link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/cialis-bez-recepty-hrvatskoj.html
http://rowery.eko.org.pl/viagra-bez-recepty-hrvatskoj.html

aktualności
2009 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 91 |
  min min min min min min min min min min min min
02 listopada 2009

Aleja Stabłowicka i Oś Inkubacji zaopiniowana

W zeszłym tygodniu zaopiniowaliśmy wspólnie z oficerem rowerowym projekt nowych dróg w mieście: Alei Stabłowickiej (od Małopolskiej do Granicznej) oraz Oś Inkubacji (czyli tzw obwodnicę Leśnicy) - od Średzkiej do Alei Stabłowickiej. 

Opiniowana koncpecja projektu (patrz galeria obok) jest kolejną wersją. Co w niej cieszy, to zmiana przebiegu Osi nad Bystrzycą. W poprzednich planach, zgodnie ze Studium, Oś Inkubacji miała rozcinać dolinę rzeczną w cennym przyrodniczo miejscu. Obecnie przebieg przesunięto w miejsce istniejącego przekroczenia rzeki - Most Ratyński, niestety kosztem wyburzenia domostwa.

Dużym plusem jest również pozostawienie przejazdu rowerow-pieszego w ciągu ul. Osinieckiej, na co bardzo liczyli mieszkańcy i rowerzyści (popularna trasa w Dolinę Bystrzycy). Poniżej przedstawiamy bogatą korespondencję Rady Osiedla i mieszkańców ze spółką Wrocławskie Inwestycje, biurem projektowym, a także wnisoki i uwagi do planów miasta.

Głównym minusem koncpecji jest hajłej przez miasto - przez co rozciętych zostnie wiele relacji, na przykład ul. Miodowa (nie wiadomo czemu jednocześnie podłączone zostaną ulice trzeciorzędne - Trzmielowicka i Ratyńska). Problemowe są także relacje na węźle przy ul.  Zakopańskiej, czy Beskidzkiej (wjazdy na estakady). Teraz czekamy na rozpatrzenie naszych uwag. I dalsze losy projektu.

Radek Lesisz


Opinia rowerowa do projektów

Wrocław, 28 X 2009r.

BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o.
Ul. Bukowskiego 2
52-418 Wrocław

Dotyczy: przebieg tras rowerowych w ciągu Osi Inkubacji i Alei Stabłowickiej.

W nawiązaniu do złożonej koncepcji rozwiązań projektowych dla Osi Inkubacji oraz Alei Stabłowickiej przekazuję uwagi dotyczące przebiegu ciągów pieszych i rowerowych:

 • Zaprojektować podłączenia pieszo rowerowe do odciętych ulic Jerzmanowskiej, Malczyckiej, Chodkiewicza,
 • Zaprojektować 1,5 m chodniki i 3m drogi rowerowe,
 • Zmniejszyć promienie wylotów na rondzie przy Średzkiej
 • Zaprojektować śluzy rowerowe na Trzemielowickiej, Ratyńskiej i Piołunowej,
 • Zaprojektować przejazd rowerowy i przejście piesze na przedłużeniu ulicy Miodowej i Jerzmanowskiej,
 • Zapewnić normowe parametry dla zjazdu w ulicę Beskidzką,
 • Zaprojektować dodatkowy łącznik pieszo-rowerowy po północnej stronie Osi od ulicy Beskidzkiej do niskiego nasypu. Umożliwi on włączenie się do ciągu wzdłuż Osi bez wjeżdżania pod górę,
 • Zaprojektować połączenia dróg rowerowych z wschodnim wałem przeciwpowodziowym wzdłuż Bystrzycy (możliwe podłączeni po stronie południowej do drogi obsługującej), [chodzi oczywiście o wysoki brzeg, nie wał - red.portalu],
 • Zaprojektować pasy rowerowe w ulicy Małopolskiej i Jerzmanowskiej,
 • Zaprojektować wyniesiony przejazd rowerowy i przejście piesze na ulicy Częstochowskiej, Rdestowej, Osinieckiej,
 • Tunele pieszo rowerowe po łącznicami Trasy Żernickiej zaprojektować w linii prostej na kierunku głównym wzdłuż Alei Stabłowickiej,
 • Zaprojektować dodatkowe przejście piesze i przejazd rowerowy po drugiej stronie skrzyżowania z Osiniecką.

Sprawę prowadzi: Daniel Chojnacki


Korespondencja

Witam serdecznie,

Dziekuję bardzo w imieniu Rady Osiedla za zaopiniowanie projektu Alei Stabłowickiej.

Przesyłamy również ostatnie pismo mieszkańców i rady Osiedla do Wrocławskich Inwestycji i biura Biprogeo z naszymi postulatami (pisma.jpg w galerii). Prosze zauważyć że w piśmie tym na ostatniej stronie jest informacja o 11 załacznikach i 2-óch protokołach z zebrań. Pisma te kierowaliśmy do Biura Rozwoju Wrocławia już od 2005 roku.

Również załączam ostatnie pismo kierowane do Biura Rozwoju Wrocławia po wyłożeniu do wglądu PZP dla węzła Osi Inkubacji i Alei Stabłowickiej oraz terenów przyległych (Uchwała Nr IV/46/07 z dnia 18 stycznia 2007 r.) (czyli obszar na północny-zachód od Osińca, na którym zaproponowaliście Państwo przejazd rowerowy). 

I równiez załączam wniosek do Studium z maja 2008 z mapą (studium.jpg w galerii) gdzie rozrysowaliśmy możliwości alterantywnego poprowadzenia dróg. Na mapie tej można zauważyć jak dziwna i niczym nieuzasadniona jest propozycja BRW wygięcia Alei Stabłowickiej w kierunku Osińca.

Naszą główną ideą we wszystkich staraniach-pismach było maksymalne odsunięcie Alei Stabłowickiej od Osińca (zawsze podnosiliśmy argument że na zachód od Osińca jest duży, wolny teren), a w uzyskanej w ten sposób "przerwie" wykonanie izolacji akustycznej najlepiej w postaci wału ziemnego stycznego do Alei. Ostatnio myśleliśmy też o zrobieniu między tym wałem a Osińcem skweru czy małego parczku, który mógłby być (szczególnie dla rowerzystów tranzytowych) miejscem przystanku na odpoczynek czy rekreację.

Z pozdrowieniami,
M. (dane osobowe do wiadomości redakcji)


Uwagi do MPZP

Wrocław, 27.05.2009 r.

Mieszkańcy Osińca i Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec
54-530 Wrocław
ul. Jerzmanowska 102

Prezydent Wrocławia
Biuro Rozwoju Wrocławia
Urząd Miejski, ul. Świdnicka 53
50-030 Wrocław

Uwagi w sprawie wyłożonego do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego (PZP)  dla węzła Osi Inkubacji i Alei Stabłowickiej oraz terenów przyległych (Uchwała Nr IV/46/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. dot. opracowania planu zagospodarowania)


Poniżej przedstawiamy nasze uwagi do w/w planu będące wynikiem:

 • spotkania w BRW z przedstawicielami osiedla w dniu 7.05.2009
 • zapoznania się z raportem wpływu na środowisko niniejszego planu,
 • oficjalnych informacji medialnych o wstrzymaniu bądź oddaleniu na nieokreśloną  przyszłość realizacji odcinka Osi Inkubacji od osiedla Osiniec w kierunku ulicy Granicznej. 

W dalszym ciągu podtrzymujemy nasze wnioski o: 

1) Oddalenie od osiedla Osiniec trasy

 • a)    Alei Stabłowickiej,
 • b)    trasy kolejowej łączącej lotnisko z linią kolejową Zielona Góra – Wrocław

2)    Wytyczenie odpowiednio szerokiego pasa terenu między Alają Stabłowicką a Osińcem aby zastosować izolację akustyczną i pyłochronną – najlepiej wał ziemny o wys. min 6 m z roślinnością wielopiętrową zimozieloną.

3)    Zapis  w planie konieczności zwiększonych standardów akustycznych dla Alei Stabłowickiej od strony Osińca.


Na początku chcialibyśmy zaznaczyć, że raport wpływu niniejszego planu na środowisko pokazuje, że już teraz notowane są przekroczenia dopuszczalnego hałasu w sąsiedztwie domów mieszkalnych. Należy zauważyć, że w raporcie pominięte jest jednak oddziaływanie na duże skupisko domów osiedla Osiniec, będące w bezpośrednim sąsiedztwie tego planu.

W dalszym ciągu twierdzimy że oddalenie od Osińca kanału w którym ma przebiegac Aleja Stabłowicka i kolejka do lotniska jest terytorialnie możliwe do realizacji. Pokazuje to mapa dołączona do wniosków o zmianę Studium z 02.06.2008 oraz 14.01.2009.

Aktualnie istnieje w Studium celowe wygięcie tych tras w imię „przytulenia” ich do zachodniego brzegu osiedla Osiniec. Jest to niczym nieuzasadnione w obliczu istnienia rozległego obszaru niezabudowanego po zachodniej stronie Osińca. Tak bliskie usytuowanie drogi szybkiego ruchu byłoby uzasadnione gdyby miała ona przebiegać przez teren gęsto zabudowany z licznymi ograniczeniami. Tutaj jednak sytuacja jest zupełnie odwrotna – osiedle sąsiaduje z polami i nieużytkami i nie ma potrzeby lokalizowania drogi tuż przy osiedlu.

Taka wersja tras:

 • zabiera możliwość zastosowania bariery wysokiej zieleni ochronnej od zabudowanego terenu Osińca,
 • podnosi koszty inwestycji z tytułu wydłużenia trajektorii obu tras,
 • jest niezgodna z zapisami Studium dot. izolowania dróg od zabudowań mieszkalnych.

Ponadto informacja, że Oś Inkubacji po połączeniu z Aleją Stabłowicką może wcale nie być na swym dalszym odcinku realizowana, stanowczo rzutuje na formę skrzyżowania. Dotychczas planowane skrzyżowanie dwupoziomowe może sprowadzic się do zbieżności dwóch ulic z przecinającą je kolejką. W związku z mniejszymi gabarytami takiego połączenia dróg jeszcze bardziej możliwe staje się odsunięcie Aleji Stabłowickiej i kolejki na zachód.

Wobec powyższej informacji należy zauważyć, że główny ruch drogowy (szczególnie tranzytowy ciężki) na takim skrzyżowaniu będzie się odbywać z zachodu na południe i w kierunku przeciwnym, tj. z ulicy typu GP (Osi Inkubacji) na ulicę typu Z (Aleja Stabłowicka). Oczywistym zatem staje się fakt że Aleja Stabłowicka winna zostać zaplanowana z uwzględnieniem wyższych standardów akustycznych niż wynikałoby to z ulicy typu Z, zatem o takie zapisy plan winien zostać uzupełniony. 

Tym bardziej że skoro mamy większość wiatrów zachodnich hałas będzie się w lini prostej niósł na zabudowania Osińca. Droga ta  przebiegać ma przez teren otwarty, płaski  a w takim terenie występować będzie propagacja hałasu na dalsze odległości.

Wyłożony plan nie przewiduje izolacji Aleji Stabłowickiej, co absolutnie nie przystoi jak na czteropasmową drogę, której przeznaczenie może dojść do odbioru ruchu GP. Plan w tej kwestii jest rozpatrzony na zbyt ogólnym poziomie (dla porównania plan Osińca przewiduje nawet dekoracyjne szpalery drzew). W związku z tym oddalamy plan do uzupełnienia w pas izolacji zielonej wielopiętrowej między Aleją Stabłowicka a Osińcem (najlepiej na wale ziemnym).

Pomysł wytyczenia trasy Alei Stabłowickiej i równoległej do niej trasy koleji po raz pierwszy pojawił się w Studium w 2006. Został pośpiesznie wytyczony bez konsultacji ze społeczeństwem w atmosferze euforii towarzyszącej staraniom o Expo i Euro. Mieszkańcy Osińca po zapoznaniu się ze Studium jednogłośnie nie zaakceptowali przebiegu tych tras. Rada Osiedla w ich imieniu zawnioskowała o spotkanie w Biurze Rozwoju Wrocławia na którym delegacja mieszkańców przedstawiła możliwości odsunięcia  trajktorii obu tras od Osińca. Temat przypomnieliśmy 02.06.2008 składając wniosek o zmiane Studium w kwestii przebiegu Alei Stabłowickiej, nowej trasy kolejki i Osi Inkubacji dołączając opracowaną mapę udawadniającą że odsunięcie tych tras jest możliwe. Temat ponawiany był we wnioskach do planu sąsiedniego (IV/45/07 – Jerzmanowo Przemysłowe) – wnioski i uwagi zbiorcze w piśmie z dnia 25.06.2008 oraz w 12 protestach indywidualnych składanych na przełomie czerwca i lipca 2008. Kolejne wnioskowanie odbyło się 14.01.2009. Wtedy też wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.z poparciem dla naszych starań.

Ponownie prosimy o wzięcie niniejszych argumentów pod uwagę i naniesienie stosownych zmian w zaproponowanym planie. Niewielkie zmiany o które prosimy mogą poprawić warunki życia okolicznych mieszkańców. Pozostawienie zaproponowanego w palnie stanu zdecydowanie je pogorszy, a co za tym idzie oczywistym stanie się niezadowolenie mieszkańców i wysokie prawdopodobieństwo ich starań o ochronę zdrowia i mienia.

Problem nie jest we Wrocławiu nieznany, gdyż jak pokazują badania znaczna część miasta Wrocławia skażona jest nadmiernym poziomem hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów, gł. ciężkich (Dwumiesięcznik Forum Ekologiczne Zielona Planeta nr 48-49/2003 s. 14; ISSN 1426-6210). Zagadnienie izolacji akustycznej zabudowy mieszkalnej od głównych ciągów komunikacyjnych zostało w naszej ocenie zaniedbane w opracowanym Studium i powinno to być uzupełnione na etapie opracowania PZP.


                            Przedstawiciel Rady Osiedla

Referencje: podpisy mieszkańców dołączone są do pisma złożonego w dniu 24.04.2006 r. w Biurze Rozwoju Wrocławia.


Wniosek do Studium z maja 2008

Wrocław  15.05.2008

Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec
Mieszkańcy osiedla Osiniec
54-530 Wrocław
ul. Jerzmanowska 102
   
Prezydent Wrocławia
Biuro Rozwoju Wrocławia
ul. Świdnicka 53
50-030 Wrocław


Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław w zakresie przebiegu i krzyżowań tras Osi Inkubacji, Alei Stabłowickiej i odcinka nowej trasy kolejowej w rejonie osiedla Osiniec


Mieszkańcy Osiedla Osiniec we Wrocławiu oraz rada Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec składa oficjalny wniosek o oddalenie od osiedla Osiniec tras: 

 • Osi Inkubacji (zgodnie z pismem złożonym w BRW w dniu 24.04.2006 r),
 • Alei Stabłowickiej (zgodnie z poniższymi wytycznymi w pkt 2),
 • trasy kolejowej łączącej lotnisko z linią kolejową Zielona Góra – Wrocław (zgodnie z poniższymi wytycznymi w pkt 2).

Wnioski w powyższej sprawie podnoszone były w licznych pismach:

 • pismo złożone w BRW  dniu 31.03.2005 r. – głos  publicznej debacie na temat powstającego Studium,
 • pismo złożone w BRW w dniu 24.04.2006 r. – ustosunkowanie się przedstawionej do publicznego wglądu propozycji studium,
 • wniosek do BRW z dnia 14.08.2007 – w sprawie uchwały IV/46/07 dot. opracowywania PZP dla Węzła Osi Inkubacji i Alei Stabłowickiej oraz terenów przyległych,
 • wniosek do BRW z dnia 24.10.2007 – w sprawie uchwały LVII/3373/06dot. opracowywania PZP dla obszaru w rejonie Osi Inkubacji i ulicy Strachowickiej.


Biorąc pod uwagę aktualną sytuację zagospodarowania terenu oraz przedstawione argumenty BRW na spotkaniu w gronie pracowników BRW oraz Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec w dniu 11 grudnia 2007 stwierdzamy co następuje:

1)    Nie ma przeciwwskazań do poprowadzenia trasy Osi Inkubacji przez teren działek 2/2 i 2/3 (mapa AM34 obręb Żerniki) zgodnie z propozycją w przedstawioną w piśmie złożonym w BRW w dniu 24.04.2006 r. Działki te należą do miasta, więc nie wystąpi konieczność wykupu terenu od prywatnego właściciela.

Podtrzymujemy opisywane w poprzednich pismach bezsprzeczne argumenty wynikające z poprowadzenia trasy Osi Inkubacji przez te działki:

 • korzystne dla wszystkich zagospodarowanie zdewastowanego terenu,
 • uzyskanie miejsca na barierę roślinności wysokiej (zgodnie z PZP osiedla Osiniec UCHWAŁA NR XIX/603/00 z dnia 23 marca 2000 r.),
 • niskie koszty tworzenia barier izolacyjnych osiedla Osiniec od Osi Inkubacji poprzez wykorzystanie ziemi z istniejącej hałdy na działkach 2/2 i 2/3 (mapa AM34 obręb Żerniki),
 • uniknięcie likwidacji boiska sportowego (zgodnie z PZP osiedla Osiniec UCHWAŁA NR XIX/603/00 z dnia 23 marca 2000 r.)


2)    Wnioskujemy o oddalenie na zachód od osiedla Osiniec trasy Alei Stabłowickiej i trasy nowej linii kolejowej do lotniska.

Aktualnie istnieje w Studium celowe wygięcie tych tras w imię „przytulenia” ich do zachodniego brzegu osiedla Osiniec. Jest to niczym nieuzasadnione w obliczu istnienia rozległego obszaru niezabudowanego po zachodniej stronie Osińca. Taka wersja tras:

 • zabiera możliwość zastosowania bariery wysokiej zieleni ochronnej od zabudowanego terenu Osińca,
 • podnosi koszty inwestycji z tytułu wydłużenia trajektorii obu tras,
 • jest niezgodna z zapisami Studium dot. izolowania dróg od zabudowań mieszkalnych.
 • Ponadto biorąc pod uwagę fakt rozważania budowy nowego terminala lotniska w innym niż pierwotnie zakładane miejsce, uzasadnione staje się przesunięcie na zachód trasy Alei Stabłowickiej i trasy nowej linii kolejowej do lotniska.   

Na załączonej mapie przedstawiamy przykładową wersję optymalnego poprowadzenia Osi Inkubacji, Alei Stabłowickiej i trasy kolejki, która jest jak najbardziej możliwa do realizacji dzięki wykorzystaniu dużego wolnego terenu w okolicach Osińca.

Zaprojektowana przez nas wersja węzła komunikacyjnego pozostaje w zgodzie ze wskaźnikami technicznymi, które zastosowano przy planowaniu węzła w Studium:

 • nie wydłuża oraz nie zmienia łuków wygięć Alei Stabłowickiej,
 • nie zmienia łuków rozjazdów trasy kolejki,
 • nie zmienia oddalenia trasy kolejki od Alei Stabłowickiej na skrzyżowaniu z Osią Inkubacji,
 • nie zmienia sytuacji na skrzyżowaniu Alei Stabłowickiej z trasą kolei z Zielonej Góry.

Ponadto zaprojektowana przez nas wersja węzła komunikacyjnego przynosi wymierne korzyści, których nie daje wersja zapisana w Studium:

 • odsunięcie ulic i skrzyżowań komunikacji przelotowej od zabudowań mieszkalnych (zgodnie z zapisami Studium rozdz.10.1.3.1 punkty 2,4 i 5 zakładające takie planowanie tras komunikacyjnych aby ograniczyć uciążliwości dla zabudowy mieszkalnej),
 • wygospodarowanie terenu na rozbudowę cmentarza przy ul Jerzmanowskiej,
 • uchronienie samotnych domów w polu na północ od Osińca przed odcięciem od Osiedla i zamknięciem w siatce ulic,
 • korzystne dla wszystkich zagospodarowanie zdewastowanego terenu na którym aktualnie jest składowanisko ziemiu i gruzu,
 • uzyskanie miejsca na barierę roślinności wysokiej (zgodnie z PZP osiedla Osiniec UCHWAŁA NR XIX/603/00 z dnia 23 marca 2000 r.),
 • niskie koszty tworzenia barier izolacyjnych osiedla Osiniec od Osi Inkubacji poprzez wykorzystanie ziemi z istniejącej hałdy na działkach 2/2 i 2/3 (mapa AM34 obręb Żerniki),
 • uniknięcie likwidacji boiska sportowego (zgodnie z PZP osiedla Osiniec UCHWAŁA NR XIX/603/00 z dnia 23 marca 2000 r.).

Wnioski końcowe:

Na północny zachód od Osińca rozciąga się duży teren niezabudowany. Nie wykorzystanie tak sprzyjających możliwości otwartego niezagospodarowanego terenu, a w zamian za to „upychanie” na siłę węzła komunikacyjnego dwupasmowych tras tranzytowych w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych świadczy o prowadzeniu błędnej polityki urbanistycznej.

Zaproponowana w Studium wersja węzła komunikacyjnego jest fatalnym rozwiązaniem, nie liczącym się ani z zasadami Studium, ani potrzebami mieszkańców ani kosztami inwestycji.

Mieszkańcy Osińca od kilku lat wykazują się dużą aktywnością i zaangażowaniem w planowanie wyglądu, funkcjonalności swojej dzielnicy jak i całego miasta. Składane przez nas pisma zawsze są wynikiem głębokiej analizy występujących możliwości i ograniczeń, a nie jedynie krytycznym protestem Państwa działań. Dostarczamy rzeczowych argumentów i przedstawiamy pomysły na inne możliwe rozwiązania. Liczymy że uwzględnicie głos społeczeństwa, któremu przyjdzie w pierwszej linii „konsumować” efekty Waszego planowania .

Nasze głosy w sprawie optymalizacji ruchu drogowego w rejonie Osińca dostajecie Państwo od kilku lat, więc zasłanianie się argumentami pośpiechu w związku z Euro2012 jest co najmniej nie na miejscu, skoro wnioskowaliśmy zanim Euro2012 Polsce przyznano. Euro2012 będzie trwać tylko miesiąc, a bolesność niefrasobliwych inwestycji odczuwać będziemy dożywotnio.

W obliczu powyższych oraz przedstawianych przez nas w dotychczasowych pismach, bezsprzecznych  argumentów i pomysłów na nieuciążliwą komunikację w tym rejonie, wnioskujemy o ponowne rozpatrzenie zagospodarowania komunikacyjnego w obszarze osiedla Osiniec. Pozostawienie aktualnego planu trasy Osi Inkubacji, Alei Stabłowickiej i kolejki  odczytujemy jako świadome działanie na szkodę mieszkańców. 


Mieszkańcy Osińca,
Rada Osiedla  Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Załączniki:
Mapa z poropozycją tras Osi Inkubacji, Alei Stabłowickiej i trasy kolejki do lotniska.ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 06 - 13
 
Oś Inkubacji
Oś Inkubacji
Oś Inkubacji
Oś Inkubacji
Oś Inkubacji
Oś Inkubacji
Oś Inkubacji
Oś Inkubacji
Oś Inkubacji
Łączy z projektem Alei Stabłowickiej
Aleja Stabłowicka
Aleja Stabłowicka
Aleja Stabłowicka
Aleja Stabłowicka
Aleja Stabłowicka
Aleja Stabłowicka
Łączy z projektem Osi Inkubacji
Aleja Stabłowicka
Aleja Stabłowicka
Studium
Propozycja RO
Pismo mieszkańców
Pismo mieszkańców
Pismo mieszkańców
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa