link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/plaquenil-200-mg-gdzie-francq.html

miasto
koncepcja, standardy, polityka rowerowa :
  min min min min min
08 grudnia 2004

MIASTO > koncepcja, standardy, polityka rowerowa

9 czerwca 2005 roku zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 5493/05 weszła w życie Koncepcja rozwoju systemu tras rowerowych Wrocławia (.doc) oraz Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu tras rowerowych miasta Wrocławia (.doc).

14 października 2010 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła Politykę Rowerową (.pdf).


STANDARDY

„Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu tras rowerowych miasta Wrocławia” są to lokalne wymagania techniczne stawiane przy projektowaniu infrastruktury dla rowerów (na przykład rodzaj stojaków na rowery, szerokość ścieżki, czy rodzaj jej nawierzchni).

Standardy wrocławskie opracowano na podstawie standardów krakowskich, które to z kolei wzorowane są na standardach gdańskich wykorzystywanych w ramach Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno - Promocyjnego finansowanego przez GEF oraz wytycznych podręcznika "Postaw na rower" ("Sign up for bike" C.R.O.W., Ede, 1993 - PKE, Kraków, 1999).

Niniejsze Standardy nie zastępują przepisów ogólnych, w szczególności Prawa o Ruchu Drogowym (PoRD), Ustawy o drogach publicznych, Rozporządzeń MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w sprawie znaków i sygnałów drogowych. W oparciu o Najlepszą Praktykę, wprowadzają ostrzejsze, bardziej szczegółowe parametry i zasady, które obowiązują projektantów i wykonawców.

Należy także wspomnieć, iż stosowanie Standardów nie zwalnia w żaden sposób z prowadzenia konsultacji społecznych opracowywanych projektów i koncepcji. Standardy należy traktować jako ogólne wytyczne, zaś każdy projekt indywidualnie konsultować z użytkownikami zaznajomionymi z Najlepszą Praktyką, Standardami oraz posiadającymi wiedzę o sytuacji w terenie.

W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi Standardami, ani przepisami ogólnymi, zalecane jest korzystanie z podręcznika projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury "Postaw na Rower" (podręcznik do celów projektowych można otrzymać za darmo w wersji elektronicznej po przysłaniu do nas wyczerpującego zgłoszenia).
 

KONCEPCJA

„Koncepcja rozwoju systemu tras rowerowych Wrocławia” to dokument planistyczny określający przede wszystkim docelowy przebieg tras rowerowych - czyli gdzie i co dla rowerzystów powinno zostać zbudowane. Istotą zaprojektowanej sieci tras jest ich hierarchizacja, czyli wskazanie, które są główne, zbiorcze, czy rekreacyjne. Założeniem Koncepcji jest, aby wszędzie dało się dojechać na rowerze. Nie oznacza to bynajmniej, że wszędzie powinny powstać ścieżki. Trasy rowerowe to nie tylko ścieżki rowerowe, ale także inne rozwiązania – na przykład pasy rowerowe w jezdni, ciągi pieszo-rowerowe, czy też ulice o ruchu uspokojonym (do 30 km/h), gdzie rowerem swobodnie można jechać po jezdni.

Podstawa opracowania

Oczekiwania środowiska cyklistów wrocławskich, skupiających się w Koalicji "Rowerowy Wrocław" dały wyraz w postulatach przekazywanych w ostatnich latach władzom miasta. W następstwie tych oczekiwań utworzono tzw. Okrągły Stół Rowerowy, jako formę dialogu społecznego pomiędzy ugrupowaniami społecznymi, a władzami miejskimi. Konsekwencją prowadzonych rozmów stała się decyzja o stworzeniu Koncepcji docelowego układu tras rowerowych we Wrocławiu. Zlecona została do opracowania w Biurze Rozwoju Wrocławia, jako jednostki Urzędu Miejskiego, zajmującej się planowaniem przestrzennym we Wrocławiu i odpowiadającej za realizację przyjętej przez Radę Miejską Wrocławia polityki przestrzennej w mieście.

Zasady podziału kompetencji z zakresie realizacji systemu rozwoju tras rowerowych we Wrocławiu przyjęte zostały przez Kolegium Prezydenta w dniu 13 maja 2003 r. [frag. Koncepcji]

Założenia Koncepcji

Główny postulat to 100% źródeł i celów podróży dostępnych na rowerze.
Koncepcja tras rowerowych jest elementem długofalowej strategii, która obejmować powinna szereg działań towarzyszących mających na celu promocję roweru, jako atrakcyjnego środka transportu i sposobu na życie. Do tych działań zaliczyć należy:

 • Działania promocyjne
 • Działania edukacyjne
 • Realizacja priorytetów wynikających z polityki transportowej Wrocławia
 • Zmiany w organizacji ruchu (wnioski do ustawodawcy)
 • Stworzenie systemu parkingów dla rowerów

Cel główny: Osiągnięcie kilkuprocentowego udziału ruchu rowerowego w całości ruchu pasażerskiego

Cele operacyjne:

 • Stworzenie systemu rowerowego spełniającego 5 głównych wymogów: spójności systemu, bezpośredniości, bezpieczeństwa, wygody i atrakcyjności.
 • Stworzenie dokumentu będącego podstawą do określania i ustalania przebiegu najważniejszych tras rowerowych w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez ZDiK inwestycji drogowych.

Mapy

Na mapach wyrysowano przebiegi planowane tras głównych (czerwone) oraz zbiorczych (żółte). Trasy dojazdowe nie były przedmiotem opracowanej koncepcji. Naniesione trasy rekreacyjne (zielone) wskazują jedynie ważniejsze lokalizacje. Zostały o­ne potraktowane wybiórczo ze względu na mniejszą rangę w komunikacji miejskiej.

Okręgi na mapie to przybliżone izochrony dojazdu do centrum w czasie 15 i 30 minut (przy założeniu tempa ok. 13 km/h i oczekiwań przy pokonywaniu skrzyżowań).

Mapa zbiorcza - ściągnij w lepszej rozdzialczości (4,69 MB) tutaj

Trasy rowerowe w rejonie Śródmieścia - ściągnij w lepszej rozdzielczości (4,37 MB) tutaj


Ocena współpracy

Współpraca BRW i środowiska rowerzystów stała się modelowym przykładem udanych konsultacji społecznych, podczas których użytkownicy rowerów mogli przedstawić swoje oczekiwania względem tworzonego systemu, a ich postulaty były przedmiotem wnikliwych analiz i wspólnych dyskusji.

Należy jednocześnie mieć świadomość, iż zarówno Koncepcja jak i Standardy są dokumentami wypracowanymi w ramach kompromisu. Z jednej strony udało się tutaj wprowadzić bardzo dużo zapisów zgodnych z Dobrą Praktyką, z drugiej strony część postulatów środowiska rowerowego nie została uwazględniona. Są to między innymi:

 • cel główny Koncepcji: kilkunastoprocentowy udział ruchu rowerowego w mieście;
 • Koncepcja: doprowadzenie siatki tras głównych do obrzeży centrum (Starego Miasta);
 • Standardy: postulat niwelowania krawężników do 0,0 cm;
 • Standardy: postulat niestosowania kostki betonowej na drogach rowerowych

Niemniej, mając na uwadze fakt, iż Koncepcja jest dokumentem żywym (który winien podlegać ewolucji i weryfikacji), należy stwierdzić, iż dokonał się wielki skok jakościowy w podejściu władz Wrocławia do probelmatyki ruchu rowerowego.

Doświadczenia rowerzystów uczestniczących w procesie (znajomość uwarunkowań miasta oraz wiedza o tworzeniu podobnych strategii w Polsce i na świecie) okazały się bardzo przydatnym uzupełnieniem wiedzy i danych posiadanych przez BRW. Dzięki dobrej współpracy doprowadzono do wypracowania wielu korzystnych rozwiązań, które zapewne nie byłyby możliwe bez konsultacji ze środowiskiem aktywnych cyklistów.

Zespół roboczy

Koncepcja oraz Standardy powstały w toku prac na przełomie lat 2003-2004 prowadzonych przez zespół z Biura Rozwoju Wrocławia (Monika Kozłowska-Święconek, Anna Rygała, Marek Żabiński), przy pomocy Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Koalicji „Rowerowy Wrocław” (Kuba Damurski, Cezary Grochowski, Radek Lesisz, Kuba Maciejczyk, Aureliusz Mikłaszewski, Ryszard Radomski, Stanisław Stembalski).
 

POLITYKA ROWEROWA


Polityka Rowerowa Wrocławia to efekt naszych wieloletnich starań i zabiegów o stworzenie nadrzędnego dokumentu określającego oficjalną politykę miasta względem ruchu rowerowego (zobacz tutaj).

Najbardziej „konkretne” zapisy Polityki to poziom ruchu rowerowego, jaki Wrocław stawia sobie do osiągnięcia: w roku 2015 udziału rowerów w ruchu miejskim ma wynosić co najmniej 10%, a w 2020 minimum 15% wszystkich podróży niepieszych (obecnie poziom ten szacujemy na ok. 1-2%). 

Dokument jest wspólnym dzieckiem Urzędu Miejskiego oraz organizacji wrocławskich – Polskiego Klubu Ekologicznego i Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej.

Tutaj można przeczytać ciekawy zapis debaty Radnych na sesji podczas uchwalania Polityki Rowerowej.

spacer
Nowa mapa
Fantastyczna mapa! Plac Engelsa, PKWN, ul. Świerczewskiego. Mam nadzieję, że plany tych dróg rowerowych są nowsze niż mapa;)

Marcinilosc komentarzy: 1
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2020 - 05 - 26
 
Zasięg pieszego i rowerzysty
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale miasto
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa