link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2007 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 46 |
  min min min min min min min min min min min min
05 września 2007

Ślężna i Klecińska do poprawki

Zgodnie z ustaleniami ostatniego spotkania zespołu d/s ruchu rowerowego sporządziliśmy i przesłaliśmy do Wydziału Inżynierii Miejskiej:
Poniżej publikujemy treść pism (uwaga: długie!).Kładki pieszo-rowerowe pod mostami

W nawiązaniu do poruszonego na ostatnim spotkaniu tematu kładek pieszo-rowerowych pod mostami, przesyłamy spis najpilniejszych wg nas lokalizacji dla tego typu inwestycji:

1.a./
Most Zwierzyniecki – kładka / przejazd pod mostem zlokalizowana po stronie wschodniej, jako uzupełnienie trasy wokół Wielkiej Wyspy. Obecne rozwiązanie – konieczność przekraczania wielce ruchliwej ul. Wróblewskiego i ul. Mickiewicza zachęca do bardzo niebezpiecznego i nielegalnego przekraczania jezdni przy wylocie z mostu.

1.b/
Most Szczytnicki – kładka, podobnie jak w przypadku mostu Zwierzynieckiego, konieczna po stronie wschodniej mostu – w ciągu trasy wokół Wielkiej Wyspy.

2.a/
Most Pokoju - bardzo ważny (i zablokowany przy okazji remontu ul. Wyszyńskiego) ciąg komunikacyjny i trasa turystyczna biegnące od mostu Grunwaldzkiego na Ostrów Tumski. W wypadku braku możliwości zapewnienia stałej przeprawy pod mostem, należy rozpatrzyć budowę tunelu pod przyczółkiem.

2.b/
Most Grunwaldzki - pomimo istnienia przejścia przy ul. Polaka, kładka bardzo potrzebna przy północnym przyczółku - jako przedłużenie trasy turystycznej z Ostrowa Tumskiego oraz na potrzeby szybkiego skomunikowania centrum w części północnej z ciągiem na ul. Wyspiańskiego.

3.a/
Mosty Warszawskie – pilnie potrzebna kładka po stronie północnej łącząca trasę nadrzeczną biegnącą od mostu Milenijnego do mostów Jagiellońskich. Brak możliwości bezpiecznego przekroczenia jezdni skłania do korzystania z wąskiego i niebezpiecznego przejścia pod mostem. Konieczne poszerzenie przejazdu pod mostem oraz zapewnienie możliwości sprawnego przejazdu pod mostami Warszawskimi po stronie południowej.

3.b/
Most kolejowy koło Mostów Warszawskich - strona północna w ciągu trasy od mostu Milenijnego do mostów Jagiellońskich - niezbędna modernizacja obecnego przejścia pod mostem – istniejące schody oraz wąskie przejście zachęcają do noszenia rowerów górą - przez tory kolejowe.

* * *

Poniżej przedstawiamy wytyczne, jakie według nas winny spełniać (zgodnie ze Standardami) kładki pieszo-rowerowe budowane bądź montowane pod mostami:

 1. Należy dążyć do rozwiązań trwałych, uniezależnionych od pogody, stanu wód, itp., a także zapewniających możliwość bezpiecznego korzystania także w zimie.
 2. Należy stosować rozwiązania, w których pochylenie podłużne niwelety wynosi maksymalnie 5 procent.
 3. Szerokość kładki winna wynosić min. 3,5 m, przy czym należy dążyć także do odchylania na zewnątrz balustrad od krawędzi kładki, tak aby powiększyć efektywną szerokość ciągu – odchylona na zewnątrz o ok. 15-20 cm balustrada znajdująca się na wysokości kierownicy pozwala na lepsze wykorzystanie powierzchni kładki – rowerzyści jadąc przy krawędzi nie zahaczają o balustradę kierownicą.
 4. Promień łuku jest jednym z głównych czynników, decydujących o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania z kładki – w związku z tym należy dążyć do zapewnienia łuków min. 10 m przy wjazdach na kładki.
 5. Wszystkie rozwiązania infrastrukturalne muszą być spójne z parametrami pojazdów i urządzeń, służących do czyszczenia i odśnieżania ulic, chodników i ścieżek rowerowych. Dopuszczalna przez Prawo o Ruchu Drogowym długość zestawu rower - przyczepka to 4,00 m; przyjmuje się, że maksymalna szerokość rowerów i przyczepek poruszających się na drogach rowerowych nie przekracza 0,95 m.
 6. Skrajnia pionowa wynosić winna min. 2,5 m.
 7. Na kładkach konieczne jest zainstalowanie oświetlenia. Pożądane natężenie światła sztucznego na poziomie nawierzchni powinno wynosić 5-7 luksów, a różnice w poziomie oświetlenia - nie przekraczać 30 procent. Słupki i inne wystające ponad nawierzchnię ciągu elementy powinny zawsze być wyposażone w elementy odblaskowe.
Przykłady z innych miast
Salzburg:
http://timotheos.w.interia.pl/
http://www.stadt-salzburg.at/jpg/i2_00130136.jpg
http://www.stadt-salzburg.at/jpg/i2_00130155.jpg
Wiedeń:
http://www.mojewyprawy.ovh.org/01_01_09.html
http://www.zm.org.pl/?a=wieden

W uzupełnieniu poruszonej na spotkaniu kwestii ramp na schodach, przytaczamy dodatkowo wymogi dla ramp określone w Standardach:

"Rampy przy schodach. Na wszystkich schodach w miejscach, gdzie spodziewana jest obecność rowerzystów (szczególnie na dworcach kolejowych) i nie ma wind o wymiarach umożliwiających przewożenie roweru, przy obu krawędziach schodów należy umieszczać metalowe rynny o przekroju "U", umożliwiającą transport roweru po schodach. Szerokość wewnętrzna rynny to 10 cm, wysokość krawędzi - 3 cm. Ramp nie stosuje się tam, gdzie istnieją analogiczne rozwiązania dla wózków dziecięcych."

Z poważaniem
Radosław Lesisz
Wrocław, 28.08.2007r.


Ul. Ślężna i ul. Klecińska - uwagi

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu zespołu rowerowego dnia 22.08.07 przedstawiamy zestaw proponowanych zmian w inwestycjach na ul. Ślężnej i Klecińskiej.
Ul. Klecińska

Adnotacja 1 - kierunek opisywanych lokalizacji: z północy na południe.

Adnotacja 2 - z uwagi na trwające prace budowlane, nie jest możliwa obecnie ocena estakady wschodniej i terenów w jej pobliżu. Zastrzegamy sobie zatem możliwość zgłoszenia dalszych poprawek dotyczących ścieżki rowerowej na tym terenie.

Na całej długości:
- Niwelacja krawężników do wysokości przewidzianej w rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), tj. max. 1cm.
- Dostosowanie skrajni (poziomej i pionowej) do wymogów określonych w w/w rozporządzeniu, tj. min. 20 cm w poziomie i 2,5m w pionie (Standardy przewidują 0,5m w poziome).
- Zachowanie ciągłości przebiegu ścieżki (wyjazdy z poprzecznych dojazdów do ogródków działkowych i garaży).
- Wyrównanie poziomu studzienek i nawierzchni jezdnej (niwelacja uskoków).


Strona zachodnia


Rejon skrzyżowania z ul.Francuską
- Dobudowanie chodnika łączącego starą ul. Klecińską z ul. Francuską (na przedłużeniu jezdni).
- Latarnia w skrajni ścieżki dochodzącej do przejazdu przez Klecińską. Przejazd wybudowany niezgodnie z projektem (projekt przewidywał po stronie zewnętrznej skrzyżowania) – rozwiązanie problemu do ustalenia na spotkaniu zespołu rowerowego.
- Dobudowanie chodnika przy ścieżce (po stronie zewnętrznej ulicy) na wysokości przystanku autobusowego (wraz z korektą wylotu ścieżki na drogę obsługującą) w celu uniknięcia korzystania przez pieszych ze ścieżki biegnącej po najkrótszym możliwym przebiegu (co skłania do korzystania ze ścieżki przez pieszych idących wzdłuż Klecińskiej).
- Wyraźne oznakowanie wjazdu na drogę obsługującą za zatoką autobusową (przestawienie znaków bliżej jezdni) – często zdezorientowani kierowcy wjeżdżają przez chodnik i drogę dla rowerów od strony ul. Francuskiej nie zauważając wjazdu.

Odcinek wzdłuż ogródków działkowych
- Uniemożliwienie korzystania przez auta ze ścieżki przy zwężeniu drogi obsługującej i umożliwienie korzystania ze ścieżki przez pieszych (obecnie wisi znak C-13).
- Poszerzenie łuku dojazdu do przejazdu przez oś Klecińskiej przed przystankiem autobusowym „POD Oświata” – przesunięcie skrajnych barierek oddzielających peron.
- Wytyczenie znakami poziomymi w strefie zamieszkania miejsc do parkowania aut.

Rejon wjazdu na estakadę

- Odsunięcie wylotu drogi obsługującej od podnóża estakady – przewężenie na końcu długiego zjazdu oraz ciasny łuk będzie powodować kolizje wyjeżdżających aut z rowerzystami zjeżdżającymi z estakady.
- Niezbędne przestawienie latarni stojącej u podnóża zjazdu z estakady i poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego tamże. Latarnia zawęża ciąg pieszo-rowerowy do szerokości niezgodnej z przepisami, jest to również rozwiązanie niebezpieczne.

Petuniowa-Grabiszyńska
- Przejazd przy zjeździe z estakady poprowadzić grzbietem wyniesienia spowalniającego prędkość aut – sposób zaprojektowania zjazdu z estakady i przecięcia  ciągu pieszo-rowerowego z ul. Petuniową jest niebezpieczny (brak widoczności, ciasne łuki) i niewygodny.
- Poszerzenie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego przylegającego bezpośrednio do budynku urzędu skarbowego Wrocław Fabryczna. Zieleniec stworzony przy fasadzie budynku nie był przewidziany w projekcie.
- Likwidacja ścieżki biegnącej przy krawędzi jezdni – zaprojektowanej niezgodnie z przepisami (m.in. zaopatrzonej w dwie latarnie stojące w świetle ścieżki). Korekta przebiegu ciągu pieszo-rowerowego po likwidacji ścieżki.
- Likwidacja miejsc parkingowych i uniemożliwienie wjazdu samochodem na ciąg pieszo-rowerowy biegnący równolegle do ścieżki. Obecne obserwowane jest korzystanie z chodnika przez kierowców wjeżdżających na skróty na ul. Klecińską.

Skrzyżowanie w ul. Grabiszńską

- Odsunięcie barierki w celu zachowania minimalnej skrajni od ścieżki.
- Zachowanie rezerw terenowych dla budowy przejazdu przez ul. Grabiszyńską.


Strona wschodnia


Rejon skrzyżowania z ul.Szwajcarską
- Korekta układu chodnika i ścieżki przy przejeździe przez Szwajcarską i Klecińską po stronie północnej; obecnie przejazdy rowerowe przez Klecińską znajdują się po różnych stronach przejścia dla pieszych. Preferowana strona wewnętrzna skrzyżowania.
- Przejazd przez Szwajcarską w linii prostej ścieżki biegnącej wzdłuż Klecińskiej.

Odcinek wzdłuż ogródków działkowych
- Błędna lokalizacja ścieżki – należało zaprojektować ją pomiędzy jezdnią, a chodnikiem. Obecnie wyjścia z ogródków działkowych prowadzą wprost na ścieżkę, gdzie nie ma przejść na chodnik. Ścieżka biegnie także przez to tuż przy skarpie; w rejonie schodów prowadzących do ogródków - bez skrajni od schodów prowadzących stromo w dół. Postulowane odsunięcie uskoku schodów od krawędzi ścieżki i wybudowanie przejść na chodnik.
- Minięcie przystanku  - montaż barierek oddzielających ścieżkę od chodnika przy zachowaniu skrajni poziomej.

Rejon wjazdu na estakadę

Z dokumentacji wynika, iż niebezpieczna sytuacja istniejąca już po stronie zachodniej, będzie miała również miejsce po stronie wschodniej w takim samym, lub nawet większym stopniu – najprawdopodobniej w świetle wąskiego ciągu pieszo-rowerowego staną dwie latarnie. Należy koniecznie skorygować to niebezpieczne rozwiązanie.

Rejon wyjazdu z FAT-u
- Proponowana zamiana lokalizacji przejazdu rowerowego - po wewnętrznej stronie skrzyżowania wraz z korektą biegu ścieżki.
- Konieczne ograniczenie możliwości parkowania pojazdów silnikowych na wspólnym ciągu pieszo-rowerowym oraz dobudowanie fragmentu ścieżki (do przewężenia przed estakadą).

Skrzyżowanie w ul. Grabiszńską

- Błędna lokalizacja barierek – nie powinny oddzielać ścieżki od parkingu tylko peron od ścieżki. Konieczne postawienie takich barierek na całej długości peronu.
- Odsunięcie uskoku skarpy od krawędzi ścieżki rowerowej.
- Słup sygnalizacji w świetle ścieżki – rozwiązanie problemu do ustalenia na spotkaniu zespołu rowerowego.

* * *
Ul. Ślężna

Adnotacja - kierunek opisywanych lokalizacji: z północy na południe.

Na całej długości:
- Niwelacja krawężników do wysokości przewidzianej w rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), tj. max. 1cm.
- Dostosowanie skrajni (poziomej i pionowej) do wymogów określonych w w/w rozporządzeniu, tj. min. 20 cm w poziomie i 2,5m w pionie (Standardy przewidują 0,5m w poziome). Dotyczy to w szczególności znaków drogowych oraz wiat przystankowych.
- Zachowanie ciągłości przebiegu ścieżki – dotyczy głównie przejazdów przez wyjazdy z posesji (nieciągłość nawierzchni i/lub brak oznaczenia poziomego).
- Wyróżnienie przejazdów P-11 kolorem czerwonym przy wszystkich wjazdach na stacje paliw z uwagi na dużą prędkość i często nierozwagę kierowców wjeżdżających na stacje.


Strona zachodnia


Skrzyżowanie z Al. Wiśniową:
- Dwa słupy w ścieżce (latarnie) – rozwiązanie problemu do ustalenia na spotkaniu zespołu rowerowego.
- Przycięcie zwisających nad chodnik witek wierzby.
- Przejazd przez w(y)jazd na stację paliw oznakowany dodatkowo czerwonym kolorem, wymalowanie przejścia dla pieszych.

Skrzyżowanie z ul. Jaworową:
- Dwa słupy w ścieżce (latarnia i znak) – rozwiązanie problemu do ustalenia na spotkaniu zespołu rowerowego.

Jarzębinowa-Dębowa:
- Brak skrajni od wiaty – konieczne odsunięcie ścieżki.
- Zainstalowanie barierek odgradzających ścieżkę od peronu.
- Rozważenie prowadzenia chodnika po zewnętrznej stronie jezdni (z drugiej strony ścieżki).

Dębowa-Skierniewicka:
- Brak wyznaczonych znakami poziomymi miejsc postojowych w strefie zamieszkania (droga obsługująca).
- Na wysokości ciągu punktów handlowych przed Skierniewicką (na długości całego bloku) konieczne uniemożliwienie wjazdu autami na ciąg pieszo-rowerowy oraz wymiana nierównej od nacisku pojazdów samochodowych nawierzchni ciągu.

Skierniewicka-Pułtuska:

Oddzielenie peronu przystanku autobusowego „Pułtuska” barierkami od ścieżki.

Skrzyżowanie z ul. Sudecką:
Słup sygnalizatora w ścieżce – rozwiązanie problemu do ustalenia na spotkaniu zespołu rowerowego.


Strona wschodnia


Skrzyżowanie z Al. Armii Krajowej
- Niwelacja nierówności (studzienka) na przejeździe przez oś ul. Ślężnej w kierunku zachodnim.
- W rejonie stacji benzynowej niepożądany przebieg ścieżki przy krawędzi jezdni – rozwiązanie problemu do ustalenia na spotkaniu zespołu rowerowego.
- Znak C-13 wiszący na wysokości 1,7m należy podnieść.

Działkowa-Brossa

Brak skrajni od wiaty przystanku autobusowego „Jaworowa”. Konieczne zastosowanie barierek i odsunięcie ścieżki od peronu (wejście na zieleniec).

Brossa-wyjazd ze stacji paliwowej
Złe zaprojektowanie układu drogowego powoduje, że klienci i pracownicy warsztatu samochodowego notorycznie zajmują ścieżkę niezgodnie z jej przeznaczeniem - rozwiązanie problemu do ustalenia na spotkaniu zespołu rowerowego.

Wjazd na stację paliw
- Niwelacja krawężnika pomiędzy ciągiem pieszo – rowerowym, a chodnikiem przed budynkiem obok stacji.
- Konieczne wymalowanie przejazdu rowerowego (P-11) i przejścia. Przejazd dodatkowo wyróżniony kolorem czerwonym.

Przystanek „Weigla”
- Brak skrajni od wiaty przystanku autobusowego. Wymagane zastosowanie barierek oddzielających peron od ścieżki i odsunięcie ścieżki od peronu (wejście na zieleniec w celu zachowania skrajni od latarni i wiaty).
- Korekta wejścia (chodnika) na peron od strony północnej.

Przystanek „Pułtuska”
Oddzielenie peronu przystanku autobusowego „Pułtuska” barierkami od ścieżki.

Skrzyżowanie z ul. Pułtuską
- Słup znaku w ścieżce – konieczne przestawienie.
- Zbyt dalekie odsunięcie przejazdu rowerowego od krawędzi jezdni Ślężnej powoduje załamanie toru jazdy, wprowadza ciasne łuki i wyprowadza ścieżkę na słup latarni – konieczne przesunięcie przejazdu – „wyprostowanie” ścieżki.

Przystanek „Park Południowy” – pętla tramwajowa
- Błędna lokalizacja barierek – nie powinny oddzielać ścieżki od zieleńca tylko peron od ścieżki. Konieczne przestawienie barierek.
- Brak skrajni od wiaty.
- Brak parkingu rowerowego (bike&ride).


Podsumowanie:
- Lokalizacja ścieżki na przecięciach ulic poprzecznych – zamiast odsuwać od krawędzi jezdni w wielu przypadkach lepsze byłoby dogięcie ścieżki do krawędzi jezdni przed przejazdem i wytyczenie przejazdu przy krawędzi – dzięki temu polepszyłaby się widoczność dla aut skręcających w prawo (które winny przepuszczać rowery jadące na wprost); także auta włączające się na główną ulicę musiałby zatrzymywać się i przepuszczać jadące wzdłuż głównej ulicy rowery.
- Łącznie naliczono 6 słupów w ścieżce na ul. Ślężnej (nie licząc słupów we wspólnych ciągach pieszo-rowerowych).
- Żadna z wiat przystankowych nie spełnia wymagań dotyczących skrajni od ścieżki.

* * *
Ul. Brossa
Z uwagi na brak sensownego zakończenia ścieżki, a także z uwagi na fakt, iż jest to ulica o ruchu uspokojonym, należy wpuścić w jezdnię ruch rowerowy (na końcu łuku, przy wlocie od Ślężnej – przed pierwszym zejściem z chodnika na jezdnię), likwidując pozostałą część ścieżki, bądź usunąć znaki nakazu C-13/C-16.


Sporządził:
Radek Lesisz
Konsultacja:
Artur Kamiński
Wrocław, 03.09.2007r.

ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 02 - 06
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa