupkowanie wszystkich miejsc, które nie są przeznaczone do parkowania samochodów, a mogą zostać tak wykorzystane.

Uzasadnienie:

Jeśli w czasie przebudowy nie zostanie należycie uporządkowane parkowanie samochodów na ul. Nowowiejskiej, czyli zezwoli się na zastawianie chodników i zieleńców, albo stawianie aut niezgodnie z przeznaczeniem (skośnie zamiast równolegle) to Nowowiejska skończy dokładnie tak, jak ul. Sienkiewicza: parkuje tam ponad dwa razy więcej aut niż jest legalnych miejsc postojowych, (wystarczy spojrzeć TUTAJ) z racji braku wygrodzeń (słupków) - jest to de facto przyzwolenie na nielegalne parkowanie.

W takim ujęciu projektowanie miejsc parkingowych jest fikcją i przyznaniem się do porażki w utrzymaniu porządku już na etapie projektowania.

Jeśli celem przebudowy ma być faktyczne uporządkowanie kwestii parkowania, to należy fizycznie uniemożliwić parkowanie poza wyznaczonymi miejscami.

W miejscach gdzie miejsca postojowe nie zapewniają widoczności na przejściach dla  pieszych (np. Reja) należy wykonać podwyższenia przejścia na części jezdni dla aut, celem wymuszenia zmniejszenia prędkości.

2 - uzupełnić zieleńce - wykonać zielony pas zamiast poprzerywanych klombów, doprojektować zieleńce i uzupełnić nasadzenia drzew.

Uzasadnienie:

Zaprojektowane zieleńce po stronie północnej są zupełnie zbędnie poprzerywane. Takie projektowanie zachęca wręcz do wykorzystywania wolnej przestrzeni do parkowania aut. Wnosimy o zapełnienie zabetonowanej przestrzeni zieleńcami - połączenie odseparowanych klombów zapewni większą ilość biologicznie czynnej powierzchni, a także pozytywnie wpłynie na estetykę ulicy. W miejscach wyjść z klatek należy pozostawić wysłupkowane przejście do jezdni (konieczność przenoszenia rzeczy z pojazdów zatrzymujących się na jezdni), ale nie należy umożliwiać parkowania tam samochodu (patrz pkt. 1).

W miejscach gdzie nie są zaprojektowane miejsca postojowe, a istnieje możliwość nielegalnego parkowania (głównie po str. południowej) zamienić beton na zieleń - zapewni większą ilość biologicznie czynnej powierzchni, a także pozytywnie wpłynie na estetykę ulicy. Należy przy tym zostawić miejsca w rejonie skrzyżowań na przejścia dla pieszych ze wszystkich czterech stron skrzyżowania (patrz pkt. 3).

Wniosek dotycz też okolic ul Jaracza, gdzie nie ma żadnych zieleńców. Tamże należy przede wszystkim uzupełnić nasadzenia drzew.

3 - zaprojektować przejścia dla pieszych przez wszystkie cztery ramiona skrzyżowania z ul. Reja

Uzasadnienie:

Brak uzasadnienia dla nie wykonania udogodnień dla ruchu pieszego w tym miejscu.3 - zaprojektować wysokiej jakości zielone klomby i nasadzenia drzew

Uzasadnienie:

Zaproponowane rozwiązania (np. na skrzyżowaniu z ul. Reja, Piastowskiej, czy Prusa)  powinny być wykonane przez architekta krajobrazu, nie zaś inżyniera drogownictwa. Zielona przestrzeń o wysokiej klasie na tej ulicy może stanowić o wartości dodanej całego projektu - w tym celu należy zgłosić się do kompetentnych profesjonalistów. Patrz też pkt. 2.

4 - Zgodnie z uwagami Sekcji Rowerowej UM WIM:

"Przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego tzw. „sierżant” po południowej stronie jezdni ul. Nowowiejskiej (w przypadku zmiany prawa do czasu realizacji inwestycji) umożliwiającego rowerzystom dotarcie do źródeł i celów podróży zlokalizowanych po południowej stronie ul. Nowowiejskiej"

wnosimy o rozszerzenie projektowanego oznakowania tak, aby mogło obowiązywać w obie strony: przemianowanie drogi rowerowej na chodnik z dopuszczonym ruchem pieszych.

Uzasadnienie:

Zaprojektowana ścieżka rowerowa jest bardzo konfliktogenna: na potrzeby jej stworzenia zabrano przestrzeń dla pieszych na ruchliwym chodniku (wzdłuż którego znajduje się m.in. wiele sklepów, czy szkoła). Uważamy to za bardzo błędne posunięcie - spychanie rowerzystów na chodniki zamiast dostosowania ruchu na jezdni do potrzeb rowerzystów.

Ulicę należało spowolnić i uczynić przyjazną do ruchu rowerów po jezdni. Dlatego należy dążyć o likwidacji tego złego rozwiązania - uwolnić chodnik od ruchu rowerowego zaś jezdnię spowolnić i przystosować do ruchu rowerowego - w tym celu należy:

 • wykonać wyniesienia na przejściach dla pieszych - patrz pkt. 1
 • wykonać oznakowanie typu "sierżant" w obu kierunkach
 • cyklo-chodnik oznakować jako chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym -pozwoli to na nieobligatoryjne korzystanie z wykonanej (zupełnie zbędnie) ścieżki rowerowej, która może spełniać swoją rolę z przypadku dzieci, lecz dla osób dorosłych stanowi jedynie utrudnienie i sprzyja konfliktom z pieszymi.

 

5 - likwidacja barierki oddzielającej od przystanku przy skrzyżowaniu z Wyszyńskiego.6 - przesunąć przejazdy przez ulice poprzeczne (Reja, Prusa, Piastowska, Jaracza) do krawędzi jezdni Nowowiejskiej.Z poważaniem

Radek Lesisz


Witam

Przedstawione poniżej zmiany zostaną uwzględnione w projekcie na remont ulicy Nowowiejskiej:

1 - wysłupkowanie wszystkich miejsc, które nie są przeznaczone do parkowania samochodów (m.in. oddzielenie miejsc parkingowych po południowej stronie i po północnej pomiędzy drzewami) - to będzie element organizacji ruchu docelowego (ord);

2 - zaprojektowanie dodatkowego przejścia w miejscu istniejącego na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z ul. Reja - również w ramach aktualizacji ord;

3 - uzupełnienie o nowe nasadzenia istniejącego szpaleru drzew od posesji 28 do ul. Jaracza po północnej stronie;

4 - likwidację trawników pomiędzy przejściem pieszym przed skrzyżowaniem z ul. Prusa do posesji nr 28 - zastosowanie takiego rozwiązania z zielenią jak na wcześniejszym odcinku ulicy (nawierzchnia przepuszczalna w rejonie drzew - pozostałe miejsca utwardzone);

5 - przesunięcie drogi rowerowej w kierunku ulicy zachowując skrajnię (drzewa, słupy trakcyjne) tak aby zapewnić szerszy chodnik od posesji nr 28 do przystanku autobusowego i nie tworzyć drugiego chodnika przy jezdni.  

pozdrawiam,
daniel chojnacki
oficer rowerowyilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 10 - 04
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Przebudowa Marii Curie-Skłodowskiej i nasze uwagi do projektu
 2. Alzacki Szlak Winny
 3. Nasze uwagi do projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiej
 4. Ludzie listy piszą
 5. Rowerowy budżet obywatelski Wrocławia - spotkanie 30.01.2014
 6. Uwagi do projektu przebudowy ulicy Mińskiej
 7. Uwagi do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego
 8. Informator o rowerach typu handbike
 9. Zaproszenie na spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy Wrocławskiego Święta Rowerzysty 2014
 10. Zaproszenie na Rozmowy Cykliczne (27.02.2014) - o koncepcji Shared Space i uspokojeniu ruchu na Nadodrzu
 11. Magistrat wyciąga trupa z szafy - projekt przebudowy ulicy Okulickiego
 12. Zaproszenie na Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, Wrocław 27 – 29 marca 2014
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa