link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2007 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 46 |
  min min min min min min min min min min
12 marca 2007

Co można poprawić na Legnickiej? Odpowiedzi

W odpowiedzi na pismo Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej dotyczące poprawy warunków na ciągu ul. Legnickiej, otrzymaliśmy:

Uzyskane odpowiedzi można w skrócie przedstawić następująco:

1. Część spraw została rozpatrzona pozytywnie:
  • podniesiono znak A-21 przy zajezdni tramwajowej,
  • nastąpi zmiana organizacji ruchu przy stacji paliw przy Zachodniej (mamy nadzieję, że to oznacza poprawę dla ruchu rowerowego)
2. Część rozpatrzona negatywnie:
  • lustra pod pl. Strzegomskim zwiększą prędkość rowerzystów, przez co pogorszą sytuację pieszych,
  • przejazdów przez Inowrocławską, Młodych Techników, Środkową nie będzie, bo "ścieżka" jest przecież po drugiej stronie ulicy,
  • wspólne pasy autobusowo-rowerowe na pl. JPII uznano za zbyt niebezpieczne dla rowerzystów - lepiej jak będą jeździć pod placem, między pieszymi,
  • dodatkowe oznakowanie ostrzegające o ciągu rowerowym przy wjeździe na teren starej zajezdni uznano za nieefektywne i nieracjonalne. Tu także dochodzi do nieporozumień rowerzysta-kierowca, bo nie ma choćby oznakowania poziomego.
3. Sprawa niebezpiecznego przejazdu przez ul. Dobrą, gdzie dochodzi do wypadków z udziałem rowerzystów,  została załatwiona w wersji minimum: sytuację poprawić ma znak D-6b.

4. Na "rozeznanie w terenie" czeka zniesienie zakazu wjazdu rowerem pod pl. JPII od strony Cuprum i wprowadzenie zakazu parkowania na Św. Mikołaja w rejonie cerkwii i wjazdu na teren b. szpitala.

5. Odpowiedź dotycząca sytuacji przy powstającym centrum handlowym na Legnickiej jest dość enigmatyczna, między innymi dlatego, że inwestor nie przedstawił do konsultacji społecznych proejktów budowy dróg rowerowych, o których wspomina w piśmie.

6. Niestety, wśród postulatów znalazły się też takie, które zostały pominięte - są to: wyznaczenie przejazdu przez ul. Przedmiejską i korekta cyklu sygnalizacji na przejeździe przez ul. Rysią.

7. Ciekawie również wypadła wizytacja w terenie przy stacji na rogu ul. Legnickiej/ Milenijnej. Najwyraźniej skontrolowano nie ten przejazd co trzeba - pismo dotyczyło poprawek na ul. Legnickiej, nie Milenijnej (zdjęcie poniżej).


Pismo ZDiK

Wrocław, 16.02.2007 r.

ERO.KA.40 13-1-82/6305/07

Dotyczy udogodnień dla rowerów w ciągu ulicy Legnickiej.

Zarząd Dróg i Komunikacji, w odpowiedzi na Państwa pismo (L.Dz 01/wir/07), data wpłynięcia 29.01.2007 przedstawia swoje stanowisko w zakresie dotyczącym naszych kompetencji:

1. W sprawie podniesienia znaku A-21 przy zajezdni tramwajowej, podjęliśmy po przeprowadzeniu inwentaryzacji, odpowiednie działania, aby dostosować usytuowanie znaku do wymogów skrajni pionowej.

2. W zakresie uzupełnienia wygrodzenia parkingu przy stacji benzynowej, przy ul. Zachodniej informujemy, że zostanie sporządzony stosowny projekt korekty organizacji ruchu. Po uzyskaniu zatwierdzenia Działu Zarządania Ruchem Wydziału Inwestycyjno-Technicznego UM, organizacja ruchu zostanie wdrożona w terenie.

3. W sprawie organizacji ruchu w pobliżu Galerii Legnickiej informujemy, że w ramach przebudowy układu drogowego, realizowanej przez inwestora obiektu, zostaną wykonane trasy rowerowe w ulicach Bystrzyckiej, Małopanewskiej i na części ul. Legnickiej.

4. Odnowienie znaków poziomych na wyznaczonych zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu trasach i przejazdach rowerowych zostanie zrealizowane przy sprzyjających, dla tego typu prac warunkach atmosferycznych.

5. Postulaty z zakresu docelowego usprawnienia komunikacji rowerowej na ul. Legnickiej, zostaną rozpatrzone na etapie planowania inwestycji drogowych ZDiK, a ich ewentualna realizacja będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.Pismo WIT

Wrocław, 22 lutego 2007r.

WIT.IR.5510/1300/2007

Dotyczy: udogodnień dla rowerzystów w ciągu ulicy Legnickiej

W odpowiedzi na Pana wniosek (pismo I.dz. 01/wir/07) i w uzupełnieniu do pisma Zarządu Dróg i Komunikacji (ERO.KAAO13-1-82/6305/07) Wydział Inwe­stycyjno-Techniczny informuje, iż w ramach przebudowy układu drogowego reali­zowanego przez inwestora budowy Galerii Legnickiej wykonane zostaną trasy ro­werowe w ulicach Bystrzyckiej, Małopanewskiej i na części ulicy Legnickiej. Ponad­to Wydział Inwestycyjno-Techniczny przedstawia stanowisko w kwestii postulatów odnośnie udogodnień w ruchu rowerzystów:

1. Montaż lustra na placu Strzegomskim.
Wydział Inwestycyjno-Techniczny podtrzymuje stanowisko, przedstawiane i szcze­gółowo uzasadniane odnośnie montażu luster w ciągach pieszo-rowerowych. Zdaniem tutejszego Wydziału, montaż lustra na ciągu pieszo-rowerowym wpłynął­by na przyspieszenie ruchu rowerzystów i negatywnie odbiłby się na bezpieczeń­stwie pieszych.

2. Wytyczenie przejazdu dla rowerów przez ulice Inowrocławską, Młodych Techników, Środkową.
Z uwagi na prowadzenie ścieżki rowerowej po przeciwnej stronie ulicy Legnickiej oraz względy bezpieczeństwa ruchu drogowego (skręcające pojazdy z ulicy Le­gnickiej) zdaniem tutejszego Wydziału nie należy wyznaczać przejazdów dla rowe­rzystów przez przedmiotowe ulice.

3. Oznakowanie przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych przez ulicę Dobrą
Wydział Inwestycyjno-Techniczny, po przeprowadzeniu w terenie informuje, iż przedmiotowe przejście i przejazd rowerowy są oznakowane znakami poziomy­mi zgodnie z wymogami określonymi w z rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warun­ków ich umieszczania na drogach.- Jednocześnie informuję, iż tutejszy Wydziałopracuje projekt oznakowania przedmiotowego przejścia i przejazdu znakami pio­nowymi D-6b. Projekt ten po uzyskaniu wymaganych opinii zostanie do Zarządu Drogi celem realizacji w terenie.

4. Oznakowanie ostrzegawcze o przebiegającym ciągu rowerowym umieszczane przed wyjazdami z terenów posesji

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym kierujący pojazdem włączając się do ruchu jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa in­nemu uczestnikowi ruchu. Oznakowanie wyjazdów z posesji znakami ostrzegaw­czymi byłoby nie efektywne i nieracjonalne. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Prawem o ruchu drogowym uczestnik ruchu jest obowiązany zachować ostroż­ność, a zasada ta obowiązuje również rowerzystów
.
5. Likwidacja oznakowania pionowego C13/16 na odcinku od ulicy Nabyciń­skiej do Podwala i umożliwienie przejazdu rowerzystów przez plac Jana Pawła II poprzez wydzielenie wspólnego pasa rowerowo-autobusowego.

Z uwagi istniejące natężenie ruchu oraz rolę jaką pełni plac Jana Pawła II w ukła­dzie komunikacyjnym Wrocław zdaniem tutejszego Wydziału/ ze względów bez­pieczeństwa ruchu drogowego ruch rowerzystów w tym rejonie winien odbywaćsię wyznaczonymi ciągami pieszo-rowerowymi.

6. Wyznaczenie przejazdu przez wjazd na stację benzynową przy ulicy Milenijnej.

Wydział Inwestycyjno-Techniczny, po przeprowadzeniu w terenie informuje, iż przedmiotowe przejście i przejazd rowerowy są oznakowane znakami poziomymi zgodnie z wymogami określonymi w z rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warun­ków ich umieszczania na drogach


Wydział nie widział (tego wjazdu co trzeba) albo nie wiedział (co pisze)

Jednocześnie informuję, iż tutejszy Wydziałopracuje projekt oznakowania przedmiotowego przejścia i przejazdu znakami pio­nowymi D-6b. Projekt ten po uzyskaniu wymaganych opinii zostanie przekazany do Zarządu Drogi celem realizacji w terenie.

Ponadto informuję, iż tutejszy Wydział rozezna w terenie zgłoszone przez Pana postulaty odnośnie parkowania aut na ulicy Świętego Mikołaja (odcinek od Cieszyńskiego do Podwala i na wysokości Cerkwii) oraz umieszczenia pod zakazem wjazdu do przejścia pod placem Jana Pawła II (od strony Cuprum) tabliczki T-22.

[zdjęcia, podpisy pod zdjęcia i wyróżnienia w tekście - od redakcji]

spacer
A może oni ¼le zrozumieli
to zdanie "Wyznaczenie przejazdu przez wjazd na stację benzynową przy ulicy Milenijnej." i sprawdzili przejazd z tylu stacji benzynowej - od ulicy Milenijnej! Tam przejazd jest oznakowany. Może spróbujcie jeszcze raz zadziałać, tylko poprawcie to zdanie, żeby było im łatwiej zlokalizować, o które miejsce chodzi.
no nie wiem...
... przeciez caly postulat dotyczy udogodnien i utrudnien na ul. Legnickiej - czemu zatem oni zaczeli sprawdzac przy Milenijnej???


ilosc komentarzy: 2
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 12 - 11
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa