link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2007 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 46 |
  min min min min min min min min min min min min
27 sierpnia 2007

Pierwsze spotkanie zespołu d/s rozwoju ruchu rowerowego


22 sierpnia, zgodnie z ustaleniami jakie poczyniliśmy podczas spotkania u prezydenta, odbyło się pierwsze spotkanie robocze w departamencie infrastruktury i gospodarki poświęcone ruchowi rowerowemu - spotkanie zespołu rowerowego, który powstaje w ramach wznowienia przez UM rozmów ze środowiskiem rowerowym oraz skoordynowania działań pro-rowerowych miasta.

W założeniu zespołowi ma przewodniczyć oficer rowerowy, którego powołania powinniśmy spodziewać się w najbliższych miesiącach (jeśli się uda znaleźć odpowiednią osobę, mamy nadzieję). Do czasu powołania oficera, zespół bedzie się spotykał w celu omówienia spraw bieżących, analizy stworzonego przez organizacje rowerowe Raportu oraz przygotowania gruntu do rozpoczęcia prac na Strategią miasta (polityką rowerową), której powstanie zakłada przyjęta przed dwoma laty Koncepcja.

Poniżej przedstawiamy zwięzłą notatkę ze spotkania zespołu.
 1. Pierwszym wnioskiem przedstawicieli WPR [Wrocławskiego Porozumienia Rowerowego] było unormowanie kwestii parkowania na ul. Sienkiewicza. Zaproponowano wprowadzenie technicznych przeszkód (słupki) dla uniemożliwienia nielegalnego parkowania samochodów, gdyż dotychczasowe interwencje Straży Miejskiej okazują się nieskuteczne.
 2. Kolejną poruszoną kwestią było udrożnienie ciągu na ul. Grunwaldzkiej dla ruchu rowerowego - alternatywnego przebiegu dla ciągu rowerowego na ul. Sienkiewicza, którego fragment na potrzeby stworzenia wjazdu na parking centrum handlowego został przebudowany na jednokierunkowy. W efekcie ul. Grunwaldzka jest obecnie nieprzejezdna dla rowerzystów z zachodu na wschód. Ustalono, że UM zbada możliwość utworzenia kontrapasa na jednokierunkowym odcinku ul. Grunwaldzkiej.
 3. Ul. Klecińska – zapytano o możliwości ingerencji w inwestycję i kwestię wprowadzenia zmian, które poprawiłyby aktualną sytuację – propozycje nie zostały zgłoszone podczas spotkania (wcześniej WPR przekazał uwagi do Zarządu Dróg i Komunikacji). Ustalono, że WPR prześle do UM przed kolejnym spotkaniem listę proponowanych zmian do wprowadzenia na ul. Klecińskiej
 4. Ul. Grodzka, skrzyżowanie przy moście Uniwersyteckim. Przedstawiciele społeczności rowerzystów podnieśli problem braku skomunikowania dla rowerów ścisłego centrum od strony północnej - braku możliwości przejechania skrzyżowania na wprost (pod bramą) na zasadach ogólnych.
 5. Poruszono też kwestię możliwości wprowadzenia ograniczenia prędkości na ul. Grodzkiej do 40 km/h – zgodnie ze stwierdzeniem przedstawicieli WPR jest to jedna z możliwości zwiększenia bezpieczeństwa dla rowerzystów.
 6. Problematyczna jest również jazda rowerzystów w rejonie skrzyżowania most Uniwersytecki /Grodzka od strony wschodniej. Segregacja pasów ruchu sprawia, iż rowerzysta jadący blisko prawej krawędzi, chcąc jechać na wprost musi przekroczyć pas do skrętu w prawo i ustawiać się na światłach przed linią zatrzymania, co jest dość niebezpiecznym manewrem w tym miejscu – zaproponowano umiejscowienie tam śluz rowerowych.
 7. Ul. Bożego Ciała i Widok – ulice te nie mają udogodnień dla rowerzystów wbrew ustaleniom Koncepcji, WPR postuluje utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Ofiar Oświęcimskich do Pl. Teatralnego wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Kazimierza Wielkiego oraz rozwiązaniem umożliwiającym jazdę od pl. Teatralnego (od zakończenia postulowanego ciągu pieszo-rowerowego) w kierunku południowym. WPR postuluje również wprowadzenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Teatralnej – Widok, po stronie północnej.
 8. Ul. Szewska – obniżenie (niwelacja) krawężnika od ul. Ofiar Oświęcimskich (najazd pod kątem na tego typu krawężnik stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzystów).
 9. Ul. Ślężna – kwestia możliwości obniżenia krawężników na ścieżce rowerowej oraz kwestia nierówno położonej nawierzchni. Ponadto brakuje skrajni od wiaty przystankowej i separacji barierką od peronu. Ustalono, że WPR prześle do UM przed kolejnym spotkaniem listę proponowanych zmian do wprowadzenia na ul. Ślężnej
 10. Poruszono także problem ścieżki rowerowej na ciągu Jedności Narodowej – pl. Kromera i ul. Krzywoustego. Na prośbę rowerzystów należy przebadać możliwość utworzenia ciągu pieszo – rowerowego po zachodniej stronie Mostu Warszawskiego jako kontynuacji ciągu ul. Galla Anonima i ul. Jana Długosza, a także doprowadzenie ciągów rowerowych do tras nadrzecznych: od strony pl. Kromera po stronie zachodniej i od strony ul. Jedności Narodowej – doprowadzenie istniejącego ciągu do wałów.
 11. Na zakończenie omówiono problem braku prowadnic (ramp) dla rowerów na schodach. Przedstawiciele WPR przekazali propozycje rozwiązań i wskazali najbardziej pilne lokalizacje: na kładce przy ul. Hallera, przy Moście Pomorskim, na moście Milenijnym, na wiadukcie na ul. Krakowskiej oraz uzupełnienie brakujących podjazdów na kładce na ul. Grabiszyńskiej. Przekazano materiały ukazujące przykładowe rozwiązania, a także opisujące warunki jakie powinny spełniać prowadnice (rampy). Przedstawiciele WPR zasugerowali ponadto, że w miejscach gdzie jest to możliwe, prowadnice powinny służyć także dla wprowadzania dwukołowych wózków dziecięcych.

Pozostałe ustalenia zespołu:

Ustalono, że na następnym (wrześniowym) spotkaniu UM przedstawi swoje stanowisko względem przedstawionych uwag, a także kontynuowana będzie analiza Raportu.

Ustalono także, że na kolejnych spotkaniach zespołu zostanie przeanalizowany harmonogram rowerowych inwestycji miejskich na następny (2008) rok, a także zostanie poruszony temat współczynników parkingowych dla nowych inwestycji oraz kwestie ul. Zaporoskiej i ul. Okulickiego.

Ustalono, że w przypadku ulic Ślężnej i Klecińskiej rowerzyści sporządzą listę propozycji zmian, jakie możnaby wprowadzić jeszcze przed odebraniem inwestycji.

Ustalono, iż do Wydziału Inżynierii Miejskiej trafią skargi nadsyłane na rowerową linię interwencyjną prowadzoną przez Portal Rowerowy Wrocław - o wynikach rozpatrzenia tychże interwencji będziemy informować. Poniżej prezentujemy listę przesłanych do urzędu skarg i petycji:


Wrocław, 27.08.2007r.


Lista interwencyjna


Poniżej przedstawiamy spis zgłoszonych uwag i postulatów, nadesłanych przez wrocławskich rowerzystów na linię interwencyjną Portalu Rowerowy Wrocław. Z uwagi na problemy techniczne ze skrzynką e-mailową, na którą przychodziły interwencje, niektóre z nich mogą być już nieaktualne. Dane osobowe zgłaszających pozostawiamy do wiadomości redakcji – odpowiedzi prosimy słać na nasz adres.


1. Ul. Wyszyńskiego - po stronie nieparzystej między ulicami Daszyńskiego i Damrota - kierowcy stawiają auta na wąskim chodniku pieszo-rowerowym. Postulat: zainstalowanie pod znakiem zakazu zatrzymywania się i postoju informacji, że zakaz ten dotyczy także chodnika, lub zastosowanie innych środków technicznych.

2. Na ścieżce rowerowej na ul. Powstańców Śląskich przy wyjeździe z Hotelu Wrocław jazdę utrudnia wysoki (niezgodny z przepisami) krawężnik który nie został obniżony wraz ze zbudowaniem tymczasowego ciągu pieszo-rowerowego. Na tym samym chodniku brakuje prawidłowego oznakowania ciągu pieszo-rowerowego od strony ul. Swobodnej. Postulat – niwelacja krawężnika oraz oznakowanie ciągu, przejścia i przejazdu.

3. Nad ścieżką rowerową pomiędzy Poltegorem, a rondem Powstańców Śląskich nisko zwisają gałęzie drzew utrudniając jazdę i powodując zagrożenie dla głów rowerzystów. Postulat: obcięcie najniższych gałęzi nie spełniających wymogów dla skrajni.

4. Skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich – Swobodna, prawoskręt z ul. Swobodnej w stronę ul. Świdnickiej. Dla przejścia jednej ćwiartki skrzyżowania (Arkady – Swobodna na zachód) piesi muszą pokonywać 2 cykle świetlne, natomiast sygnalizacja dla rowerów nie jest dzielona (nie ma zatrzymania dla rowerów na wysepce). Ponieważ sygnalizatory dla przejścia i przejazdu w kierunku zachodnim są obok siebie, powoduje to, że rowerzyści reagując na zielone światło dla pieszych wpadają pod auta skręcające w prawo (światła dla pieszych i rowerzystów są prawie zawsze ze sobą zsynchronizowane- stąd ta reakcja). Przypadek wymaga osobnych konsultacji i analiz. Postulat: rozpatrzenie możliwych rozwiązań poprawy bezpieczeństwa na spotkaniu zespołu ds. rozwoju komunikacji rowerowej.

5. Ul. Hubska - dwukierunkowa ścieżka przy wyjeździe z hipermarkety LIDL jest niebezpiecznie usytuowana. Wyjazd jest schowany za rogiem (brak widoczności), a kierowcy patrzą w lewo wyjeżdżając z marketu. Postulat: zainstalowanie lustra poprawiającego widoczność kierowców i rowerzystów oraz przeprowadzenie przejazdu rowerowej grzbietem „wybrzuszenia” (vide Sienkiewicza/Roentgena) wymuszającego wyhamowanie wyjeżdżających aut.

6. Ul. Na Ostatnim Gorszu - 'ubytek' ścieżki rowerowej przy ul. Na ostatnim groszu na wysokości kościoła M.M. Kolbego. Jest to wjazd na plac budowy, na którym i tak nic się nie dzieje, a 'ubytek' ten  uniemożliwia bezpiecznie wymijanie się rowerzystów. Postulat: likwidacja ubytku.

7. Ul. Bałtycka - na całej długości ulicy znajdują się znaki, które wiszą bardzo nisko nad ścieżką rowerową – wbrew przepisom wyznaczającym skrajnię poziomą i pionową (Standardy, RMTiGM). Są to m.in. szyld Shell’a, Targpisatu oraz informacje o objazdach. Postulat: przeprowadzenie wizji lokalnej i zlikwidowanie przeszkód.

8. Na ul. Wołowskiej posadzone pomiędzy ścieżką, a jezdnią rośliny (typu horizontalis) zarastają sukcesywnie drogę dla rowerów. Postulat: przycięcie roślin, bądź przesadzenie, a na ich miejscu nasadzenie roślin nie wymagające częstych zabiegów pielęgnacyjnych.

9. Al. Wiśniowa na odcinku Pocztowa - Powstańców Śl. - tablica informująca o objeździe znajduje się nad ścieżką na nieprzepisowej wysokości. Postulat: podniesienie tablicy.

10. Ul. Długa, na odcinku pomiędzy ul. Poznańską, a Młodych Techników. Auta parkujące w zatoce stają skośnie (a nie równolegle, jak zaprojektowano zatoki), przez co tarasują ciąg pieszo-rowerowy, który praktycznie przez cały czas przewężony jest nawet do szerokości poniżej 1m. Postulat: zastosowanie środków technicznych uniemożliwiających nielegalne parkowanie.

11. Ul. Wróblewskiego – wejście główne do ZOO. Obserwuje się w dni wolne od pracy (w szczególności niedziele) oraz przy okazji organizacji masowych imprez w Hali Stulecia parkowanie aut na ścieżce rowerowej która mija zatokę postojową przed ZOO. Zatarasowane zostają też oba w(y)loty na ścieżkę na końcach zatoki. Równocześnie służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku zupełnie się nie sprawdzają. Postulat: fizyczne uniemożliwienie parkowania na drodze rowerowej oraz w(y)lotach i przejazdach przez zatokę.
spacer
brawo!!
wkoncu yglada o dosc rozsadnie-nie tylko spotkanie sie odbylo ale jest jego realna kontynuacja ustalona na wrzesien... oby nie bylo jak wczesniej...
Wózki są ważniejsze
Skłonny jestem twierdzić, że podjazdy dla wózków z dziećmi są ważniejsze od prowadnic dla rowerów.
Harmonogram
Zatem szanowni koledzy przedstawili zadania wyjsciowe sprzed 10 lat, i wszystko teraz zaczyna sie od nowa.
Cos sie wreszcie ruszylo...
Jako stary malkontent tez bym sobie pomarudzil, ale widze, ze innego wyjscia nie ma. Trzeba urzednikom systematycznie - przy uzyciu wszelkich dozwolonych w demokracji metod - przypominac o istnieniu rowerzystow i uswiadamiac im, ze w zakorkowanym Wroclawiu rower jest najlepszym srodkiem komunikacji. Ten sposob prezentacji naszych problemow i pokazanie mozliwosci ich naprawienia jest profesjonalny i mam nadzieje, ze spowoduje, ze decydenci przestana nas lekcewazyc... Tak trzymac!


ilosc komentarzy: 4
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 02 - 06
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa