link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2009 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 91 |
  min min min min min min min min min min min min
08 kwietnia 2009

WI: konsultacje Kosmonautów i węzła Drzymały - burdel to czy kpina?

26 lutego b.r. miały miejsce w siedzibie Wrocławskich Inwestycji konsultacje społeczne przebudowy ul. Kosmonautów oraz węzła Drzymały. Spotkanie było efektem naszych protestów odnośnie kształtu obu projektów.

Od czasu tego wydarzenia minęło półtora miesiąca. Do dziś jednak nie mamy odpowiedzi na nasze pismo uzupełniające niestarannie sporządzoną we Wrocławskich Inwestycjach notakę ze spotkania (.pdf). Do dziś Wrocławskie Inwstycje nie wywiązały się także z obietnicy przedstawienia do 5 marca rozwiązań zgłoszonych do projektu ul. Kosmonautów. Sytuacja zakrawa na skandal.

* * *

O inwestycji pisaliśmy wcześniej:

* * *

W trakcie spotkania 26.02.2009 w WI przedstawione zostały postulaty rowerzystów oraz krytyka sporządzonych rozwiązań: przede wszystkim likwidacji chodnika na estakadzie nad torami kolejowymi i nową ul. Drzymały (zamiast chodnika jezdnia zostanie poszerzona do 4 pasów, a rowerzyści i piesi będą musieli dymać dołem) oraz idiotycznej lokalizacji chodnika i drogi rowerowej na ul. Kosmonautów (mają biec pomiędzy jezdnią, a torowiskiem, otoczonymi ekranami akustycznymi).

W przypadku węzła Drzymały (projekt: Biprogeo) odrzucono możliwość zachowania chodnika na estakadzie, proponując w zamian przejazdy dla rowerzystów dołem:

 • po stronie północnej: przejazd drogą rowerową wydłużony względem estakady i zajmujący znacznie więcej czasu, gdzyż przekraczający osygnalizowany przejazd przez 5 pasów nowej ul. Drzymały, ul. Warciańską oraz ruchliwą linię kolejową (wyliczenia straty czasu miał dokonać projektant);
 • po stronie południowej: bezkolizyjne przekroczenie ul. Kosmonautów szerokim tunelem, następnie wjazd rampą (na ile stromą, jeszcze nie wiemy) na przystanek tramwajowy nad torami kolejowymi, przejazd po peronie przystankowym ("zamykanym dla rowerzystów na czas imprez masowych na stadionie" - jak wymksnęło się któremuś z pracowników WI) i dalej wzdłuż torowiska po stronie północnej do skrzyżowania z łącznicą AOW.

W przypadku ul. Kosmonautów (projekt: BBKS Projekt) zgodzono się na kosmetyczne poprawki (typu: wyniesienie przejazdów przez ulice poprzeczne), lecz  natrafiliśmy na beton przy postulatach wymagających zmiany całego, złego projektu:

 • postulat przeniesienia chodnika i drogi rowerowej poza "klatkę akustyczną" (czyli poza jezdnię i torowisko otoczone ekranami) projektant próbował utrącić żałosnym argumentem o konieczności zaprojektowania dodatkowego oświetlenia oraz dłuższych drenów. Wtórowali mu pracownicy WI, przywołując argument podwyższonych kosztów inwestycji (dodatkowe oświetlenie). Nikt jednak nie potrafił podać faktycznych liczb, ani stwierdzić, że zmiany są technicznie niemożliwe;
 • postulat przeprowadzenia przejazdów rowerowych po obu stronach torów tramwajowych na przekroczeniu łącznicy AOW (patrz rysunek poniżej) jest de facto uzależniony od spełnienia pierwszego postulatu. Projektant zapewnił natomiast, że nie będzie na tym skrzyżowaniu sygnalizacji wzbudzanej ręcznie.

Należy tu nadmienić, iż głównym argumentem WI za odrzuceniem propozycji daleko zmieniających projekt Kosmonautów był brak czasu. Jak się po raz kolejny okazuje, czas jest pojęciem względnym, gdyż nie przeszkadza od wcale WI olewać terminowych zobowiązań wobec strony społecznej.

* * *

Konsultacje w sprawie przebudowy ul. Kosmonautów prowadzone były także z mieszkańcami, np. Stowarzyszeniem Żerniki Nowe. Także i oni nie otrzymali do dziś odpowiedzi na liczne pytania zadane inwestorowi (WI). Obecnie czekają na spotkanie z Departamentem Infrastruktury i Gospodarki w tej sprawie.

* * *

Przebudowa ul. Kosmonautów ma jeszcze jeden mocno negatywny aspekt w odniesieniu do zrównoważonych form transportu. Spowoduje ona wielkie utrudnienia dla pasażerów KZ. Na czas przebudowy ma bowiem zostać zlikwidowany tramwaj (w miejscu torowiska będzie druga jezdnia). Horror przesiadek do autobusów i stania w korkach mieszkańcy Złotnik, Żernik, Stabłowic i Leśnicy przeżywali już podczas przebudowy Lotniczej. Niestety, zanosi się na to, że ta historia się powtórzy...

* * *

Podczas spotkania jeden z przedstawicieli WI wyraził ubolewanie nad  mało pozytywnym wizerunkiem spółki w mediach. Jeśli postępowanie w sprawie Kosmonautów i węzła Drzymały miałoby coś zmienić, to raczej tylko na gorsze. Ale najwidoczniej ta spółka miejska przejęła kulturę pracy po swoim światłym poprzedniku - niedotrzymywanie umów, ignorancja, brak przejrzystych procedru i fikcyjne konsultacje zaltują klimatem ZDiK-u na kilometr. I nie pomoże tu żaden spec od PR-u. Pozostaje jedynie pytanie: czy sposób prowadzenia konsultacji przez WI to efekt burdla w firmie czy też kpina ze strony społecznej?

Radek Lesisz
 


Wrocław, 12.03.2009

Wrocławskie Inwestycje
50-059 Wrocław
Ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za przesłanie nam ostatecznej wersji notatki ze spotkania 26 lutego 2009 w sprawie ul. Kosmonautów i Węzła Drzymały. Przepraszając za zamieszanie  zmuszeni jesteśmy wnieść jednak o uzupełnienie notatki o kilka istotnych kwestii. Mamy nadzieję, iż nie sprawi to dużego kłopotu, tym bardziej, iż zgłoszone w terminie przez oficera rowerowego uwagi nie zostały naniesione na wersję ostateczną.

Prosimy o uwzględnienie następujących uwag (wszystkie są zgodne z zapisem audio, przez co łatwe do zweryfikowania):
 

 1. Zapis "Przedstawiciel Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej Pan Radosław Lesisz skrytykował proponowane rozwiązania projektowe jako ewenement w historii Wrocławia, gdzie tak duża inwestycja w tak duży sposób pogarsza ruch rowerowy i pieszy" pomija istotną kwestię wygłoszoną na spotkaniu. Przedstawiciel WIR stwierdził, iż w takim wypadku oczekuje od miasta dołożenia wszelkich starań, aby maksymalnie zniwelować negatywne skutki podjętej decyzji. Oczekuje się więc dobrej woli ze strony inwestora. W tym świetle należy też rozpatrywać dalsze, podejmowane przez miasto decyzje;
 2. Na spotkaniu została wyartykułowana przez nas prośba o obliczenie strat w czasie podróży rowerem przez Węzeł Drzymały w proponowanym kształcie w stosunku do jazdy po estakadzie. Przywołany tu został zapis Standardów mówiący o maksymalnym współczynniku opóźnienia na głównych trasach rowerowych;
 3. Na spotkaniu zgłoszony został postulat fizycznego uniemożliwienia wjazdu w ul. Warciańską z estakady (montaż słupków);
 4. Zapis "Przedstawiciel WIR zwrócił się z prośbą, aby rozważyć możliwość połączenia bezpośredniego ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż obu łącznic ul. Lotniczej z ul. Warciańską" jest mało precyzyjny. Powinien on brzmieć tak, aby można było zidentyfikować konkretny postulat - chodziło o: wyprostowanie i usprawnienie przebiegu drogi rowerowej na odcinku nowa ul. Drzymały - przejazd kolejowy, gdyż w proponowanym kształcie rowerzysta musi przekraczać dwukrotnie przejazdy z sygnalizacją, a przebieg jest wydłużony. Padł postulat przeprowadzenia drogi rowerowej z pierwszeństwem przejazdu przez ul. Warciańską, na wprost (najkrótszym przebiegiem) do przejazdu przez nową ul. Drzymały;
 5. Zapis "Przedstawiciel projektanta Pan Marek Suchy poinformował, iż przesuniecie trasy ciągu pieszego i rowerowego w kierunku południowym generuje dodatkowe koszty związane m.in. z: wykupem dodatkowych terenów, doprowadzeniem wymaganej infrastruktury, budowa dodatkowego uzbrojenia (oświetlenie, monitoring)" jest niepełny. W odpowiedzi na to stanowisko, przedstawiciel WIR (a także oficer rowerowy) poprosił o wyliczenie procentowego udziału kosztów takiej operacji w stosunku do kwoty całkowitej przebudowy;
 6. W notatce jest także brak zapisu o błędach proponowanego rozwiązania – przedstawiciel WIR wypunktował mankamenty płynące z lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego między torowiskiem tramwajowym, a jezdnią (brak spełnienia postulatu Koncepcji o obsłudze przez system rowerowy 100% źródeł i celów podróży, narażenie rowerzystów i pieszych na przebywanie w hałasie spotęgowanym ekranami akustycznymi po bokach);
 7. W notatce brak zapisu o zapewnieniu projektanta z firmy BBKS Projekt, iż sygnalizacja na przejeździe i przejściu przez łącznicę AOW nie będzie wzbudzana ręcznie ani za pomocą detektorów;
 8. Zapis „ruch rowerowy i pieszy na włączeniu łącznicy AOW w ul. Kosmonautów należy poprowadzić tunelem pod skrzyżowaniem” jest nieprecyzyjny: przedstawiciel WIR zgłosił postulat bezkolizyjnego przekroczenia łącznicy przez pieszych i rowerzystów. Jednym z możliwych rozwiązań jest, jak wskazano, tunel;
 9. W notatce brak zapisu o zgłoszonym przez przedstawiciela WIR postulacie poprowadzenia przejazdu rowerowego przez łącznicę AOW po obu stronach torowiska – w przypadku przychylenia się do wcześniejszego postulatu o przełożenie ciągu pieszo-rowerowego na zewnątrz układu drogowego (na stronę południową, poza ekrany akustyczne). Rozwiązanie takie zostało argumentowane znacznie zwiększoną przepustowością przejazdu rowerowego przez łącznicę (rozwiązanie na rysunku poniżej - przyp. red.);
 10. Przy zapisie "Szczegółowe rozwiązanie techniczne ścieżki rowerowej należy do projektanta zintegrowanego przystanku przesiadkowego, który będzie wyłoniony w osobnym postępowaniu przetargowym. Rozwiązanie to zostanie poddane pod konsultacje zainteresowanym stronom" powinna znaleźć się informacja, iż przedstawiciele WIR zgłosili chęć udziału w konsultowaniu szczegółowych rozwiązań zintegrowanego przystanku.
 11. Ponadto, w przedstawionej wersji ostatecznej notatki nie ma zapisów zgłoszonych przez oficera w e-mailu z dnia 2009-03-03, 09:18 (cytat: "Proszę o uwzględnienie tego zapisu w notatce i w oszacowaniu kosztów" i "W notatce powinna znaleźć się informacja, że jeśli uda się wpisać ciąg pieszo rowerowy na zewnątrz całego układu możemy przeanalizować rezygnację z chodnika i drogi rowerowej pomiędzy przystankami biegnącymi w projekcie przy jezdni").

W zawiązku ze stwierdzeniem, że "Do dnia 5 marca projektant BBKS Projekt przeanalizuje uwagi Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej i przedstawi propozycje rozwiązań uwzględniające zgłoszone uwagi do decyzji Zamawiającego" prosimy o przedstawienia wyników analizy i podjętych decyzji.

Z poważaniem,

Radosław Lesisz
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
 

Poglądowy rysunek proponowanego (pkt.9 pisma) rozwiązania - przeprowadzenie przejazdów rowerowych po obu stronach torowiska przecinającego wjazd na łącznicę z AOW (rozwiązanie  to zwiększające znacznie przepustowość trasy rowerowej ma sens tylko w przypadku realizacji głównego postulatu, czyli wyrzucenia drogi rowerowej i chodnika poza korytarz otoczony ekranami akustycznymi - na południową stronę torowiska). ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2022 - 10 - 03
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa