link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2011 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
  min min min min min min min min min min min min
26 stycznia 2011

Propozycje udogodnień na głównej trasie rowerowej z Wielkiej Wyspy: Wyspiańskiego - Wróblewskiego – Olszewskiego

W toku prac nad "planem czteroletnim" oraz związanym z tym tematem magistrali rowerowych, popełniliśmy opracowanie udogodnień dla głównej trasy z Wielkiej Wyspy do centrum: Wyspiańskiego - Wróblewskiego - Olszewskiego. Nasze wcześniejsze, nieco skromniejsze opracowanie, dotyczyło ul. Legnickiej.
 L.Dz. 226/08/11               
Wrocław, 28.01.2011
Wydział Inwestycji Miejskich
Sekcja ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego
Ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław

Dotyczy: udogodnień na głównej trasie rowerowej Wyspiańskiego - Wróblewskiego – Olszewskiego.

Szanowni Państwo,

W naszej opinii koniecznym zadaniem do realizacji w najbliższych 4 lat (do 2014 roku) jest zapewnienie wysokich standardów rowerowych dla głównej osi komunikacyjnej z rejonu Wielkiej Wyspy do centrum, w zakresie: spójności, prędkości, bezpieczeństwa, bezpośredniości i komfortu podróżowania rowerem. Jednocześnie chcemy zadbać o polepszenie warunków dla ruchu pieszego.

Trasa na wybrzeżu Wyspiańskiego jest typowym szlakiem tranzytowym omijającym plac Grunwaldzki i skracającym drogę do centrum z Wielkiej Wyspy. Wybudowana w latach 90-tych (z wykorzystaniem poniemieckich ciągów pieszych) wymaga jednakże dostosowania parametrów do potrzeb współczesności. Zaś rejon mostu Grunwaldzkiego – najpoważniejsze wąskie gardło wschodniego Wrocławia  – radykalnych zmian.

Trasa Wróblewskiego – Olszewskiego, jak wiele innych we Wrocławiu, posiada bogatą, niewykorzystaną i w wielu miejscach zdewastowaną spuściznę Breslau w postaci dobrej i wysokiej jakości infrastruktury rowerowej. Po 80 latach od wybudowania wciąż budzi ona podziw i zazdrość – co świadczy samo za siebie.

Planując polepszenie sytuacji ruchu rowerowego na tej trasie warto wykorzystać to, co nigdy nie zostało należycie docenione. Na naukę nigdy nie jest za późno.

Poniżej nasze propozycje zmian wraz z opisem miejsca, ułożone odcinkami według przebiegu trasy.

 1. Odcinek: wybrzeże Wyspiańskiego
 2. Odcinek: Most Zwierzyniecki – Wystawowa (Wróblewskiego)
 3. Odcinek: Wystawowa – Tramwajowa / Wittiga (Wróblewskiego)
 4. Odcinek: Tramwajowa / Wittiga – Chełmońskiego / Kazimierska (Wróblewskiego)
 5. Odcinek: Chełmońskiego / Kazimierska -  Orłowskiego / Spółdzielcza (Olszewskiego)
 6. Odcinek: Orłowskiego / Spółdzielcza - Wojtkiewicza / Gersona (Olszewskiego)
 7. Odcinek: Gersona / Wojtkiewicza – Bacciarellego (Olszewskiego)

 

1. Odcinek: wybrzeże Wyspiańskiego

Poszerzenie wraz z remontem nawierzchni oraz wyróżnienie (np. zróżnicowaniem wysokości względem chodnika) drogi rowerowej na całej długości ulicy.

Most Grunwaldzki jest najbardziej zatłoczonym wąskim gardłem wschodniego Wrocławia. Duże natężenie ruchu pieszego (kampusy wyższych uczelni w pobliżu) czyni chodnik na moście miejscem, po którym przejazd rowerem jest mocno utrudniony i niebezpieczny. Szczególnie w rejonie pylonów mostu znajdują się krytyczne przewężenia, dodatkowo zawężone słupkami w chodniku. Kompletny brak widoczności, konieczność wykonywania skrętów pod kątem prostym, a także nienormatywne przewężenia przekroju – to najpoważniejsze przeszkody na moście Grunwaldzkim.

  (strona zachodnia)

  (strona wschodnia)

Z uwagi na prawdopodobny brak możliwości przebudowy mostu w krytycznych miejscach, konieczną inwestycją jest budowa osobnej kładki pieszo-rowerowej po wschodniej stronie mostu (najbardziej obciążona strona), a także przebudowa wylotu ulicy Joliot-Curie (odsunięcie go od mostu i wyniesienie do poziomu chodnika). Kładka pozwoli wyeliminować wąskie gardło, stanowiące krytyczną przeszkodę zarówno dla trasy z Wielkiej Wyspy, jak i osi Grunwaldzkiej, gdzie trasa rowerowa zlokalizowana jest właśnie po wschodniej stronie placu (trasa z północy). Kładka pozwoli także lepiej rozprowadzić ruch w kierunku ul. Pułaskiego i Oławskiej.

Wybrzeże Wyspiańskiego: w celu spowolnienia ruchu samochodowego oraz stworzenia udogodnień dla ruchu pieszego o bardzo dużym natężeniu (środek kampusu PWr), należy uspokoić ruch zmotoryzowany środkami fizycznymi, a także dobudować brakujące przejścia dla pieszych na wylotach ulic: Norwida (dojście do H3, H5, H6), Łukasiewicza i Smoluchowskiego (najkrótsza droga od strony mostu Zwierzynieckiego).

Strona południowa

Na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego do wlotu Hoene-Wrońskiego (początek ulicy) konieczne jest poszerzenie drogi rowerowej do min. 2,5m i wymiana nawierzchni,

Na odcinku do wlotu Hoene-Wrońskiego do budynku dawnej Tawerny:

1. poszerzenie chodnika i drogi rowerowej do min. 2,5m każdy i remont nawierzchni,

2. fizyczna separacja drogi rowerowej od przyulicznych zatok postojowych (konieczne poszerzenie chodnika), a także wyróżnienie drogi rowerowej względem chodnika (najlepiej oddzielenie zieleńcem jako kontynuacja wcześniejszego rozwiązania).
 

Na odcinku od dawnej Tawerny do końca wydzielonej drogi rowerowej (za komisariatem policji wodnej):

1. poszerzenie drogi rowerowej do min. 2,5m, remont nawierzchni, wyróżnienie drogi rowerowej względem chodnika (najlepiej oddzielenie zieleńcem jako kontynuacja wcześniejszego rozwiązania), a także likwidacja nielegalnego parkowania k. komisariatu policji wodnej.

2. wyniesienia wyjazdów poprzecznych,

3. instalacja oświetlenia drogi rowerowej i chodnika,

4. łączniki (w formie 4 wlotu skrzyżowania) do ulic: Norwida, Łukasiewicza.

Odcinek obecnego wspólnego ciągu pieszo-rowerowego przed mostem Zwierzynieckim:

1. fizyczna wydzielenie drogi rowerowej o szer. min. 2,5m,

2. wyróżnienie drogi rowerowej względem chodnika (najlepiej oddzielenie zieleńcem);

3. instalacja oświetlenia drogi rowerowej i chodnika,

4. łącznik (w formie 4 wlotu skrzyżowania) do ulicy Smoluchowskiego.2. Odcinek: Most Zwierzyniecki – Wystawowa (Wróblewskiego)

Po stronie południowej wydzielona 2-kierunkowa droga rowerowa, po stronie północnej pas rowerowy w jezdni.

Strona południowa

Po stronie południowej docelowo najlepszym rozwiązaniem jest wydzielona 2-kierunkowa droga rowerowa, obok szerokiego chodnika – jako główna trasa w kierunku Wyspiańskiego.

W tym celu należy zlikwidować parkowanie aut, przestawić słupy trakcyjne oraz poszerzyć ciąg pieszo-rowerowy, tak aby chodnik miał min. 2,5m (spory ruch pieszy), droga rowerowa 2,5m oraz skrajnia (ze słupkami) od krawędzi jezdni ok. 1m.

Projektowana przebudowa tego odcinka ulicy przewiduje wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szer. 4,8m i pozostawienie pas dla aut o szerokości 4,5m, co daje możliwości do zmiany.


 
Obecny wspólny ciąg pieszo-rowerowy z dopuszczonym parkowaniem aut jest zbyt wąski (ok. 4,8m), na wspólne wykorzystywanie przez pieszych i rowerzystów oraz parkowanie aut. Przy większym ruchu pieszym przeszkodą są słupy trakcji stojące ok. 1m od krawędzi jezdni. Należy jak najszybciej uniemożliwić przede wszystkim parkowanie aut na całym odcinku. Konieczny jest także remont nawierzchni.


 
Zarówno wylot przy moście Zwierzynieckim z trasy na wałach jak i wyjście z ZOO (przy budynku z kawiarenką) znajdują się w miejscach o bardzo ograniczonej widoczności. Wyjście z kawiarenki jest w dodatku u podnóża zjazdu z mostu – co powoduje bardzo niebezpieczną sytuację. Dlatego należy:

1. odsunąć ruch rowerowy od zewnętrznej strony chodnika (przy płocie);

2. uniemożliwić nagłe wybiegnięcie z bramy kawiarenki;

3. wyremontować nawierzchnię w okolicy wjazdu bramowego przy kawiarence.

Należy także przebudować drugi, nieużywany wjazd bramowy na teren ZOO (zatoka autobusowa znajdująca się dziś we wjeździe w planie przebudowy jest przesunięta za przejście dla pieszych – w stronę ZOO), tak, aby nie mógł służyć za miejsca parkingowe. Niezbędny jest obecnie remont nawierzchni w samej zatoce oraz w jej okolicy. 

Strona północna

Infrastruktura rowerowa po stronie północnej na tym odcinku konieczna jest dla zapewnienia udogodnień dla podróżujących w kierunku ul. Bartla (wały), Pasteura, Chałbińskiego, Norwida, czy Piastowskiej. 

Pas samochodowy ma tu obecnie 4,5m szerokości, zaś chodnik ok. 3m, przy czym panuje tu niewielki ruch pieszy. Jedynym sensownym i możliwym rozwiązaniem wydaje się jednokierunkowy pas rowerowy w jezdni, włączający się w ciąg pieszo-rowerowy na Moście Zwierzynieckim.
 

Obecnie na projekcie przebudowy tego odcinka ulicy wyraźnie widać, iż część jezdni północnej będzie 1,25 metrowym „nieużytkiem” zamalowanym farbą (przy krawędzi jezdni). To błąd – należy dodać tu pas rowerowy (w kierunku do centrum na odcinku Wystawowa – most Zwierzyniecki), a także zapewnić rowerzystom możliwość skrętu w prawo, z Wróblewskiego w ul. Wystawową.


 
3. Odcinek: Wystawowa – Tramwajowa / Wittiga (Wróblewskiego)

Po stronie po stronie północnej i południowej wydzielone pasy rowerowe w jezdni (ew. jednokierunkowe drogi rowerowe), chodnik po stronie południowej z możliwością korzystania przez rowerzystów (C-16/T-22).

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości rozwiązań, proponowana jest kontynuacja (od wschodu) prowadzenia pasów rowerowych w jezdni. Prowadzenie całego ruchu rowerowego na wydzielonej przestrzeni z chodnika jest kolizyjne, gdyż po zajęciach na Politechnice oraz w dni wolne od pracy tłumy pieszych uniemożliwiają poruszanie się po wydzielonej obecnie drodze rowerowej.
 

Także zimowe utrzymanie chodnika jest znacznie gorsze niż jezdni obok. Niemniej, na niektórych relacjach (np. z „Wittigowa” na Wyspiańskiego), jazda bez konieczności przekraczania osi jezdni powinna być dozwolona. Dlatego też należy prowadzić ruch rowerowy pasami w jezdni (ew. jednokierunkowymi drogami rowerowymi), przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania przez rowerzystów z szerokiego chodnika. W tym celu chodnik należy także poszerzyć w na odcinku Wittiga - ZOO.
 

W okolicy wylotu ul. Wystawowej należy zapewnić azyl dla przekraczających oś jezdni Wróblewskiego i włączających się na dwukierunkową drogę rowerową po południowej, lewej stronie ulicy (kierunek na Wyspiańskiego).
 

Na wysokości przystanków tramwajowych ZOO należy wykonać przejście dla pieszych przez Wróblewskiego. Obecna organizacja ruchu pieszych jest absurdalna: zakłada spore nadkładanie drogi i wspinanie się na kładki (nieutrzymywane w zimie) przez pieszych idących z przystanków do ZOO. Wszelkie szykany – płoty, łańcuchy itp. nie zdają egzaminu, o czym świadczy przedept przy przystanku. Ponieważ kierowcy notorycznie łamią ograniczenie prędkości na tym szerokim odcinku ulicy, należy fizycznie wymusić ograniczenie prędkości.
 

Przejście dla pieszych należy także wykonać przy skrzyżowaniu Wróblewskiego i Zielonego Dębu – jako połączenie trasy rekreacyjnej prowadzącej z wałów do Parku Szczytnickiego.
 

Strona południowa

1. od ul. Wystawowej do Wittiga prowadzić pas lub jednokierunkową drogę rowerową przy krawędzi jezdni (likwidacja miejsc parkingowych), oddzieloną pasem zieleni od szerokiego chodnika. Z uwagi na popyt na miejsca postojowe należy uniemożliwić parkowanie na tym ciągu rowerowym,

2. wynieść wjazdy w zatokę postojową przed wejściem głównym do ZOO i wymienić nawierzchnię,

3. umożliwić wjazd i wyjazd z poprzecznej ul. Kopernika (na zasadzie 4 wlotu skrzyżowania) oraz dodać przejście dla pieszych w tym miejscu.Strona północna

Po tej stronie ulicy na omawianym odcinku nie ma poniemieckiej infrastruktury rowerowej. Szerokość pasa jezdni – ok. 5m, umożliwia jednakże wydzielenie pasa rowerowego (ew. jednokierunkowej drogi rowerowej) w kierunku do centrum. Takie rozwiązanie pozwoli na ciągłą, nieprzerwaną jazdę w kierunku centrum, bez konieczności przekraczania osi jezdni.


 
Na skrzyżowaniu z ul. Wystawową należy wykonać azyl dla lewoskrętu – dla zjeżdżających z pasa rowerowego na wydzieloną drogę rowerową po lewej stronie (w stronę centrum).


 
4. Odcinek: Tramwajowa / Wittiga – Chełmońskiego / Kazimierska (Wróblewskiego)

Jednostronne drogi rowerowe po obu stronach jezdni.

Strona północna

Na odcinku Kazimierska – Tramwajowa nie ma poniemieckiej infrastruktury rowerowej. Krawędź jezdni dochodzi do dość blisko drzew, aczkolwiek jest rezerwa na poszerzenie jezdni w celu wprowadzenia pasa rowerowego (lub wykonanie jednokierunkowej drogi rowerowej) – co jest przedmiotem niniejszego wniosku.


 
Szerokość pasa ruchu na wysokości zajezdni to 4,1m do centrum i 3,9m od centrum. Jednocześnie najbliżej stojące drzewa są oddalone o ok. 1,3m od krawędzi jezdni. Istnieje zatem rezerwa na pas lub jednokierunkową drogę rowerową.


 
Strona południowa

1. Zacieśnić łuk skrętu w ul. Chełmońskiego – obecnie pozwala on na prawoskręt z dużą prędkością.

2. Na odcinku Chełmońskiego – Wittiga droga rowerowa o szerokości wahającej się od 1,35m do 1,45m wymaga poszerzenia do min. 1,5m i remontu nawierzchni.

3. Konieczna jest też likwidacji barierki oddzielającej drogę rowerową od zieleńca – brak skrajni.

4. Należy wykonać wyniesienie przejazdów i przejść dla pieszych przez wylot ulic poprzecznych: Chełmońskiego, Pugeta i Wittiga.


 
5. Na skrzyżowaniu z Tramwajową piesi przekraczający Wróblewskiego od strony akademików stają na drodze rowerowej w oczekiwaniu przed przejściem przez jezdnię – konieczne jest takie przebudowanie układu drogowego, aby piesi oczekiwali przed wejściem na drogę dla rowerów.

6. Notorycznie rozwalane przez kierowców barierki w rejonie skrzyżowania z ul. Tramwajową świadczą o konieczności działań realnie spowalniających ruch zmotoryzowany do 40 km/h (jak na znaku) – wnioskowane jest wyniesienie przejścia dla pieszych po progu spowalniającym do 40 km/h.

7. Należy zapewnić możliwość bezpiecznego lewoskrętu z Wróblewskiego w Tramwajową.

* * *

Niepokojące zmiany na tym fragmencie ulicy ma wprowadzić budowa obwodnicy śródmiejskiej. Wedle projektu rowerzyści będą zmuszani do korzystania z krótkich odcinków dróg rowerowych niepasujących zupełnie do koncepcji jednokierunkowych pasów po oby stronach jezdni, ani też do sytuacji drogowej przed i za planowaną obwodnicą na omawianym ciągu. Rozwiązania te zaprzepaszczą możliwość prowadzenia płynnej komunikacji rowerowej – ścieżki przewidziano bowiem mocno oddalone od jezdni, a także o złej geometrii. Należy to koniecznie zmienić.  5. Odcinek: Chełmońskiego / Kazimierska -  Orłowskiego / Spółdzielcza (Olszewskiego)

Jednostronne drogi rowerowe po obu stronach jezdni (jak w Breslau).

Strona południowa

Obecnie na całym odcinku znajduje się poniemiecka jednokierunkowa droga rowerowa, która została uznana (podczas inwentaryzacji) za drogę rowerową i oznaczona znakiem C-13. Niestety, droga ta znajduje się w fazie śmierci technicznej – wybrzuszenia od korzeni drzew i dziury czynią jazdę po niej bardzo niebezpieczną.

Co więcej, jest ona bardzo często wykorzystywana jako parking dla aut na całej długości, najczęściej zaś przy skrzyżowaniu z ul. Siemiradzkiego (sklep) i wylocie ul. Piramowicza (przychodnia).


   
Na drastycznie niski poziom bezpieczeństwa rowerzysty wpływa również brak widoczności na wyjazdach z ulic poprzecznych – kierowcy włączający się do ruchu wjeżdżają na przejazdy rowerowe przy krawędzi jezdni.

Kwiatkiem do tego kożucha są słupy sygnalizacji wbudowane w drogę rowerową w 2003 roku, przy pełnej ignorancji ówczesnych władz (ZDiKu) na protesty rowerzystów. Słupy stoją niezgodnie z prawem, dlatego bezzwłocznie należy je przestawić.


   
Należy tu także zaznaczyć, iż z uwagi na stan techniczny drogi rowerowej oraz duże natężenie ruchu i notoryczne przekraczanie dozwolonej prędkości, rowerzyści bardzo często poruszają się po tej jednokierunkowej drodze rowerowej w obu kierunkach…

…albo wybierają chodnik obok.

Na krótkim odcinku od ul. Pautscha do Orłowskiego stara droga rowerowa została przemieniona na parking dla aut, a rowerzyści zepchnięci na wspólny chodnik z pieszymi. Powoduje to liczne sytuacje kolizyjne.

Wszystko to sprawia, iż droga rowerowa na tym odcinku Olszewskiego jest de facto utrudnieniem dla rowerzystów. Aby to zmienić, należy podjąć następujące kroki:

1. Poszerzyć starą drogę rowerową do min. 1,5m. Jej szerokość waha się dziś w granicach 1,4m, zaś przy drzewach (które korzeniami rozsadziły nawierzchnię)  jest zawężona nawet do przekroju ok. 1m. Poszerzenie można wykonać kosztem pasa ruchu, których szerokość wynosi po 3,5m.


  
2. Wynieść wszystkie wyloty ulic poprzecznych oraz zamontować lustra dla kierowców;

3. Przestawić słupy poza skrajnię drogi rowerowej oraz wyremontować nawierzchnię;

4. Zlikwidować parking samochodowy na odcinku Pautscha – Orłowskiego, a teren ten wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem z czasów Breslau;


 
5. Nasadzić zieleń pomiędzy drogą rowerową, a chodnikiem w miejscach, gdzie jej brakuje (np. przy sklepie na rogu ul. Siemiradzkiego / Olszewskiego).

W celu uspokojenia zaś ruchu zmotoryzowanego, należy:

1. Istniejące przejście dla pieszych przy ul. Piramowicza rozbudować o przejście z drugiej strony skrzyżowania (zlikwidowane) i poprowadzić po progu spowalniającym do przepisowych 50 km/h.

2. Należy także wynieść tarczę skrzyżowania ul. Olszewskiego i Spółdzielczej / Orłowskiego.

Strona północna

Po stronie północnej na odcinku Spółdzielcza – Kazimierska/Chełmońskiego istnieje poniemiecka jednokierunkowa droga rowerowa. Niestety, z uwagi na zniszczenie ciągłości tej dobrej infrastruktury oraz zmianę jej przeznaczenia, nie może ona w stanie obecnym służyć rowerzystom. Dziś stara droga rowerowa funkcjonuje jako zwykłe pobocze poprzegradzane przystankami i słupkami. Ponieważ jazda rowerem po jezdni jest dość niebezpieczna, czasami korzystają z tego rowerzyści.


 
Konieczne jest udrożnienie tej drogi rowerowej oraz modernizacja. W tym celu należy:

1. poszerzyć starą drogę rowerową do 1,5m – obecnie waha się od 1,4m do 1,5m (istnieje rezerwa terenowa, możliwe także zawężenie jezdni 2x3,5m) oraz wynieść wszystkie wyloty ulic poprzecznych;

2. przestawić wszystkie słupki drogowe i słup sygnalizacyjny (przy Piramowicza) zainstalowane w poniemieckiej drodze rowerowej poza skrajnię;


 
3. zmienić organizację ruchu. Dziś dozwolone jest zatrzymywanie się na starej drodze rowerowej pełniącej rolę pobocza (znak B-35);

4. przebudować przystanki tramwajowe „Spółdzielcza”, „Piramowicza” i „Chełmońskiego” tak, aby odzyskać zaanektowaną przestrzeń starej drogi rowerowej. Ponieważ są to perony przystanków głównie dla wysiadających (w stronę od centrum), nie powinno to nastręczać problemów. Tym bardziej, gdy przy „Spółdzielczej” udało się w ten sposób wykroić z peronu miejsca parkingowe dla aut. Perony odgrodzić barierkami ze skrajnią (patrz pkt.5 poniżej);

5. zlikwidować parking samochodowy na poniemieckiej drodze rowerowej pomiędzy ul. Promień, a Spółdzielczą;


 
6. obniżyć wszystkie krawężniki oraz wykonać modernizację nawierzchni.

6. Odcinek: Orłowskiego / Spółdzielcza - Wojtkiewicza / Gersona (Olszewskiego)

Jednostronne drogi rowerowe po obu stronach jezdni (jak w Breslau).
 
  (widok ulicy Spółdzielczej / Grimm-Strasse z jednokierunkowymi drogami rowerowymi po obu stronach jezdni. Za http://wroclaw.hydral.com.pl/)
 
  (widok ulicy Olszewskiego / Wilhelmshafenerstrasse z widocznymi jednokierunkowymi drogami rowerowymi po obu stronach. Za: http://wroclaw.hydral.com.pl/)

Strona południowa

Obecnie na (prawie) całym odcinku znajduje się poniemiecka jednokierunkowa droga rowerowa uznana przez polskich drogowców za drogę rowerową i oznaczona znakiem C-13. Wyjątek stanowią:

1. przystanek autobusowy „Spółdzielcza” (od centrum), gdzie budując zatokę zniszczono poniemiecką spuściznę, a rowerzystom wymalowano „ścieżkę” wokół peronu, po wąskim chodniku z ławkami;


 
2. odcinek od przystanku autobusowego „Biskupin” (przy pętli) do ul. Wojtkiewicza, gdzie na potrzeby budowy zatok zniszczono poniemiecką spuściznę, a rowerzystów puszczono po wąskim chodniki z ławkami (droga rowerowa malowana).


  
Zachowana poniemiecka infrastruktura jest w nienajgorszym stanie. Wymagane działania to:

1. poszerzenie jednokierunkowej drogi rowerowej do min. 1,5m (obecnie waha się od 1,3m do 1,4m);


 
2. wymiana nawierzchni i obniżenia krawężników;

3. wyniesienia wszystkich wylotów ulic poprzecznych;

4. przebudowa zatok autobusowych (puszczenie drogi rowerowej pomiędzy jezdnią, a zatoką, bądź wokół peronów, zgodnie ze sztuką);

5. w celu spowolnienia ruchu kołowego wyniesienie przejść dla pieszych na progach spowalniających do przepisowych 50 km/h;

6. wybudować dodatkowe przejście dla pieszych na ul. Olszewskiego: na przedłużeniu ul. Stefczyka,


 
7. likwidacja drogi rowerowej wymalowanej na chodniku w pasie zieleni – kontynuacja drogi rowerowej  przy krawędzi jezdni za przystankiem autobusowym „Biskupin” (obecnie nieużywane pobocze).


 
Należy także zadbać o udrożnienie dla rowerów w obu kierunkach jednokierunkowych dróg obsługujących (po obu stronach Olszewskiego: od ul. Orłowskiego do Pankiewicza i od Spółdzielczej do Norblina, a także uniemożliwić parkowanie aut na zieleńcach (zwłaszcza w rejonie sklepów).

 

Strona północna

Po stronie północnej na odcinku Spółdzielcza – Norblina istnieje poniemiecka jednokierunkowa droga rowerowa, niestety nie uznana przez Zarządcę za drogę rowerową. Jest poboczem. Jej szerokość waha się od 1,4m do 1,5m.


  
W stanie obecnym nie może ono służyć rowerzystom, gdyż dozwolone jest tu zatrzymywanie się autem (znak B-35). Ponadto, na tą starą drogę rowerową trudno jest wjechać – kolizja z peronem przystankowym przy pętli („Biskupin”) oraz zjechać – kolizja z przystankiem autobusowym „Spółdzielcza” (do centrum). 


 
Na odcinku Norblina – Sempołowskiej poniemiecka droga rowerowa została najprawdopodobniej zlikwidowana na potrzeby budowy zatoki postoju TAXI oraz zatoki autobusowej.


 
Na odcinku Sempołowskiej – Gersona istnieje szeroki chodnik - ok. 2,5m (być może w miejscu poniemieckiej drogi rowerowej – o czym świadczy linia drzew) wyłożony płytkami chodnikowymi. Służy ono głównie za chodnik i miejsce parkingowe dla aut.


 
Dalej zachowana poniemiecka infrastruktura jest w nienajgorszym stanie. Co ciekawe, choć jest to de facto pobocze, obniżone zostały na skrzyżowaniach krawężniki (kilka lat temu), a znaki ustawione są poza światłem starej drogi rowerowej.


 
Wymagane działania to:

1. poszerzenie jednokierunkowej drogi rowerowej do min. 1,5m;

2. wyniesienia wszystkich wylotów ulic poprzecznych i remont nawierzchni drogi rowerowej;

3. przeprowadzenie drogi rowerowej przez rejon przystanków autobusowych „Spółdzielcza” oraz „Biskupin” -  w kierunku do centrum;


   
4. przebudowa przystanku tramwajowego „Biskupin” tak, aby odzyskać zaanektowaną przestrzeń starej drogi rowerowej. Peron odgrodzić barierkami ze skrajnią;


 
5. przeniesienie postoju TAXI i na potrzeby prowadzenia drogi rowerowej przy krawędzi jezdni.


 
7. Odcinek: Gersona / Wojtkiewicza – Bacciarellego (Olszewskiego)

Jednostronne drogi rowerowe po obu stronach jezdni.

Strona północna

Po tej stronie ulicy na omawianym odcinku ciągnie się pobocze o szerokości wahającej się od 1,5 do 1,6m, wyłożone płytkami chodnikowymi. Jest to być może poniemiecka droga rowerowa lub pobocze ze zmienioną nawierzchnią (i być może nieco poszerzone) – podpowiada szpaler starych drzew odsunięty sporo od jezdni.


 
Na zakończeniu ulicy od strony północnej dochodzi dwukierunkowa droga rowerowa z ul. Bacciarellego – wylatując wprost na jezdnię.


 
Strona południowa

Po tej stronie ulicy na omawianym odcinku nie ma poniemieckiej infrastruktury – zieleniec oddzielający chodnik dochodzi do samej krawędzi jezdni. Drzewa jednakże stoją w odległości od 1,3m do 1,5m od krawędzi jezdni.


 
Z uwagi na brak spuścizny po Breslau po południowej stronie jezdni, należy przebudować ten odcinek ulicy Olszewskiego tak, aby osiągnąć spójne rozwiązanie z resztą ulicy: jednostronne drogi rowerowe po obu stronach jezdni. Chodnik jest tu zbyt wąski na prowadzenie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego.

Innym rozwiązaniem jest uspokojenie ruch na tym odcinku jezdni środkami technicznymi do prędkości max 30 km/h. Wtedy udogodnienia dla rowerów staną się zbędne.

Na skrzyżowaniu ulic Bacciarellego i Olszewskiego znajduje się duże plateau, które sprzyja rozwijaniu dużych prędkości i akrobacjom samochodowym. Należy ograniczyć jego powierzchnię i wymusić ograniczenie prędkości.


 

Opracowanie: Radek Lesisz, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
 ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2022 - 10 - 03
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
 1. Program czteroletni na lata 2011-2014
 2. Wnioski zmian w budżecie Wrocławia na 2012 rok
 3. Organizacje pozarządowe apelują do Rafała Dutkiewicza o zwiększenie budżetu na rowery
 4. Posłanka Ewa Wolak apeluje do prezydenta Rafała Dutkiewicza w sprawie budżetu rowerowego Wrocławia
 5. TheAmericasByCycle w Portland - rowerowej stolicy USA
 6. Wybrzeże Wyspiańskiego - parkingowa patologia w pigułce
 7. Brama na Ruskiej ukończona
 8. III Spotkanie Podróżników Rowerowych - relacja
 9. Spotkanie Klubu Złośliwych i Niedobrych Cyklistów vol.3 – relacja
 10. Zaproszenie na spotkanie Klubu Złych i Niedobrych Cyklistów
 11. Śluzy, pasy, pętle i piktogramy, czyli nowe udogodnienia na Ruskiej i Świdnickiej
 12. Zaproszenie na III Wrocławskie Spotkania Podróżników Rowerowych
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa