link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/acetylcysteine-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/ivermectin-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/nitazoxanide-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/plaquenil-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/xarelto-polska.php

rekreacja
poza miastem :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 18 |
  min min min min min min min min min min min min
01 października 2009

[TRASA] Dolina Bystrzycy 1: Wrocław - Kąty Wrocławskie - Wrocław

Dolina Bystrzycy na rowerze 1 (53,6 km)
Wrocław - Kąty Wrocławskie - Wrocław

Inne polecane trasy rowerowe w Dolinie Bystrzycy:

 1. Z Kątów Wrocławskich dookoła Zalewu Mietkowskiego
 2. Przeplatki nad Bystrzycą

Bystrzyca i Dolina Bystrzycy - wstęp

O Bystrzycy

Bystrzyca - lewy dopływ Odry o długości ok. 95 km. Jej źródła znajdują się we wschodniej części Gór Kamiennych, nieopodal Głuszycy. W dalszym biegu przepływa przez Góry i Pogórze Wałbrzyskie oraz Przedgórze Sudeckie i Nizinę Śląską. Z Odrą łączy się w zachodniej części Wrocławia. Największe jej dopływy to Piława (ujście na północ od Świdnicy), Czarna Woda (ujście w pobliżu Kątów Wrocławskich) oraz Strzegomka (ujście w okolicy Samotworu).

Bystrzyca nie jest rzeką skanalizowaną, do dziś zachowała swój naturalny nurt, płynie meandrami, wraz z dopływami szeroką doliną w otoczeniu licznych lasów łęgowych i grądowych, wśród licznych starorzeczy (jezior powstających ze starego koryta rzeki w wyniku przemieszczania się głównego koryta), łąk, bagien i terenów przekształconych przez człowieka na pola i pastwiska.

W biegu Bystrzycy zlokalizowano dwa sztuczne zbiorniki wodne - Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim oraz Zalew Mietkowski. Mają one na celu głównie ochronę przeciwpowodziową magazynując spływającą z gór wodę i spowalniając przepływ wody. Dodatkowo, Zalew Mietkowski dzięki swemu położeniu w dolnym biegu rzeki, daje możliwość regulowania ilości wody spływającej Bystrzycą, dostosowywać ją do stanu Odry, a przez to pozytywnie wpływać na warunki żeglugowe podnosząc stan Odry w okresie suchym. Niestety, z punktu widzenia zasobów przyrodniczych Doliny Bystrzycy, Zalew Mietkowski jest dużym zagrożeniem - właśnie przez regulowanie przepływu rzeki i związaną z tym erozję dna rzeki oraz zmianę (obniżenie) poziomu wód gruntowych.

Z większych miejscowości Bystrzyca przepływa między innymi przez Głuszycę, Jedlinę Zdrój, Świdnicę oraz Kąty Wrocławskie, a także przez wrocławskie osiedle Leśnica.

Niemal w całości tereny nad Bystrzycą mają charakter rolniczy, obiektów przemysłowych jest stosunkowo niewiele, głównie w największych miejscowościach (Świdnica, Żarów, Wrocław).

Bystry nurt Bystrzycy spożytkowany został przez człowieka jako siła napędowa dla młynów, takich jak młyn Arnolda w Arnoldsmühle - dzisiejszym Jarnołtowie, czy też młyn w Skałce dla którego przekopano specjalny kanał a w głównym korycie zbudowano jaz spietrzający wodę. Budowano również elektrownie wodne, niestety w tym ostatnim przypadku zabójcza okazała się związana z budową zbiorników wodnych regulacja nurtu rzeki, a przez to znaczące zmniejszenie ilości przepływającej wody. Szczególnie Zalew Mietkowski przyczynił się do likwidacji wybudowanych w latach 20-tych XX wieku lokalnych elektrowni wodnych w Marszowicach i na Stabłowicach.

Warto też wspomnieć o licznych żwirowniach zlokalizowanych głównie w okolicy Mietkowa. Jedną z największych jest żwirownia w Mietkowie, wydobywająca kruszywo z dna zbiornika. Stare, zalane wyrobiska służą jako zbiorniki wodne, największe z nich to jezioro w Proszkowicach, służące obecnie jako teren dla plażowania, czy uprawiania sportów wodnych, oraz jako akwen wędkarski.

Odrobina historii

Osadnictwo nad Bystrzycą datowane jest na tysiące lat przed naszą erą. Osadnictwu sprzyjała niezwykle żyzna gleba, typowa dla dolin rzecznych. Do dzisiaj zachowane są pozostałości kultury łużyckiej (1200 lat p.n.e. i późniejsze) - ślady osad w Krobielowicach, Kamiennej, Skałce, Maniowie czy na wrocławskich Złotnikach, oraz osad i grodów z wczesnego średniowiecza (Milin, Maniów, Złotniki).
Naturalnie, osiedlanie się człowieka w ciągu wieków powodowało gruntowne przekształcanie się środowiska naturalnego, głównie poprzez wycinanie dużych obszarów leśnych i przeznaczanie ich pod uprawny rolne.

Dość intensywne zasiedlanie okolic Bystrzycy miało miejsce na początku XIII wieku, a zapoczątkował ją piastowski książę Henryk Brodaty swą akcją kolonizacyjną, zasiedlając na prawie niemieckim niezamieszkałe dotąd duże połacie swego księstwa. Wiele do dziś istniejących nadbystrzyckie miejscowości ma rodowód wywodzący się z ówczesnych osad. Akcja kolonizacyjna była kontynuowana w latach późniejszych, szczególnie po wyniszczającym najeździe tatarskim w 1240/1241 r.

Z tego okresu nie zachowało się zbyt wiele śladów. Nie powinno w zasadzie dziwić, że niemal jedyne pozostałości po wiekach średnich to architektura sakralna, i fragmentarycznie fortyfikacji takich jak resztki XV wiecznych murów obronnych w Kątach Wrocławskich, czy zamki w Domanicach (resztki zamku z XIII w.) czy w Pankowie (XIV w). Nie dziwi również, że żaden z tych obiektów nie zachował się w swej pierwotnej formie, szczególnie zmianom w ciągu wieków podlegały zabudowania dworskie - dworki, pałace, czy wspomniane zamki - przerabiane i przebudowywane zgodnie z potrzebami, modą, gustem czy nawet stopniem zamożności kolejnych właścicieli.

Zabudowania dworskie są dość charakterystyczną cechą Doliny Bystrzycy - odnaleźć tu można aż kilkanaście dworów lub pozostałości po nich w miejscowościach takich jak: Kąty Wrocławskie, Sośnica, Jurczyce, Sadowice, Krobielowice, Milin, Okulice, Maniów Mały, Maniów Wielki, Domanice, Borzygniew, Mietków, Gałów, Proszkowice, Małkowice, Samotwór, Gniechowice, Czereńczyce, Kamionna, czyli właściwie w każdej po drodze. Większość to niestety ruiny w stanie tragicznym, aczkolwiek zdarzają się wyjątki takie jak pałac Krasków czy Krobielowice. Przy wielu dworach zachowały się (niestety często tylko jako pozostałości) parki dworskie, jak również zabudowania folwarczne i gospodarcze - te pochodzą głównie z XIX i XX wieku.

Innym niezwykle charakterystycznym dla całego rejonu zabytkiem są tzw. krzyże pokutne zwane również krzyżami pojednania. Stawiane były przez złoczyńcę przy drodze, najczęściej w miejscu gdzie popełniono zbrodnię, jako wyraz pokuty, zadośćuczynienia i w ostateczności pojednania z rodziną ofiary. Wiele z nich po latach odkrytych i odkopanych, wyeksponowano przy drogach (Maniów, Proszkowice, Karncza Góra), Można też spotkać krzyże które posłużyły kiedyś jako materiał budowlany i wkomponowane zostały w mury lub zabudowania gospodarcze (Piotrowice).

Często spotykane są również przydrożne kapliczki i krzyże, czy to na rozstajach dróg, czy w centrum albo na skraju wsi. Często spotykane są też figury świętych, szczególnie św. Jana Nepomucena - XIV wiecznego czeskiego kapłana kanonizowanego w 1729 r, świętego którego kult rozwijali przede wszystkim jezuici dla osłabienia kultu niezwykle popularnego w ówczesnych Czechach Jana Husa. Tak duża popularność nepomuków (figur św. Jana Nepomucena - najczęściej wzorowanych na figurze z brązu stojącej na praskim moście Karola) może mieć jednak związek z tym, że Jana Nepomucena uważa się za patrona mostów i przepraw, miał on też chronić zasiewy i pola przez powodzią czy suszą - stąd obecność nepomuków nie tylko na rozdrożach, ale również w pobliżu mostów i przepraw rzecznych - jak na przykład typowa, lekko uszkodzona figura w Skałce.

Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy

W okolicy Zalewu Mietkowskiego, na odcinku pomiędzy Kraskowem a Leśnicą - a zatem w prawie całym dolnym biegu rzeki, utworzono w 1998 roku Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy. Park obejmuje obszar o powierzchni 8570 ha, zasadniczym jego zadaniem jest ochrona najcenniejszych wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, art.16.1:

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Zasadniczym chronionym elementem w Dolinie Bystrzycy jest rzeka Bystrzyca, obszar starorzecza i występujące tu lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe oraz lasy grądowe (grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny). W parku na 160 stanowiskach napotkać można 18 gatunków roślin chronionych, w tym 10 podlegających ochronie całkowitej. Z królestwa zwierząt najliczniej reprezentowane są ptaki - ponad 100 gatunków, stosunkowo nieliczne (ze względu na niezbyt wielką powierzchnię obszarów leśnych - z reguły ich szerokość nie przekracza 1,5 - 2 km) gatunki ssaków, płazów, gadów i owadów - w tym także gatunki podlegające ochronie całkowitej, oraz, co naturalne - ryby.

Lasy łęgowe - lasy i zarośla zlokalizowane w bezpośredniej bliskości rzek i strumieni, rosnące na terenach wilgotnych i podmokłych, na bardzo żyznej glebie która powstaje w wyniku nanoszenia żyznego mułu przez okresowo wylewające rzeki. Ten rodzaj gleby nazywa się mady piaszczyste.

 

Lasy grądowe - wielogatunkowe lasy liściaste lub mieszane, z przeważającą ilością grabu i dębu lub buka, z domieszką wiązu, lipy, klonu, jawora, świerku. Lasy grądowe tworzą niezwykle wartościową ściółkę leśną, z grubą warstwą próchniczą. W związku z tym, tereny lasów grądowych chętnie były wycinane i przeznaczane pod uprawy rolne.

Szczególnie cenne z punktu widzenia przyrodniczego fragmenty Parku Krajobrazowego objęte zostały szczególną formą ochrony jako obszary Natura 2000.. Są to Zalew Mietkowski jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz przylegający do niego obszar pomiędzy Milinem a Zachowicami nazwany Przeplatki nad Bystrzycą .

Informacje praktyczne

Trasa przeznaczona jest na całodniową wycieczkę, aczkolwiek wprawni rowerzyści bez trudu przejadą ją w kilka godzin.

Start

Rozpoczyna się na rondzie przy ul. Mińskiej, ale można do niej dołączyć w kilku kolejnych punktach, zależnie od miejsca zamieszkania czy kierunku lub sposobu dojazdu, łącznie z dojazdem pociągami na stacje PKP Wrocław Nowy Dwór czy Leśnica.

Meta

Pętla kończy się na ul. Klecińskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Grabiszyńską i Hallera.

Uwaga: Trasa, co oczywiste, może być pokonana również w kierunku przeciwnym.

Trasa jest dość długa, dlatego przewidziano możliwość jej skrócenia i pokonania tylko w jednym z kierunków: Wrocław - Kąty Wrocławskie, bądź też Kąty Wrocławskie - Wrocław. W tym wypadku zaproponowano wygodny dojazd do stacji kolejowej w Kątach Wrocławskich, którą zależnie od własnych preferencji można potraktować jak punkt końcowy, ale też jako punkt początkowy.

Odległości i mapy

 • Cała trasa w wariancie podstawowym liczy 53,6 km.
 • Odcinek Wrocław - Kąty Wrocławskie PKP liczy 32,7 km
 • Odcinek Kąty Wrocławskie PKP - Wrocław liczy 24,3 km
Specjalnie dla miłośników jazdy terenowej, jeden z odcinków pomiędzy Sadowicami a Małkowicami otrzymał alternatywny przebieg, tam trasa została wytyczona tuż nad Bystrzycą, na przylegających do niej leśnych drogach i ścieżkach. Należy zaznaczyć, że trasa ta jest dostępna praktycznie dla każdego rodzaju roweru terenowego, a jej zwiększona trudność polega na konieczności jazdy nieoznakowanymi ścieżkami w lesie, oraz okresową możliwością występowania uciążliwej błotnistej nawierzchni.

Mapa wariantu podstawowego:

 Ślady GPS do pobrania

  Google Maps/Earth GPS Exchange Format OziExplorer
Trasa podstawowa KML GPX PLT
Trasa opcjonalna "terenowa" KML GPX PLT
Trasa Wrocław - Kąty Wrocławskie PKP KML GPX PLT
Trasa Kąty Wrocławskie PKP - Wrocław KML GPX PLT
Trasa Kąty Wrocławskie PKP - Wrocław opcjonalna "terenowa" KML GPX PLT


Nawierzchnia:

W przeważającej części prowadzi po nawierzchniach asfaltowych, na pewnych odcinkach asfalt jest dość sfatygowany ale nadający się do jazdy na rowerze. Ponadto występują krótkie odcinki dróg szutrowych, oraz utwardzonych polnych czy leśnych. Po opadach lokalnie możliwość występowania błota.
Trasa w całości nadaje się do przejazdu rowerami!

Stopień trudności:

Trasa wytyczona została głównie drogami lokalnymi, o stosunkowo niewielkim natężeniu ruchu. Niemniej jednak w związku z koniecznością jazdy w normalnym ruchu drogowym, należy pamiętać o konieczności zachowania szczególnej uwagi i obowiązku stosowania się do przepisów Prawa o Ruchu Drogowym.

Pozostałe odcinki na drogach polnych czy leśnych, są całkowicie bezpieczne i przejezdne dla rowerów, w okresie wzmożonych prac polowych istnieje jednak możliwość napotkania cięższego sprzętu rolniczego. Ponadto, po opadach deszczu czy w okresie wiosennych roztopów na niektórych drogach można spodziewać się kałuż i zabłocenia. W takich przypadkach istnieje możliwość objazdu trasą alternatywną prowadzącą drogami publicznymi. Oczywiście, należy się przy tym liczyć z niewielkim wydłużeniem trasy.

Uwaga - trasa dwukrotnie przecina linię kolejową Wrocław - Kąty Wrocławskie, przypominamy, że przy przejeździe przez przejazd kolejowy (zwłaszcza niestrzeżony) należy zachować szczególną ostrożność!

Sprzęt:

Do przejechania trasy wystarczy każdy wygodny rower o właściwościach terenowych, a więc mtb, trekking czy kross, zaopatrzone w opony o wyraźnym bieżniku, przynajmniej semi-slick. Nie polecamy opon gładkich - szosowych czy miejskich. 

Szczegółowy opis trasy

 • [0,0 km] rondo przy ul. Mińskiej

punkt startowy trasy, przejazd drogą dla rowerów do pobliskiego wjazdu do Parku Milenijnego

 • [0,2 km] Park Milenijny

skręt w prawo do Parku Milenijnego

Park Milenijny - najmłodszy z wrocławskich parków, utworzony został jak sama nazwa wskazuje, w ramach obchodów tysiąclecia miasta Wrocławia na skraju osiedla Muchobór Wielki, na ok 80 ha terenów przyległych do rzeki Ślęza.

W 2000 roku został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji parku. Wygrał projekt przygotowany przez zespół z Politechniki Wrocławskiej: Alina Drapella-Hermansdorfer, Paweł Ogielski, Teresa Lorenz i Ryszard Majewicz oraz studenci wydziału architektury. Koncepcja przewidywała wykonanie szeregu elementów krajobrazowych i architektonicznych takich jak Aleja Dziesięciu Wieków, psia ścieżka, sztuczny wąwóz, źródło Liczyrzepy, Forum Stu Źródeł, tor rowerowy a nawet przystań jachtowa. Plany były piękne, ale póki co, skończyło się jedynie na wytyczeniu kilku alejek i nasadzeniu drzew.

Niemniej jednak, Park Milenijny jest najbardziej zielonym miejscem w obrębie osiedli Muchobór Mały, Wielki i Nowy Dwór, jest popularnym miejscem spacerów i przejażdżek rowerowych.

 • [0,3 km] Park Milenijny

skręt w lewo, dalej szutrową drogą wzdłuż wału rzeki Ślęzy

Warto zapamiętać jak wygląda wąskie, obwałowane koryto Ślęzy a potem porównać je z szeroko rozlewającą się Bystrzycą ...

 • [0,9 km] Park Milenijny

przejazd przez mostek na strumieniu Kasina i dalej wzdłuż wałów Ślęzy

 • [2,6 km] ul. Żernicka

skręt w lewo i dalej drogą dla rowerów wzdłuż ul. Żernickiej

W tym miejscu istnieje możliwość dołączenia do trasy dojazdem przez ul. Żernicką od strony Kuźnik lub Nowego Dworu (również ze stacji PKP).
 • [3,0 km] Żerniki

skręt w lewo w ul. Płaską, krótki dojazd do ul. Rumiankowej

uwaga - w związku z budową AOW możliwe utrudnienia w przejeździe

 • [3,1 km] Żerniki

skręt w prawo i dalej kilkukilometrowy odcinek prosto przez ul. Rumiankową i ul. Osiniecką.

W oddali panorama Jerzmanowa:

 • [6,7 km] ul. Jerzmanowska

skręt w ul. Piołunową - druga w prawo, dojazd na Złotniki

 • [8,3 km] Park Złotnicki

skręt w lewo, przejazd drogą parkową obok pozostałości po średniowiecznym grodzisku

Złotniki - wieś nad Bystrzycą wzmiankowana w XIII w. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od warsztatów złotniczych ówczesnego właściciela, złotnika Hermana. W połowie XIX w. wybudowano zakłady chemiczne (obecnie ZCh Złotniki), w latach 20-tych XX w. włączone wraz z okolicznymi osiedlami do Wrocławia. Park Złotnicki powstał w XIX w. na terenach dawnego dworu, zachowały się w nim relikty średniowieczych obwałowań grodzisk z IX-XII w. oraz XIII-XIV w.
 • [8,9 km] Park Złotnicki

skręt w lewo, wyjazd z parku w ul. Żwirową, przejazd pod wiaduktem kolejowym

W tym miejscu istnieje możliwość dołączenia do trasy jadąc od strony Leśnicy przez kładkę Złotnicką na Bystrzycy.
 • [9,1 km] ZCh Złotniki

skręt w prawo, wjazd na gruntową drogę prowadzącą wzdłuż Bystrzycy na tyłach Zakładów Chemicznych Złotniki

 • [10,4 km] Most Ratyński

skręt w prawo na most

 

 • [10,6 km] Ratyń

skręt w lewo, przejazd przez osiedle Ratyń

W tym miejscu istnieje możliwość dołączenia do trasy dojeżdżając ul. Wojska Polskiego od strony stacji PKP Leśnica (oznakowany zielony szlak pieszy).


Ratyń (Rataje, Rathay, Rathen) - dawna nadrzeczna osada dworska powstała w XIV w., włączona do Wrocławia w 1928 r. Na końcu osiedla po prawej stronie rozpościera się Las Ratyński, niezwykle urokliwy, niewielki, ale zróżnicowany nadrzeczny obszar leśny. Prowadzi przezeń zółty szlak pieszy łączący Leśnicę z Lutynią, tu wytyczono również fragment ścieżki dydaktycznej Jarnołtów-Ratyń. Doskonały teren na przejażdżki rowerowe, miejsce organizacji rajdów na orientację.
 • [12,9 km] Ratyń, ul. Gałowska

skręt w lewo w gruntową drogę prowadzącą nad Bystrzycę i do osiedla Jarnołtów

 • [13,6 km] Jarnołtów

mostek na Bystrzycy, z lewej łąki i rozlewisko Bystrzycy,

nieco dalej po prawej ruiny młyna

 • [13,7 km] Jarnołtów
Jarnołtów, dawna osada Arnoldsmühle - Młyn Arnolda, wzmiankowana już w XIII w., w latach późniejszych rozbudowana o folwark, browar, kuźnię, gorzelnię. Od 1973 w granicach Wrocławia.

po prawej dawny młyn, zniszczony w 1945 r. i tylko częściowo odbudowany, po lewej karczma Rzym

w pobliżu przystanku autobusowego usytuowano początek ścieżki dydaktycznej Jarnołtów-Ratyń.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Jarnołtów-Ratyń prowadzi na szlaku o długości ok. 6,5 km. Szlak wyznaczono w dolnym biegu Bystrzycy na odcinku między Jarnołtowem a Ratyniem, oraz w lesie Ratyńskim. Szlak jest zasadniczo przeznaczony na wycieczki piesze, niemniej jednak w porze suchej istnieje możliwość przejechania jej na rowerach.

Więcej informacji o scieżce: Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Jarnołtów-Ratyń we Wrocławiu.

 • [14,1 km] Jarnołtów

skręt w prawo, dojazd szosą do Samotworu

 • [16,5 km] Samotwór

skręt w prawo, po lewej dworek, nieco dalej dwa mosty - przez Bystrzycę i Strzegomkę - lewy dopływ Bystrzycy łączący sie z nią tuż za Samotworem. Dalej dojazd do Gałowa drogą asfaltową, potem gruntową.


Dworek w Samotworze (1777-1781) jest dziełem Carla Gottharda Langhansa starszego, znanego śląskiego architekta, autora m.in. pałaców Hatzfeldtów, i Spätgenów we Wrocławiu, czy berlińskiej Bramy Brandenburskiej. Palac przebudowano w 1919 r. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych, planowana jest restauracja i przebudowa pałacu wraz z dawnymi zabudowaniami folwarcznymi dla celów hotelarsko-konferencyjnych.

 • [17,0 km] Gałów

Wyjazd na szosę, skręt w lewo, przejazd przez wiejskie osiedle mieszkaniowe Gałówek.

Jak wiele okolicznych osad, Gałów jest wsią o XIII wiecznym rodowodzie. Dwór w Gałowie wzmiankowany był już w połowie XVI wieku jako własność znanej śląskiej rodziny von Seidlitz. Wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, ostatnio na przełomie XIX i XX wieku, przetrwał po wojnie w nienajlepszym stanie technicznym, cześciowo zamieszkany, w lat 70-tych XX wieku jako własność ówczesnego PGR. W 1998 roku podpalony, spłonął doszczętnie.

Jadąc szosą w stronę przeciwną w prawo, po kilkuset metrach docieramy do ruiny pałacu w Gałowie, zaś nieco dalej, po lewej widzimy pochodzący z 1509 r. i wielokrotnie przebudowywany w latach późniejszych, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

 • [18,6 km] Gałówek

skręt w prawo, przejazd w kierunku Bogdaszowic drogą asfaltową, potem leśną gruntowo-szutrową

 • [20,3 km]

skręt w prawo, przejazd szosą w kierunku Bogdaszowic

 • [21,0 km] Bogdaszowice

skręt w lewo

Drewniany mostek na Strzegomce, przed mostkiem po lewej łagodny zjazd nad rzekę - łąka, woda, doskonałe miejsce na chwilę odpoczynku. Punkt ten wykorzystywany jest przez wrocławskich kajakarzy, spływających Strzegomką na trasie Stróża - Bogdaszowice.

Strzegomka w okolicach Bogdaszowic wylewa niemal corocznie skracając sobie drogę i rozlewając się przez przyległy las. Zalewa też drogę między Bogdaszowicami a Stoszycami - wtedy lepiej na wycieczkę się nie wybierać, bo bez zamoczenia butów nie da się przejechać. Za to warto się przemóc po zimowej przerwie i przyjechać w to miejsce wczesną wiosną, choćby wyłącznie po to, aby ujrzeć jedyny w swoim rodzaju niepowtarzalny widok, las rozbielony aż po horyzont setkami tysięcy przebiśniegów!

Pierwsze wiosenne przebiśniegi AD 2009. Prawdziwy ich wysyp dopiero nastąpi ...

 • [22,7 km] Stoszyce

Zrujnowany, częściowo zamieszkały neogotycki pałac z 1850 roku.

 • [24,5 km]

skręt w lewo, przejazd przez cienistą aleją lipową do Sadowic za znakami szlaku Eurovelo R9

 • [25,5 km] Sadowice

most na Bystrzycy


Za mostem, po lewej stronie znajduje się dawny pałac, pochodzący z XVI w. a przebudowany w wieku XVIII w stylu klasycystycznym. Ponownie rozbudowany na początku XX w, po wojnie zniszczony, odnowiony i przebudowany, obecnie własność Ministerstwa Sprawiedliwości, funkcjonuje jako Zakład Poprawczy.

 • [26,1 km] Sadowice

skręt w lewo przejazd w kierunku osiedla Sadkówek

 • [27,7 km] Sadkówek

skręt w lewo, dojazd polną drogą do lasu

Alternatywą dla przejazdu przez rozlewisko Bystrzycy jest pokonanie odcinka Sadkówek - Sośnica szosą, drogą wojewódzką DW 347 - uwaga, droga jest dość ruchliwa.

 • [28,1 km]

za strumykiem i mostkiem skręt w lewo na ścieżkę na grobli. Przejazd w rozlewisku Bystrzycy za znakami zielonego szlaku pieszego. Uwaga na komary ...

 • [29,5 km] Sośnica

skręt w prawo, krótki odcinek szosą

 • [29,6 km] Sośnica

skręt w prawo, przejazd drogą gruntową do kładki na Bystrzycy, uwaga - dość stromy i kamienisty zjazd w dno doliny Bystrzycy - zachować ostrożność!

W Sośnicy szczegóólnie wart zobaczenia jest zabytkowy gotycki kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, pochodzi z XIV w. a wybudowany został w miejsce wcześniejszej, romańskiej świątyni. Warto zwrócić uwagę, na bogate, głównie barokowe wyposażenie oraz cenną sztukę sakralną - obrazy czy rzeźby.

Naprzeciwko kościoła znajduje się XIX wieczny neobarokowy pałac, zbudowany w miejscu wczesniejszego XVII wiecznego dworu, spalonego pod koniec XVIII wieku.

 • [30,1 km] kładka na Bystrzycy

 • [30,6 km] Kąty Wrocławskie
Kąty Wrocławskie - niewielkie acz stare miasteczko, z sięgającymi 700 lat prawami miejskimi. Obecnie siedziba powiatu. Skręcając w lewo w ul. Magistracką dojechać można do Rynku z XIX wiecznym ratuszem i pochodzącą z XVII wieku wieżą.

Trasa prowadzi dalej w prawo ul. Zwycięstwa. W oddali po lewej stronie zobaczyć można gotycki, pochodzący z XV wieku kościół św. Piotra i Pawła. Przed kościołem mur będący fragmentem dawnych XV wiecznych fortyfikacji miejskich.

 • [30,9 km] Kąty Wrocławskie

skręt w prawo w ul. Mireckiego, wyjazd z Kątów Wrocławskich w kierunku Wszemiłowic, za znakami szlaku Eurovelo R9

 • [31,0 km] Kąty Wrocławskie, skrzyżowanie z ul. Brzozową
OPCJA - skręt w lewo w ul. Brzozową - dojazd do stacji PKP Kąty Wrocławskie (ok. 1,7 km) ulicami Brzozową i Fabryczną, za znakami szlaku Eurovelo R9.

Jest to dogodny punkt na zakończenie pierwszego etapu trasy i powrót do Wrocławia pociągiem, bądź dojeżdżając ze stacji PKP na rozpoczęcie etapu drugiego bądź też przejechania etapu 1 w kierunku przeciwnym.

 • [32,5 km] Wszemiłowice

przejazd kolejowy, dalej prosto szosą

 • [34,2 km]

skręt w prawo, przejazd przez cienistą aleję lipową do Sadowic dalej za znakami szlaku Eurovelo R9

OPCJA: wariant B dla miłośników jazdy terenowej!!!

istnieje możliwość przejazdu do Małkowic przez Romnów leśną drogą w pobliżu Bystrzycy. Trasa nie jest zalecana w okresie deszczowym (dużo błota). Do Romnowa trasa nie jest nieoznakowana (uwaga, można zabłądzić), od Romnowa do mostu w Małkowicach za znakami zielonego szlaku pieszego

Otwórz mapę wariantu terenowego w www.BikeBrother.com
Otwórz mapę wariantu terenowego w Google Maps

 • [35,0 km]

skręt w lewo, przejazd nieoznakowaną leśną drogą

 • [35,2 km]

na rozwidleniu skręt w lewo, dalej przejazd nieoznakowaną leśną drogą i po grobli wzdłuż Bystrzycy

(uwaga - w razie wybrania złej drogi: jadąc na rozwidleniu prosto dojeżdżamy do mostka na Bystrzycy, po przeprawie w prawo na pole, skąd można dojechać do trasy Sadowice - Małkowice w wariancie podstawowym)

 • [36,3 km]

dalszy przejazd do Romnowa polną drogą na krawędzi lasu

 • [37,9 km] Romnów

skręt w prawo, dalej za znakami zielonego szlaku pieszego, polną drogą do wału Bystrzycy, następnie leśną ścieżką wzdłuż rzeki

 • [39,1 km] Małkowice

most na Bystrzycy w Małkowicach, skręt w lewo, połączenie ze szlakiem wariantu podstawowego

 • [35,2 km] Sadowice

most na Bystrzycy, po lewej dworek, obecnie zakład wychowawczy

 • [35,8 km] Sadowice

skręt w lewo, przejazd przez wieś

 • [36,6 km] Sadowice

prosto gruntową drogą do Małkowic podążając za znakami szlaku Eurovelo R9


Alternatywnie, w okresie mokrym możliwy jest objazd do Małkowic szosą w prawo, a następnie w lewo.
 • [38,6 km] Małkowice

skręt w lewo, przejazd szosą przez wieś

 • [39,0 km] Małkowice

przy kościele skręt w lewo, brukowaną drogą dojazd do mostku na Bystrzycy

 

Zabytkowy kościół w Małkowicach pw. św. Trójcy, pochodzący z ok. 1400 r. gotycki, a przebudowany w początkach XVII w. w stylu barokowym, z dobrze zachowanym barokowym wyposażeniem.
 • [39,5 km] Małkowice

most na Bystrzycy, po prawej górujący nad okolicą, pochodzący z początku XX w. potężny budynek dawnego klasztoru ss Elżbietanek, a obecnie Zakładu Pielegnacyjno - Opiekuńczego Caritas


Tu, tuż za mostem połączenie z opcjonalnym terenowym wariantem przejazdu nad Bystrzycą przez Romnów. Uwaga - dalszy kilometraż wyznaczony jest dla wariantu podstawowego, wariant B terenowy jest o ok. 0,4 km krótszy!
 • [40,4 km] Romnów

skręt w prawo, wyjazd na szosę w kierunku na Skałkę

 • [41,4 km]

skręt w prawo, dojazd do Skałki

 • [42,0 km] Skałka

mosty na Bystrzycy, po prawej jaz spiętrzający wodę dla pobliskiego młyna (po lewej)

Figura św. Jana Nepomucena, w tle mosty na Bystrzycy i młyn

 • [42,1 km] Skałka

na skrzyżowaniu prosto drogą w kierunku Krzeptowa, za znakami szlaku Eurovelo R9

 • [44 km] Kębłowice

po prawej za drzewami, XIX wieczny dwór z ruinami zabudowań dworskich

 • [46,0 km] Krzeptów

typowa podmiejska wieś przeistaczająca się w podmiejskie willowe osiedle mieszkaniowe - po prawej Krzeptowa Dolina

 • [46,9 km] km] Krzeptów

skręt w prawo, dojazd do Smolca drogą wzdłuż ogrodzenia lotniska

 • [48,3 km] Smolec

skręt w lewo, przejazd ul. Żwirki i Wigury do Wrocławia, uwaga - droga o stosunkowo dużym natężeniu ruchu, na początkowym odcinku wyraźnie pod górę, na zjeździe nawierzchnia o bardzo złym stanie technicznym.

Na szczycie podjazdu, po lewej stronie drogi, za ogrodzeniem, kiepsko widoczne w gęstwinie drzew dwa średniowieczne krzyże pokutne (czy jak wolą inni badacze krzyże pojednania)- jest to skraj dawnej wsi Kentschkau (Karncza Góra) sięgającej rodowodem XII wieku, a zlikwidowanej przy budowie lotniska Strachowice.

 • [50,5 km]

w lewo a następnie w prawo w ul. Rakietową

Muchobór Wielki, wieś nad potokiem Kasina, dopływem Ślęzy. Wieś wzmiankowana już pod koniec XII wieku. Przez lata była własnością biskupstwa wrocławskiego, potem zakonu joannitów. W roku 1474 miało tu miejsce szczególne wydarzenie historyczne - tzw drugi zjazd wrocławski z udziałem królów węgierskiego Macieja Korwina oraz czeskiego Władysława i polskiego Kazimierza Jagiellończyków. Podpisano wówczas rozejm oraz układ na podstawie którego król Węgier przejął Śląsk. W 1951 r. wieś wcielono w granice miasta Wrocławia. Obecnie w związku z intensywną zabudową mieszkaniową, jedno z najszybciej rozbudowujących się wrocławskich osiedli. Na skraju osiedla, na granicy miasta zlokalizowana jest Autostradowa Obwodnica Wroclawia.
 • [50,8 km] Muchobór Wielki

na rondzie na wprost w ul. Mińską

po prawej zabytkowy, gotycki kościół pw św Michała Archanioła

Kościół pw św Michała Archanioła wzniesiony w miejsce starszej świątyni w początkach XV wieku, kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany w w wiekach późniejszych. W środku cenne wyposażenie pochodzące nawet z XV wieku.

 • 50,9 km] Muchobór Wielki, ul. Mińska

skręt w prawo ul. Zagony za znakami szlaku Eurovelo R9

 

Prosto dojazd ul. Mińską do punktu początkowego trasy i dalej do ul. Strzegomskiej.
 • [51,5 km] Muchobór Wielki

skręt w prawo, następnie w lewo w ul. Krzemieniecką, nadal za znakami szlaku Eurovelo R9

 • [53,6 km] ul. Klecińska

koniec trasy - w lewo wiaduktem do ul. Strzegomskiej i na Gądów, prosto dojazd do ul. Grabiszyńskiej i Hallera

Przydatne linki:

 


Opracowanie i zdjęcia: Artur M. Kamiński, lipiec 2009
Last update: 2009-08-15
Wykorzystywanie do celów komercyjnych tylko za zgodą autora

Opracowano dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach projektu Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej

 

spacer
Pięknie opracowana trasa.
Jestem pełen uznania i szacunku dla Artura M. Kamińskiego za bardzo profesjonalne i solidne opracowanie tej trasy rowerowej.To miłe,że są tak bardzo zaangażowani ludzie w to co robią oddając innym swoją wiedzę, czas, zaangażowanie i wszelkie informacje... ,ze szczegółami. Sam fakt, że już sama trasa jest bardzo urokliwa i urozmaicona ale elokwencja i pokazywanie smaczków typu;"...za ogrodzeniem, kiepsko widoczne w gęstwinie drzew dwa średniowieczne krzyże pokutne.."jest niezwykle miłe. Bardzo dziękuję Arturowi za to opracowanie. Werner Z.

Werner

Pięknie opracowana trasa.
Jestem pełen uznania i szacunku dla Artura M. Kamińskiego za bardzo profesjonalne i solidne opracowanie tej trasy rowerowej.To miłe,że są tak bardzo zaangażowani ludzie w to co robią oddając innym swoją wiedzę, czas, zaangażowanie i wszelkie informacje... ,ze szczegółami. Sam fakt, że już sama trasa jest bardzo urokliwa i urozmaicona ale elokwencja i pokazywanie smaczków typu;"...za ogrodzeniem, kiepsko widoczne w gęstwinie drzew dwa średniowieczne krzyże pokutne.."jest niezwykle miłe. Bardzo dziękuję Arturowi za to opracowanie. Werner Z.

Wernerilosc komentarzy: 2
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 12 - 07
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale rekreacja
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa