link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2007 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 46 |
  min min min min min min min min min min
23 stycznia 2007

NIE dla kostki granitowej na placu Grunwaldzkim!

[12.03.2007]
Informujemy, iż skarga na Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji złożona przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju będzie przedmiotem obrad VI sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 15 marca 2007r.
Sesja rozpoczyna się o godz. 12:00, Sukiennice 9, sala nr 200. Skarga będzie rozpatrywana pod koniec obrad, o wynikach będziemy informować.

Zobacz harmonogram obrad sesji RM[13.02.2007]
W dniu 5 lutego otrzymaliśmy od Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Zdrojewskiej pismo z prośbą o uściślenie adresata skargi oraz jej przedmiotu. Poniżej zamieszczamy naszą odpowiedź:


 Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia
 Barbara Zdrojewska
 ul. Sukiennice 9
 50-107 Wrocław


Dotyczy:
Uzupełnienie skargi na działalność Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu z dnia 22.01.2007r.

 Odnośnie prośby o sprecyzowanie adresata skargi, pragniemy wskazać, że zgodnie z art. 229 pkt 3 Kpa skargi na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (jaką jest m.in. ZDiK) należy kierować do rady gminy (tu: Rady Miejskiej). Do Rady lub jej Przewodniczącego powinno natomiast należeć skierowanie sprawy do odpowiedniej komórki lub osoby wewnątrz Rady.

 Odnośnie sprecyzowania przedmiotu skargi - uzupełniając opis przedmiotu skargi zawarty w piśmie z dnia 22.01.2007r., pragniemy podkreślić, iż domagamy się wypełnienia obowiązku inwestora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystów w użytkowaniu drogi rowerowej w obrębie elipsy skrzyżowania na placu Grunwaldzkim – zmiany zaprojektowanej nawierzchni drogi rowerowej z kostki granitowej na asfalt rozściełany mechanicznie.[23.01.02007]
Czy to możliwe, że w mieście gdzie lolalnie obowiązują wyśrubowane Standardy dla budowy dróg rowerowych, projektuje się tak złe rozwiązania, że nie wspominają o nim nawet mało wyrafinowane wytyczne krajowe? Okazuje się, że tak. Na reprezentacyjnym skrzyżowaniu - placu Grunwaldzkim - zaplanowano drogę rowerową z kostki granitowej.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) przewiduje dla dróg rowerowych dwa typy nawierzchni - z kostki betonowej oraz asfaltu. Nawierzchnia drogi rowerowej z kostki granitowej jest tak chorym pomysłem, że nawet nie wpadł na to żaden urzędnik w ministerstwie. Wyręczyli ich nasi lokalni decydenci - w obrębie elipsy głównego skrzyżowania na pl. Grunwaldzkim drogi rowerowe będą pokryte kostką granitową. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby przwiedzieć jak zachowuje się taka nawierzchnia np. po opadach deszczu, bądź śniegu oraz jakie wibracje wywołuje podczas jazdy. Kostka będzie położona na łukach, wobec czego ryzyko upadku jeszcze bardziej wzrasta.

Zespół opiniujący projekt od samego początku był przeciwny takiemu rozwiązaniu (i szeregu innych koszmarnych rozwiązań jakie powstają właśnie na pl. Grunwaldzkim). Sprawa kostki została przez nas podniesiona na spotkaniu Okrągłego Stołu Rowerowego 22.11.2005r. (w którym uczestniczył wiceprezydent Sławomir Najnigier). Dopiero na kolejnym spotkaniu, 24 maja 2006r. poinformowano nas, iż decyzja o kostce zostaje podtrzymana, bo "taki standard nawierzchni został uzgodniony z konserwatorem". W obliczu takiego obrotu sprawy Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju wystosowała skargę do Rady Miejskiej na działania Zarządu Dróg i Komunikacji.

Poniżej zamieszczamy pełną treść skargi:


Rada Miejska Wrocławia
ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Skarga

Szanowni Państwo,


 Z uwagi na brak możliwości porozumienia na drodze rozmów z przedstawicielami władz miejskich w ramach Okrągłego Stołu Rowerowego, jako organizacja stawiająca sobie za cel rzecznictwo na rzecz ruchu rowerowego oraz dbanie o racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy, zmuszeni jesteśmy złożyć skargę na proponowane rozwiązania dla drogi rowerowej na placu Grunwaldzkim.


 Na podstawie art. 221 w zw. z art. 227 kpa wnoszę skargę na działalność Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu w związku z nienależytym dopełnieniem obowiązków ciążących na w/w jako na inwestorze inwestycji na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Wnoszę jednocześnie o nakazanie Zarządowi Dróg i Komunikacji dokonania zmiany projektu drogi rowerowej w obrębie elipsy głównego skrzyżowania poprzez zmianę projektowanej nawierzchni drogi rowerowej z nawierzchni wykonanej z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną, wykonaną z materiału wskazanego w pkt. 5.7.1. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z dnia 2 marca 1999 r.).

Uzasadnienie

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w zw. z art. 18 prawa budowlanego inwestor jest obowiązany do zorganizowania procesu budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi określonymi przez właściwego ministra. Wskazane w wymienionym w petitum skargi rozporządzeniu warunki techniczne w zakresie budowy ścieżek rowerowych nie mają charakteru wiążącego, zatem odstępstwo od tych przepisów możliwe jest w zakresie szerszym, niż w ten wskazany w art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze prawa budowlanego. Jednakże, zgodnie z art. 9 ust. 1 zdanie drugie prawa budowlanego zabronione jest każde odstępstwo od tych przepisów, które powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. Ponadto zgodnie z §165 wskazanego w petitum rozporządzenia obiekty i urządzenia w pasie drogowym, a do takich należą ścieżki rowerowe, powinny zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania.

 Nie ulega wątpliwości, że budowa nawierzchni drogi rowerowej wykonana z kostki granitowej znacznie zmniejsza bezpieczeństwo rowerzystów jak i znajdującego się obok chodnika oraz powoduje zagrożenie zdrowia i życia ich użytkowników. Zgodnie z charakterystyką materiału przeznaczonego na nawierzchnię ścieżki rowerowej oraz zasadami doświadczenia życiowego nie ulega wątpliwości, że granitowa kostka przy wilgotności lub oblodzeniu powierzchni staje się nadmiernie śliska w porównaniu z materiałem wskazanym w w/w rozporządzeniu. Wykonanie ścieżki rowerowej z nawierzchni proponowanej obecnym projektem budowlanym zwiększy znacznie ryzyko wypadku oraz narazi zarządcę i inwestora projektowanej drogi rowerowej na roszczenia ze strony ofiar wypadku. W związku z powyższym wnoszę jak w petitum skargi.spacer
Głupota urzędasów
Można się zastanawiać, czy to tylko bezdenna głupota urzędasów, czy może jakiś geszeft. Wszak żaden debil z urzędu takiego czy innego w świecie cywilizowanym nie mógł widziać ścieżki rowerowej z granitu. Zatem sk¹d ten pomysł? Czy to "tylko" bezdenna głupota urzedasów, czy może jakiś zaprzyjaŸniony dostawca kostki granitowej...?


ilosc komentarzy: 1
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 03 - 05
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa