link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2011 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
  min min min min min min min min min min min min
23 stycznia 2011

Program czteroletni na lata 2011-2014

Przedstawiamy Program Czteroletni na lata 2011-2014 - dokument sporządzony w Sekcji Rowerowej UM, konsultowany m.in. z Wrocławską Inicjatywą Rowerową.


Program Czteroletni na lata 2011 – 2014

W opisie zadań zaplanowanych do realizacji w okresie Programu 2011 – 2014 stosowane są podane niżej skrótowe  oznaczenia  Celów i grup Działań wskazanych w Polityce Rowerowej Wrocławia.

Cele:
C1  -  zapewnienia dostępności całego Miasta dla ruchu rowerowego,
C2  -  uczynienia Miasta przyjaznym dla poruszających się rowerami,
C3   - stworzenia środowiska, w którym rowerzysta będzie czuł się bezpiecznie i miał poczu-
          cie wygody porównywalnej do tej, jaką osiąga się, korzystając z innych środków transportu.

Grupy działań:
D1   - rozwój sieci tras rowerowych tak, by tworzyły spójną sieć,
D2   - zmiany w organizacji ruchu pod kątem udogodnień dla ruchu rowerowego,
D3   - wzbogacenie infrastruktury rowerowej o parkingi dla rowerów,
D4   - modernizacja istniejącej infrastruktury rowerowej w Mieście,
D5   - działania zmierzające do integracji transportu rowerowego z środkami transportu publicznego,
D6   - działania na rzecz budowy poparcia społecznego dla rozwoju ruchu rowerowego i powstawania udogodnień dla rowerzystów,
D7   - działania popularyzujące bezpieczną koegzystencję na drodze kierowców i rowerzystów,
D8   - działania promujące rower jako alternatywny środek transportu w Mieście oraz turystykę i rekreację rowerową.


1. ZADANIA DOTYCZACE ROZWOJU SYSTEMU  KOMUNIKACYJNYCH TRAS ROWEROWYCH


1.1. Wykreowania pierwszej grupy magistrali rowerowych  (C1,   D1,   D4)


W okresie Programu przewiduje się realizację pierwszej grupy działań na rzecz wprowadzania tzw. magistrali rowerowych, czyli wygodnych tras o podwyższonym standardzie lokalizowanych na ciągach komunikacyjnych o największym znaczeniu dla ruchu rowerowego.

Zad. 1.1.1.  Wykreowanie głównej magistrali rowerowej wschód – zachód, w tym:
-    budowa średnicowego połączenia pomiędzy pl. Jana Pawła II i rejonem pl. Społecznego,
-    modernizacja systemu tras rowerowych w ciągu ul. Legnickiej,
-    modernizacja systemu tras rowerowych od pl. Społecznego do wnętrza Wielkiej Wyspy

Zad. 1.1.2.  Wykreowanie magistrali rowerowej od dworca PKP/PKS do magistrali wschód – zachód

Zad. 1.1.3.  Wykreowanie magistrali rowerowej od rejonu Grabiszyńska/Kolejowa do magistrali wschód – zachód

Zad. 1.1.4.  Wykreowanie magistrali rowerowej od Mostów Warszawskich do staromiejskiego centrum, w tym:
-    modernizacja połączenia od Mostów Warszawskich do ul. Słowiańskiej,
-    budowa połączenia od ul. Słowiańskiej do centrum

Zad. 1.1.5.  Wykreowanie magistrali rowerowej od Mostów Osobowickich do staromiejskiego centrum, w tym:
-    modernizacja połączenia od Mostów Osobowickich  do pl. Staszica,
-    budowa połączenia od pl. Staszica do centrum

Zad. 1.1.6.  Wykreowanie magistrali rowerowej z osiedla Krzyki do centrum, w tym:
-    modernizacja połączenia od ul. Swobodnej do ul. Hallera
-    budowa połączenia od ul. Kutnowskiej do ul. Waligórskiego


1.2. Budowa nowych połączeń wzmacniających spójność istniejącego systemu  (C1,   D1,   D4)


W okresie Programu przewiduje się realizację najpilniejszej grupy działań na rzecz uzupełniania istniejących tras połączeniami  zapewniającymi przede wszystkim spójność sieci tras, ale również – budowy połączeń włączających w system nowe rejony intensywnego zamieszkania.

Zad. 1.2.1.  Połączenie istniejących tras z rejonu Huby z trasami w rejonie dworca PKP   i centrum miasta, w tym:
-    budowa trasy w ciągu ul. Ślężnej,
-    spięcie trasy w ciągu ul. Borowskiej,
-    spięcie trasy w ciągu ul. Hubskiej i Suchej

Zad. 1.2.2.  Budowa połączenia istniejących tras z rejonu ul. Swobodnej/Zielińskiego z magistralą wchód – zachód w rejonie Pałacu Królewskiego.

Zad. 1.2.3.  Połączenie istniejących tras z rejonu Nowego Dworu z trasami w centrum oraz z trasami w rejonie dworca PKP/PKS, w tym:
-    budowa połączenia od ul. Strzegomskiej do pl. Strzegomskiego,
-    budowa połączenia od ul. Strzegomskiej do rejonu po południowej stronie dworca PKP/PKS (tzw. trasą obwodową).

Zad. 1.2.4.  Połączenie istniejącej trasy w ul. Żmigrodzkiej  z Bulwarem Słonecznym, w tym:
-   budowa połączenia od ul. Trzebnickiej do Bulwaru Słonecznego,
-   budowa połączenia trasy na Żmigrodzkiej od Rowerowej do Kasprowicza.

Zad. 1.2.5.  Połączenie pl. Bema z trasą wzdłuż  Fosy Staromiejskiej

Zad. 1.2.6.  Połączenie istniejących tras na Moście Pokoju z ul. Wita Stwosza

Zad. 1.2.7. Budowa połączenia w relacji: Most Grunwaldzki - pl. Wróblewskiego – Pułaskiego/Kościuszki – Kościuszki/Stawowa (lub równoważnego w tym rejonie)

Zad. 1.2.8. Budowa połączenia Oporowa z trasą wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej i Grabiszyńskiej

Zad. 1.2.9. Budowa połączenia dworca PKP z trasą wzdłuż ul. Świdnickiej

Zad. 1.2.10. Budowa połączenia Psiego Pola z trasami do centrum

Zad. 1.2. 11. Budowa połączenia Sępolna z główną magistrala rowerową wschód – zachód

Zad. 1.2.12. Budowa połączenia zachodniego rejonu centrum z Pl. Jana Pawła II


2. ZADANIA DOTYCZĄCE  ROZWIĄZAŃ OBSZAROWYCH


2.1. Zwiększenie dostępności rowerowej obszaru staromiejskiego centrum Wrocławia (C1, D1)


W okresie Programu przewiduje się wdrożenie rozwiązań umożliwiających – na ustalonych zasadach – ułatwiony dostęp rowerzystów do obszaru ścisłego staromiejskiego centrum Wrocławia.

Zad. 2.1.1. Wdrożenie specjalnych rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu zapewniających dostępność dla ruchu rowerowego większości celów w ścisłym centrum miasta, z poszanowaniem uprzywilejowania ruchu pieszego w tym obszarze.

Zad. 2.1.2.  Realizacja 8 rozwiązań lokalnych na granicy obszaru staromiejskiego (tzw. „bram rowerowych”) zapewniających możliwość wjazdu i wyjazdu do obszaru z przyległych tras rowerowych.


2.2. Rozwój „stref  ruchu uspokojonego” (C2, C3, D2)


Zad. 2.2.1.  Wdrożenie w wybranych obszarach uspokojenia ruchu za pomocą fizycznych środków technicznych – w ramach tzw. „stref  ruchu uspokojonego” , w łącznej skali ok. 50 skrzyżowań i ok. 17 km ulic.

„Strefy  ruchu uspokojonego” będą projektowane w oparciu o Zasady Uspokajania Ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych (opracowanie EKKOM na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury); w okresie Programu przewidziano koncentrację działań głównie w następujących podobszarach:

 • strefa Nadodrze (obszar ograniczony ulicami Trzebnicką, Słowiańską, Jedności Narodowej i Probusa),
 • strefa Grunwald (3 podstrefy składowe zlokalizowane w  obszarze ograniczonym ulicami Sienkiewicza, pl. Grunwaldzki, Polaka, Szczytnicka, Wyszyńskiego),
 • strefa Huby (obszar ograniczony ulicami Kamienną, Hubską, Dyrekcyjną i Borowską oraz ulica Piękna),
 • strefa Gądów Mały (obszar ograniczony ulicami Na Ostatnim Groszu, Lotniczą, Bystrzycką i Metalowców).

co nie wyklucza możliwości stosownych instalacji w innych „mini obszarach”.

 

3. ZADANIA  DOTYCZĄCE  ROZWOJU  INFRASTRUKTURY  PARKINGOWEJ


3.1. Ogólnodostępne stanowiska do parkowania rowerów  (C3, D3)


Zad. 3.1.1.   Ustawienie co najmniej 2000 nowych stojaków rowerowych

Zad. 3.1.2.  Rozwój systemu bike & ride poprzez rozbudowę systemu zadaszonych parkingów   przy węzłach komunikacji zbiorowej w ilości co najmniej:
                   -   100 stanowisk przy przystankach i dworcach kolejowych,
                   -   150 stanowisk przy przystankach miejskiej komunikacji zbiorowej
 

3.2. Dedykowane miejsca do parkowania i przechowywania rowerów (C3, D3)


Zad. 3.2.1.   Wyposażenie co najmniej 100 szkół w zadaszone miejsca parkingowe w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1000 miejsc.

Zad. 3.2.2.   Doprowadzenie do powstania w sąsiedztwie szkół wyższych parkingów o zadaszonych miejscach postojowych w ilości łącznej nie mniejszej niż 300 miejsc.

Zad. 3.2.3.   Wdrożenie pierwszego etapu programu wspierania tworzenia rowerowych miejsc postojowych w miejscach zatrudnienia z efektem nie mniejszym niż 400 miejsc, w tym co najmniej 100 w jednostkach organizacyjnych Miasta Wrocław.

Zad. 3.2.4.   Uruchomienie pilotażowego programu budowy zamykanych parkingów rowerowych o skali nie mniejszej niż 200 zadaszonych miejsc w sąsiedztwie miejsc zamieszkania i/lub akademików.

Zad. 3.2.5.  Wdrożenie pierwszego etapu programu budowy bezpiecznych parkingów przy węzłach przesiadkowych dedykowanych w szczególności przy dworcach kolejowych.


4. ZADANIA  Z ZAKRESU POPRAWY WARUNKÓW I KOMFORTU JAZDY


4.1. Działania z zakresu inżynierii ruchu (C1,   D1,   D2)
 

Zad. 4.1.1.   Wyznaczenie co najmniej 7 km rowerowych pasów ruchu  na jezdniach oraz co najmniej 3 km kontrapasów na ulicach jednokierunkowych.

Zad. 4.1.2.   Wdrożenie usprawnień dla ruchu rowerowego na co najmniej 30 skrzyżowaniach, w tym – nie mniej niż 15 śluz rowerowych na wlotach skrzyżowań sterowanych sygnalizacją świetlną w centrum miasta.


4.2. Usprawnienia drogowe (C3,   D4)
 

Zad. 4.2.1.  Likwidacja niebezpiecznych elementów infrastruktury zagrażających bezpieczeństwu rowerzystów lub sprzyjających kolizjom z innymi uczestnikami ruchu na co najmniej 25 % długości  istniejącej sieci ścieżek .

Zad. 4.2.2.   Poprawa  standardu technicznego istniejących tras rowerowych poprzez  wymianę nawierzchni drogi rowerowej na długości co najmniej 3 km oraz realizację  co najmniej 30 usprawnień  infrastruktury  zgłaszanych przez mieszkańców.
 

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ REKREACJI ROWEROWEJ


5.1. Rozwój infrastruktury (C1,   D8)
 

Zad.5.1.1.   Likwidacja co najmniej 6 kolizyjnych przecięć z obiektami mostowymi na nadrzecznych trasach rowerowych

Zad. 5.1.2.   Skomunikowanie miejskich tras rowerowych z trasami poza obszarem Wrocławia dla co najmniej 2 kierunków wylotowych

Zad.5.1.3.   Szczegółowe oznakowanie co najmniej 5 tras rekreacyjnych (każda o długości nie mniejszej niż 3 km) prowadzących do konkretnych celów w obszarach rekreacyjnych.
 

6.    PROMOCJA ,  EDUKACJA  I  WSPIERANIE PRZESTRZEGANIA PRAWA


6.1. Przedsięwzięcia promocyjne (C2,   D6)
 

Zad. 6.1.1.   Zapewnienie powszechnie dostępnej i stale aktualizowanej informacji o istniejącej infrastrukturze rowerowej (trasy, różne rodzaje parkingów itp.) w mieście.

Zad. 6.1.2. Kampanie na rzecz promocji rowerów: dojazdów do pracy, transportu kombinowanego B&R, pozytywnego wizerunku rowerzystów i ruchu rowerowego – 2 kampanie „rowerem do pracy”,

Zad. 6.1.3.   Zapewnienie w Urzędzie Miejskim i w wybranych jednostkach miejskich możliwości korzystania przez pracowników z rowerów służbowych dla krótkich przemieszczeń w celach służbowych – co najmniej 3 lokalizacje.

Zad. 6.1.4.   Doprowadzenie do powstania rowerowych patroli Straży Miejskiej i/lub Policji w ilości nie mniejszej niż 12  dwuosobowych patroli.
 

6.2. Działania edukacyjne (C3,   D7)
 

Zad. 6.2.1.   Realizacja pierwszego etapu programu edukacyjnego dla uczniów  (szkół podstawowych, gimnazjów i liceów) – objęcie programem każdego roku co najmniej 6 szkół rocznie (po 2 danego poziomu).

Zad. 6.2.2.   Kampanie do dorosłych użytkowników dróg dotycząca poprawnych i bezpiecznych zachowań rowerzystów i ich relacji z innymi uczestnikami ruchu – 2 kampanie.

Zad. 6.2.3.   Kampanie na rzecz bezpiecznych zachowań kierowców na drodze uwzględniających prawa i potrzeby rowerzystów –  2 kampanie.
 
Zad. 6.2.4.   Wypracowanie i wdrożenie systemu współpracy mieszkańców i służb porządkowych na rzecz szybkich interwencji dotyczących utrudnień lub zagrożeń bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego, w tym w szczególności nielegalnego parkowania.

 ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 04 - 24
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
 1. Program czteroletni na lata 2011-2014
 2. Wnioski zmian w budżecie Wrocławia na 2012 rok
 3. Organizacje pozarządowe apelują do Rafała Dutkiewicza o zwiększenie budżetu na rowery
 4. Posłanka Ewa Wolak apeluje do prezydenta Rafała Dutkiewicza w sprawie budżetu rowerowego Wrocławia
 5. TheAmericasByCycle w Portland - rowerowej stolicy USA
 6. Wybrzeże Wyspiańskiego - parkingowa patologia w pigułce
 7. Brama na Ruskiej ukończona
 8. III Spotkanie Podróżników Rowerowych - relacja
 9. Spotkanie Klubu Złośliwych i Niedobrych Cyklistów vol.3 – relacja
 10. Zaproszenie na spotkanie Klubu Złych i Niedobrych Cyklistów
 11. Śluzy, pasy, pętle i piktogramy, czyli nowe udogodnienia na Ruskiej i Świdnickiej
 12. Zaproszenie na III Wrocławskie Spotkania Podróżników Rowerowych
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa