link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2007 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 46 |
  min min min min min min min min min min
22 stycznia 2007

Co można poprawić na Legnickiej?

22 stycznia 2007 r. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa wystosowała do Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Wydziału Inwestycyjno-Technicznego UM pismo z listą propozycji poprawek, jakie mogłby zostać przeprowadzone za niewielkie pieniądze w celu poprawy przejazdności głównego ciągu rowerowego zachodniego Wrocławia - ul. Legnickiej. Nasza petycja odnosi się także do działań docelowych, jakie winny być przeprowadzone w ciągu ul. Legnickiej oraz do prognozowanej sytuacji, jaka nastanie niebawem po otwarciu galerii Legnickiej.

Choć petycja do odpowiedzialnych urzędów UM nie wyczerpuje z pewnością wszystkich możliwości poprawek, to jej rzetelna realizacja byłaby dobrym sygnałem od władz do rowerzystów, a także przyczyniłaby się do zwiększenia komfortu, bezpieczeństwa i przepustowości tej głównej trasy rowerowej.

Poniżej treść pisma:

Wrocław 22.01.2007r.
Do:

1. Zarząd Dróg i Komunikacji
Ul. Długa 49
53-633, Wrocław

2. Wydział Inwestycyjno-Techniczny
50-032 Wrocław
ul. Zapolskiej 2/4

Dotyczy: udogodnień dla rowerów w ciągu ulicy Legnickiej

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie naszych postulatów dotyczących udogodnień dla rowerów w ciągu ulicy Legnickiej. Niniejsze uwagi odnoszą się do drobnych inwestycji, które mogą w znaczącym stopniu polepszyć bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych oraz poprawić komfort i sprawność komunikacji rowerowej na tym głównym ciągu zachodniego Wrocławia.

1. Mając na uwadze powyższe, postulujemy o:

 • wytyczenie po wewnętrznej stronie skrzyżowania przejazdu dla rowerów przez ul. Środkową wraz z wyniesieniem przejazdu i przejścia do poziomu chodnika (jak np. na ul. Roentgena/Sienkiewicza).
  Uzasadnienie: zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, art.33, rowerzysta zmuszony jest korzystać z chodnika jadąc wzdłuż ul. Legnickiej. Jadąc z centrum na zasadach ogólnych rowerzysta zmuszony jest zjechać z jezdni ul. Legnickiej na  skrzyżowaniu z ul. Środkową - obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Brak przejazdu skutkuje nagminnym przejeżdżaniem po pasach, jednocześnie trudno sobie wyobrazić, aby rowerzysta zjeżdżał najpierw na wschodni chodnik ul. Środkowej, zsiadał z roweru, a następnie go przeprowadzał . Przejazd przez ul. Środkową jest konieczny także dla rowerzystów jadących do centrum – zgodnie z istniejącą praktyką, można wytyczyć przejazd ww wspólnym ciągu pieszo-rowerowym, jaki pełni tutaj chodnik. Wyniesienie przejazdu powinno poprawić znacząco bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów - kierowcy skręcający z ul. Środkowej w Legnicką często nie spoglądają w prawo (podobnie jak na niebezpiecznym skrzyżowaniu Dobra/Legnicka), wobec czego jest to miejsce kolizyjne. Wyniesienie przejazdu wymusi na kierowcach zmniejszenie prędkości (czego dowodzi zastosowane rozwiązanie na ulicach poprzecznych ul. Sienkiewicza) i wraz z odpowiednim oznakowaniem poprawi bezpieczeństwo.
 • specjalne oznakowanie (znaki pionowe i poziome) oraz wyniesienie do poziomu chodnika przejazdu i przejścia dla pieszych przez ul. Dobrą
  Uzasadnienie: z uwagi na brak reakcji WIT (przez ponad 2 lata) na naszą bezpośrednią interwencję związaną z wypadkiem rowerzystki jaki miał miejsce 8.8.2005r., apelujemy o podjęcie bezzwłocznych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia rowerzystów na tym przejeździe! Z uwagi na duże zagrożenie dla rowerzystów i pieszych na tym przejeździe (kierowcy nie patrząc w prawo skręcają z ul. Dobrej w ul. Legnicką z dużą prędkością, gdyż mają duże pole widzenia na jezdnię ul. Legnickiej) należy przedsięwziąć szczególne środki ochrony pieszych i rowerzystów – wyniesienie przejazdu i przejścia oraz dodatkowe (i wymagane przepisami) oznakowanie pionowe i poziome.
 • wytyczenie przejazdów dla rowerów po zewnętrznej stronie skrzyżowań przez ulice Inowrocławską i Młodych Techników.
  Uzasadnienie: zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, art.33, rowerzysta zmuszony jest tutaj korzystać z chodnika. Brak przejazdów rowerowych przez jezdnie w ciągu pieszo-rowerowym uważamy generalnie za dyskryminację rowerzystów, gdyż przepisy zmuszają rowerzystę do przeprowadzania roweru na każdym skrzyżowaniu. W tym wypadku wierzymy, iż jest to niedopatrzeniem, gdyż skądinąd dobre rozwiązania z przejazdami na ciągach pieszo-rowerowych funkcjonują z powodzeniem we Wrocławiu w wielu miejscach: Kamienna, Strzegomska, Długa, etc. Przejazd po stronie zewnętrznej skrzyżowania pozwoli na ominięcie przystanku.
 • wytyczenie na skrzyżowaniu z ul. Poznańskąi ul. Głogowską przejazdów dla rowerów po wewnętrznej stronie skrzyżowania, wytyczenie na odcinku Poznańska – Głogowska ciągu rowerowego przy jezdni  oraz instalację barierek / nasadzeń chroniących przed ochlapaniem z jezdni na odcinku Poznańska - Głogowska.
  Uzasadnienie: w ciągu rowerowym Poznańska – Głogowska występuje 7 (siedem) miejsc miejsc kolizyjnych (przejść przez drogę rowerową) z ruchem pieszym, nie wspominając o praktyce poruszania się pieszych jak najdalej od jezdni, czyli po drodze dla rowerów (chodnik znajduje się pomiędzy jezdnią, a drogą dla rowerów). Projektując ciąg rowerowy w miejscu chodnika (doraźnie można użyć do tego farby, docelowo, budując drogę rowerową wg Standardów), uzyskujemy 1 (jedno) miejsce kolizyjne z ruchem pieszych (przy przejściu przez Legnicką na wysokości Głogowskiej). Barierki / nasadzenia chroniące przez chlapiącymi pojazdami są konieczne, nawet po remoncie zewnętrznego pasa (co można sprawdzić na wizji lokalnej).
 • montaż lustra pod pl. Strzegomskim
  Uzasadnienie: z uwagi na brak pozytywnej reakcji WIT na nasz postulat dotyczący montażu lustra pod pl. Strzegomskim (na zakręcie przy kioskach na relacji zachód-wschód), ponownie wnosimy o rozpatrzenie postulatu.
 • uzupełnienie wygrodzenia parkingu przy stacji benzynowej przy ul. Zachodniej od drogi rowerowej.
  Uzasadnienie: wygrodzenie parkingu należy wymusić na właścicielu stacji benzynowej – auta parkujące na tym terenie nagminnie wjeżdżają przednimi kołami na drogę rowerową. Wygrodzenie musi podsiadać, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. oraz obowiązującymi Standardami, skrajnię poziomą.
 • wytyczenie przejazdu dla rowerów przez ul. Przedmiejską
  Uzasadnienie: istniejąca droga rowerowa została zakończona przez przejazdem przez Przedmiejską. Jest to rozwiązanie dyskryminujące rowerzystów i stwarzające spore zagrożenie – od dłuższego czasu rośnie natężenie ruchu samochodowego na ul. Przedmiejskiej (rozwój terenów gospodarczych), a co za tym idzie, rośnie liczba sytuacji kolizyjnych. Rowerzyści, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, są zobowiązani tutaj do korzystania z drogi rowerowej oraz chodnika, lecz jednocześnie nie mogą przejeżdżać przez ulicę będącą podporządkowaną w stosunku do ulicy Legnickiej, po której biegnie główna trasa rowerowa. Wymuszanie zsiadania i przeprowadzania roweru uważamy tutaj za jawną dyskryminację rowerzystów. Ponadto, z uwagi na zachowania większości rowerzystów, wytyczenie przejazdu usankcjonowałoby codzienną praktykę i polepszyłoby bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.
 • wyróżnienie i wyniesienie przejścia i przejazdu dla rowerów przez ul. Białowieską.
  Uzasadnienie: z uwagi na mało czytelne oznakowanie poziome postulujemy o odnowienie wyróżnienie oraz dodatkowo wyniesienie przejścia oraz przejazdu do poziomu chodnika (jak. np. na ul. Roentgena/Sienkiewicza) – zabieg ten pozwoli polepszyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poprzez wymuszenie zmniejszenia prędkości samochodów skręcających w Legnicką. Kierowcy wyjeżdżający z Białowieskiej bardzo często nie sprawdzają prawej strony przy wykonywaniu manewru skrętu, co skutkuje niebezpiecznymi sytuacjami.
 • korekta cyklu sygnalizacji świetlnej na przejeździe przez ul. Rysią.
  Uzasadnienie: uważamy za sytuację dyskryminującą fakt, iż zielone światło dla rowerów poruszających się wzdłuż Legnickiej świeci się o połowę krócej niż zielony cykl dla aut poruszających się na tej samej relacji. Nie widzimy uzasadnienia dla takiego sterowania ruchem, gdyż relacja prawoskrętna samochodów (Legnicka – Rysia), na potrzeby której została tak niedobrze zaprogramowana sygnalizacja, nie jest specjalnie obciążona – obserwuje się tu niewielki ruch aut, który z powodzeniem może funkcjonować razem z zielonym światłem przez Rysią dla tej głównej trasy rowerowej.
 • podniesienie znaku A-21 przy zajezdni tramwajowej.
  Uzasadnienie: z uwagi na brak reakcji WIT na nasz postulat (przekazany na spotkaniu Okrągłego Stołu Rowerowego w ZDiK 7 lipca 2005 r.) likwidacji tego niebezpiecznego miejsca wnosimy o ponownie o zajęcie stanowiska - znak A-21 jest zawieszony na nieprzepisowej wysokości – nie spełnia wymogów skrajni pionowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43, poz. 430, par. 54), przez co poważnie zagraża bezpieczeństwu rowerzystów.
 • instalację oznakowania ostrzegającego kierowców o przebiegającym (głównym) ciągu rowerowym przy wyjazdach z terenu dawnej zajezdni
  Uzasadnienie: z uwagi na rozwój terenów położonych obok zajezdni (skatepark, zakłady, itp.) obserwujemy nasilający się ruchu aut przez przez bramę terenu dawnej zajezdni. Zarówno dla kierowców wyjeżdżających jak i wjeżdżających, nie ma żadnego ostrzeżenia o poruszających się tutaj rowerzystach (trasa kategorii głównej). Dlatego należałoby zadbać o ich bezpieczeństwo odpowiednio oznakowując przejazdy przez wjazdy na posesję.
 • Wytyczenie przejazdu przez wjazd na stację benzynową przy ul. Milenijnej.
  Uzasadnienie: brak przejazdu dla rowerów oraz ostrzeżeń dla kierowców (znaków A-24, D-6b) powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia rowerzystów przejeżdżających przez wjazd do stacji paliw – kierowcy często z dużą prędkością wjeżdżają na stację po łagodnym łuku, bez wiedzy, iż w tym miejscu powinna / znajduje się droga dla rowerów.
 • wytyczenie przejazdów dla rowerów na wszystkich skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi po południowej stronie ul. Legnickiej, tj. Kwiską, Małopanewską, Dąbrówki, Stacyjną, Bolesławiecką, gdzie nie jest wytyczona droga dla rowerów.
  Uzasadnienie: zgodnie z obowiązującymi przepisami - Prawem o ruchu drogowym, art.33, rowerzysta zmuszony jest korzystać z chodnika jadąc po stronie gdzie nie ma drogi rowerowej. Zatem, zakazując jazdy na zasadach ogólnych należałoby umożliwić przekraczanie podporządkowanych ulic poprzecznych bez konieczności zsiadania z roweru. Przejazdy na ciągach pieszo-rowerowych funkcjonują z powodzeniem we Wrocławiu w wielu miejscach: Kamienna, Strzegomska, Długa, etc., stąd nie jest rozwiązanie kontrowersyjne.
 • niwelacja krawężników do 0,0 cm na wszystkich przejazdach w ciągu ul. Legnickiej.
  Uzasadnienie: z uwagi na niewywiązywanie się przez Zarząd Dróg i Komunikacji z ustaleń Okrągłego Stołu Rowerowego (22.11.2005) dotyczących obniżenia krawężników na wszystkich ciągach rowerowych, ponownie wnosimy o dokonanie niwelacji krawężników do wysokości 0,0 cm. Rozwiązanie to nie koliduje z zapewnieniem odwodnienia, czego dowodzą liczne dobre przykłady z Wrocławia (np. na ul. Żmigrodzkiej).

2. Z uwagi na prowadzone działania zmierzające do ochrony interesów niezmotoryzowanych grup społecznych, postulujemy także o:

 • uniemożliwienie parkowania aut na ul. Św. Mikołaja, odcinek od Cieszyńskiego do Podwala i na wysokości Cerkwii Narodzenia PB.
  Uzasadnienie: obserwowana na codzień sytuacja skłania nas do interweniowania w tej bulwersującej sprawie. Z braku fizycznych wygrodzeń ten szczególnie ruchliwy chodnik jest permanentnie zastawiony autami, które zawężają przestrzeń dla pieszych nawet do 0,5 m! Z uwagi na kompletny brak reakcji służb porządkowych oraz duży popyt na miejsca parkingowe (nieskuteczność zakazów) wnosimy o fizyczne uniemożliwienie parkowania aut na chodniku: od wjazdu na teren byłego szpitala do końca ogrodzenia cerkwi. Dojazd dostaw do sklepów można zapewnić poprzez słupek składany, zamontowany od strony wjazdu na teren byłego szpitala.
 • umieszczenie pod zakazem wjazdu do przejścia pod pl. Jana Pawła II (od strony Cuprum) tabliczki T-22.
  Uzasadnienie: obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy od strony Podwala wjazd do przejścia podziemnego jest oznakowany jako ciąg pieszo-rowerowy, natomiast od strony Cuprum jest wprowadzony zakaz. Uważamy, iż takie rozwiązanie jest niespójne i stawia barierę dla poruszających się rowerzystów na relacji Sokolnicza (cz. północna) - Św. Mikołaja – zmusza do bardzo długich objazdów, niebezpiecznych manewrów lub łamania przepisów.
 • likwidację oznakowania pionowego – znaków C13/C16 na odcinku pl. Jana Pawła II od ul. Nabycińskiej do Podwala dla kierunku ruchu Legnicka – centrum oraz wprowadzenie wspólnego pasa rowerowo-autobusowego na głównym skrzyżowaniu pl. Jana Pawła II dla relacji Legnicka – Ruska i Św. Mikołaja – Legnicka.
  Uzasadnienie: z uwagi na brak reakcji ZDiK na naszą propozycję zgłoszoną w opinii do projektu remontu pl. 1 Maja, wnosimy ponownie o umożliwienie rowerzystom przejazdu przez plac górą, z wykorzystaniem pasów dla autobusów.
  Na relacji Legnicka-Ruska wystarczająca jest w tym wypadku likwidacja oznakowania nakazującego jazdę po drodze dla rowerów prowadzącej do przejścia podziemnego (pozostawienie możliwości wyboru między jazdą górą lub dołem pozwoli na zwiększenie przepustowości skrzyżowania). Uważamy, iż spychanie rowerzystów do przejścia podziemnego pełnego pieszych jest sytuacją stwarzającą zagrożenie oraz upośledzającą komunikację rowerową na tym głównym skrzyżowaniu zachodniego Wrocławia. O wiele bezpieczniejszym i lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie wspólnego pasa rowerowo-autobusowego na skrzyżowaniu przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości poruszania się pod placem – zwiększenie możliwości wyboru drogi zwiększa przepustowość oraz atrakcyjność komunikacji rowerowej.
  Na relacji Św. Mikołaja – Legnicka mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rowerzysta zmuszony jest obecnie do poruszania się środkowym pasem jezdni na zasadach ogólnych, co jest z oczywistych względów niebezpieczne. Także i w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie wspólnego pasa rowerowo-autobusowego. Takie rozwiązanie zostało z powodzeniem zastosowane m.in. w Krakowie na ul. Inwalidów, a także jest codzienną praktyką w krajach Europy zachodniej.

Docelowo, myśląc o pełnym usprawnieniu komunikacji rowerowej na ciągu ul. Legnickiej, pragniemy w niniejszym piśmie zwrócić również Państwa uwagę na problemy, jakie winny zostać  rozwiązane w przyszłości:

 • docelowo należałoby zlikwidować wąskie gardło przy ul. Środkowej poprzez zawężenie ul. Legnickiej do dwóch pasów ruchu na odcinku Rybacka – Środkowa.
 • docelowo należałoby umożliwić przejazd przez plac Strzegomski górą (po stronie południowej), bądź też (lepsze rozwiązanie) za pomocą bezkolizyjnego tunelu – obecne rozwiązanie jest wielce niebezpieczne (brak widoczności, nieprzepisowa szerokość oraz nachylenie podjazdów/zjazdów) oraz powoduje znaczne opóźnienia w pokonywaniu skrzyżowania.
 • docelowo należałoby zlikwidować wąskie gardło na rogu ul. Legnickiej i Bolesławieckiej poprzez wykup gruntów (działka jest obecnie na sprzedaż).
 • docelowo należałoby zlikwidować wąskie gardło na rogu ul. Legnickiej i Zachodniej.
 • docelowo należałoby zlikwidować wąskie gardło pod wiaduktem kolejowym, gdzie obecnie główna droga rowerowa prowadzona jest rampą o szerokości mniejszej niż 1m!

3. Pragniemy także zwrócić Państwa uwagę na sytuację jaka wkrótce zaistnieje na ul. Legnickiej – chodzi tu o budowę galerii Legnickiej – naszym zdaniem inwestycja ta spowoduje znaczny wzrost ruchu rowerowego po stronie południowej ulicy, gdzie obecnie w pobliżu nie istnieją w pobliżu żadne udogodnienia dla rowerów. Ponadto, wzrośnie znacząco ruch w poprzek Legnickiej, gdzie brakuje przejazdów dla rowerów (taka zła sytuacja ma już miejsce w pobliżu Kauflandu) – w szczególności należałoby zatem zadbać o przejazdy przy ul. Niedźwiedziej oraz udogodnienia po stronie południowej zdefiniowane w pkt.1.


Liczymy na szybką i skuteczną reakcję z Państwa strony.Z poważaniem
Radosław Lesisz
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa


ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 12 - 11
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa