link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
27 stycznia 2014

Uwagi do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego

W odpowiedzi na ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego o konsultacjach społecznych dotyczących Planu Transportowego dla Dolnego Śląska w zakresie komunikacji kolejowej, 24 stycznia br. złożyliśmy nasze uwagi do tego dokumentu.


UWAGI DO PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Szanowni Państwo,

Wnosimy o uwzględnienie w Planie Rozwoju następujących zagadnień związanych z komunikacją rowerową.

I. Wyraźne wskazanie w dokumencie ważnej roli transportu rowerowego jako uzupełnienia i zwiększenia atrakcyjności oferty transportu zbiorowego.

Miejsce w dokumencie:
Postulat natury ogólnej, możliwy do zawarcia  np. w punkcie 11 „Kierunki rozwoju” jako dodatkowy akapit sygnalizujący całokształt zagadnienia pozytywnego wpływu rozwoju ruchu rowerowego.

Uzasadnienie.
W obecnej wersji dokumentu brakuje takiego wskazania. Tematyka rowerowa pojawia się w dokumencie incydentalnie. Jest to dalece nieadekwatne do potencjału i korzyści jakie dla rozwoju wojewódzkiego systemu komunikacji publicznej może przynieść wzrost wykorzystania roweru w podróżach łącznych. Plan powinie zakładać wzrost udziału transportu rowerowego i jednoznacznie określić środki jakie należy podjąć w tym celu.  

II. Wpisanie do dokumentu jednoznacznego postulatu docelowej  likwidacji barier fizycznych, formalnych i finansowych przewozu rowerów w pojazdach/taborze transportu publicznego.

Miejsce uwzględnienia: postulat winien się pojawić w  punkcie 11, jak również w punkcie 8 dotyczącym  standardów przewozów..., gdzie należałoby określić docelowe ilościowe i jakościowe standardy przewozu rowerów w pojazdach wchodzących transportu szynowego oraz autobusowego.
 
Uzasadnienie:
Jak wskazują przykłady z rozwiniętych krajów UE (np. kolei duńskich) stworzenie możliwości łatwego komfortowego i atrakcyjnego cenowo przewozu rowerów w komunikacji zbiorowej przekłada się na wzrost ilości pasażerów (klienci podróżujący z rowerem). Sytuacja obecna nie zachęca do przewozu rowerów  koleją, ze względu małą przyjazność taboru oraz wysokie ceny biletów (z wyłączeniem nielicznych linii o charakterze turystycznym, gdzie istniej możliwość zakupu biletu za złotówkę). Dworce kolejowe nie posiadają ułatwień do wprowadzania rowerów na perony. Tabor autobusowy nie jest w ogóle przystopowany do przewozu rowerów, nawet na trasach, gdzie nie ma alternatywnych połączeń szynowych. Powyższe czynniki powodują dziś niepożądane wykluczenia sporej grupy potencjalnych użytkowników transportu publicznego. Plan powinien zakładać poprawę sytuacji w tym zakresie.

III. Wpisanie postulatu aktywnego wsparcia rozwoju transportu kombinowanego typy rower-komunikacja publiczna–rower, w tym tworzenia parkingów „bike and ride” na dworcach , przystankach i węzłach przesiadkowych oraz innych rozwiązań jak np.:  parkingi strzeżone wewnętrzne na dworcach, wypożyczalnie rowerów publicznych (wsparcie dla inicjatyw budowy systemów rowerów publicznych).

Proponowane miejsce umieszczenia w dokumencie: punkt 11 , punkt 8

Uzasadnienie:
Wspomniane wyżej rozwiązania umożliwiają i ułatwiają użycie roweru w podróżach realizowany komunikacją publiczną i zwiększają zakres jej dostępności o obszary zbyt odległych od linii komunikacyjnych dla podróży pieszych.   

IV. Wprowadzenie postulatu, że realizacja Planu nie powinna utrudniać rozwoju systemu transportu rowerowego (inwestycje związane z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej nie powinny generować barier na ważnych trasach komunikacji rowerowej).

Uzasadnienie:
Generowanie barier dla ruchu rowerowego jest zjawiskiem wysoce niekorzystnym, gdyż generalnie wzrost ruchu rowerowego sprzyja wzrostowi wykorzystania systemu komunikacji zbiorowej.   Obecnie istnieje niestety wiele przypadków, gdy linie kolejowe i inne obiekty typu mosty kolejowe, wiadukty i dworce są istotnymi barierami dla poruszania się rowerem (przykład dworca Głównego we Wrocławia z tunelem pod peronami niedostępnym dla rowerzystów).    

V. Uzupełnienie dokumentu o rzetelną charakterystykę  obecnej oferty przewozowej pod kontem wymienionych wyżej kwestii (tj. np. aktualne dostosowanie taboru poszczególnych środków transportu do przewozu rowerów oraz przyjazność dla rowerzysty dworców kolejowych, autobusowych, węzłów przesiadkowych, ilość miejsc parkingowych przy dworcach, jakość parkingów, atrakcyjne usytuowanie, dostępność wypożyczalni, analiza taryf przewozowych pod kontem przyjazności do przewozu rowerów w ruchu turystycznym i codziennym.

Miejsce w dokumencie: dodatkowy podpunkt do punk n  3. opracowania (analogicznie jak w przypadku przyjazności dla niepełnosprawnych).

Uzasadnienia
Rzetelna charakterystyka obecnej sytuacji będzie stanowić uzasadnienie dla przyszłych kierunków działań i powinna stanowić punkt wyjścia do późniejszej ewaluacji.

VI. Zaznaczyć znaczący potencjał jaki ma wzrost komunikacji rowerowej w ograniczaniu komunikacji samochodowej.

Miejsce zawarcia: punkt 10.

Uzasadnienie: możliwość wykorzystania roweru w kombinacji ze środkami komunikacji publicznej może być znaczącym czynnikiem decydującym o rezygnacji z użycia samochodu, a tym samym w skali makro powodować ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.


Cezary Grochowski

Wrocławska Inicjatywa Rowerowailosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 10 - 04
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Przebudowa Marii Curie-Skłodowskiej i nasze uwagi do projektu
 2. Alzacki Szlak Winny
 3. Nasze uwagi do projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiej
 4. Ludzie listy piszą
 5. Rowerowy budżet obywatelski Wrocławia - spotkanie 30.01.2014
 6. Uwagi do projektu przebudowy ulicy Mińskiej
 7. Uwagi do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego
 8. Informator o rowerach typu handbike
 9. Zaproszenie na spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy Wrocławskiego Święta Rowerzysty 2014
 10. Zaproszenie na Rozmowy Cykliczne (27.02.2014) - o koncepcji Shared Space i uspokojeniu ruchu na Nadodrzu
 11. Magistrat wyciąga trupa z szafy - projekt przebudowy ulicy Okulickiego
 12. Zaproszenie na Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, Wrocław 27 – 29 marca 2014
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa