link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/acetylcysteine-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/ivermectin-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/nitazoxanide-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/plaquenil-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/xarelto-polska.php

rekreacja
poza miastem :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 18 |
  min min min min min min min min min min min min
04 października 2009

[TRASA] Dolina Bystrzycy 3: Przeplatki nad Bystrzycą

Dolina Bystrzycy na rowerze 3 (38,3 km)
Przeplatki nad Bystrzycą: Kąty Wrocławskie - Mietków

Inne polecane trasy rowerowe w Dolinie Bystrzycy:

 1. Z Kątów Wrocławskich dookoła Zalewu Mietkowskiego
 2. Wrocław - Kąty Wrocławskie - Wrocław

Obszar chroniony Natura 2000 "Przeplatki nad Bystrzycą"

Szczególnie cenne z punktu widzenia przyrodniczego fragmenty Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy, objęte zostały szczególną formą ochrony jako obszary Natura 2000. Są to Zalew Mietkowski jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz przylegający do niego obszar pomiędzy Milinem a Zachowicami nazwany Przeplatki nad Bystrzycą . Nazwa obszaru wzięła się od nazwy motyla - przeplatka maturna, podlegającego calkowitej ochronie i umieszczonego w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Odnośnik do bazy obszarów chronionych na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/mapy.php?KodOstoi=PLH020055

 

PLH020055 Przeplatki nad Bystrzycą

Typ Ostoi B

Powierzchnia 834.5715 ha

Ostoja w całości położona jest na Nizinie Śląskiej, w dolinie rzeki Bystrzycy (dopływ Odry), na długości ośmiu kilometrów (od miejscowości Zachowice na wschodzie do miejscowości Milin na zachodzie), a jej szerokość w najszerszym punkcie nie przekracza 1,5 km. Znaczna większość terenu ostoi pokryta jest przez lasy mieszane, których głównymi gatunkami lasotwórczymi są: grab, jesion, lipa drobnolistna oraz dąb szypułkowy. Gatunki tych drzew tworzą zarówno grądy, łęgi jak i zbiorowiska przejściowe. Natomiast w części południowo-zachodniej dominuje mozaika pól, zadrzewień śródpolnych i ciepłolubnych zarośli zlokalizowanych wzdłuż dróg i cieków wodnych. Dolina ta stanowi bardzo ważny korytarz ekologiczny.

Ostoja została ustanowiona ze względu na fakt, iż jest ona kluczowa dla zachowania populacji motyla przeplatki maturny. Znajduje się tutaj ponadto drugie co do wielkości stanowisko łęgów olchowo-jesionowych w Polsce Pd-Zach. Odnotowano ponadto występowanie kolonii rozrodczych nietoperzy - nocka dużego, która schronienie znalazła w kościele w Milinie oraz kolonii rozrodczej mopka, znajdującej się w Maniowie. Ogółem zidentyfikowanych zostało osiem siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (w tym bardzo dobrze zachowane łęgi wiązowo-jezionowe, grąd oraz starorzecza), zajmujących łącznie prawie czterdzieści procent całkowitej powierzchni ostoi. Żyje tutaj łącznie 5 gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (mopek, nocek duży, wydra, motyl przeplatka maturna oraz kozioróg dębosz - owad z podrzędu chrząszczy wielożernych). Ponadto, odnotowano występowanie 18 gatunków roślin znajdujących się pod ochroną (10 spośród nich podlega całkowitej ochronie), najpospolitszym spośród nich jest śnieżyczka przebiśnieg (składnik runa w lasach łęgowych i grądowych).

Więcej informacji na temat obszarów Natura 2000 można znaleźć tu:

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/?s=49


Informacje praktyczne

Nawierzchnia i stopień trudności

W przeważającej części trasa prowadzi w trudniejszym terenie po drogach leśnych i polnych, utwardzonych i nieutwardzonych, w okresie deszczowym zabłoconych, a nawet trudno przejezdnych, z możliwością występowania lokalnych podtopień.

Trasa wytyczona została również drogami lokalnymi, o umiarkowanym czy niewielkim natężeniu ruchu. Niemniej jednak w związku z koniecznością jazdy w normalnym ruchu drogowym, należy pamiętać o konieczności zachowania szczególnej uwagi i obowiązku stosowania się do przepisów Prawa o Ruchu Drogowym.

Sprzęt:

Do przejechania trasy wymagany jest rower o właściwościach terenowych, a więc mtb, trekking czy kross, zaopatrzony w opony o wyraźnym bieżniku, przynajmniej semi-slick. Nie polecamy opon gładkich - szosowych czy miejskich.

Dojazd z Wrocławia do Kątów Wrocławskich:


Opis trasy

Trasa przeznaczona jest na kilkugodzinną wycieczkę. Ze względu na sporą odległość od Wrocławia, rozpoczyna się i kończy w Kątach Wrocławskich, dokąd dojechać można pociągiem (15-25 minut jazdy) czy samochodem, jednak wprawni rowerzyści mogą śmiało pokusić się o przedłużenie wycieczki, dojeżdżając na rowerach już z Wrocławia (to zależnie od trasy dodatkowy dystans nieco ponad 20 km).

Trasa prowadzi wzdłuż Bystrzycy drogami leśnymi i polnymi, przez teren obszaru Natura 2000 Przeplatki nad Bystrzycą położonego pomiędzy Krobielowicami, a Milinem i Mietkowem.

Trasa jest w miarę krótka, choć przy mniej sprzyjających warunkach dość uciążliwa, niemniej jednak pozwala na dużo bliższe zaznajomienie się Bystrzycą i nadbystrzycką przyrodą. Ddodatkową atrakcją jest możliwość dotarcia m.in. do położonego w głębi lasu w pobliżu Maniowa, średniowiecznego grodziska, zachowanych do dziś dworów w Krobielowicach i Milinie, czy ruin i pozostałości po dworach w Kamionnej czy w Maniowie.

Skrócony przebieg trasy:

Kąty Wrocławskie - Krobielowice - Zachowice - Kamionna - Okulice - Milin - Proszkowice - Maniów - Mietków - Wawrzeńczyce - Stróża - Nowa Wieś Kącka - Kąty Wrocławskie

Uwaga: Trasa, co oczywiste, może być pokonana również w kierunku przeciwnym.

OPCJA - alternatywne zakończenie trasy:
Trasę można z powodzeniem skrócić, kończąc ją na stacjach PKP w Mietkowie.

Mapa trasy:

Ślady GPS do pobrania:

 

  Google Maps/Earth GPS Exchange Format OziExplorer
Trasa podstawowa KML GPX PLT


Szczegółowy opis trasy

 • [0,0 km] Kąty Wrocławskie, Rynek - punkt startowy trasy

Kąty Wrocławskie - niewielkie acz stare miasteczko, z sięgającymi 700 lat prawami miejskimi. Obecnie siedziba powiatu.

Trasa rozpoczyna się na Rynku z XIX wiecznym ratuszem i XVII wieczną wieżą.

Wyjazd z Rynku brukowanymi uliczkami - ul. Sikorskiego i ul. 1 Maja. Po drodze, po prawej stronie zobaczyć można gotycki, pochodzący z XV wieku kościół św. Piotra i Pawła.

Po ok 300 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania ul. 1 Maja i u. Wrocławskiej. Tu skręt w lewo, w ul. Wrocławską i dalej w kierunku rogatek miasta.

 • [3,0 km] Krobielowice - mauzoleum feldmarszałka Blüchera

 

Gebhard Leberecht von Blücher - pruski generał, naczelny dowódca armii śląskiej w wojnach napoleońskich, jeden z architektów pruskiego zwycięstwa nad wielką armią Napoleona w Bitwie Narodów pod Lipskiem w 1813 roku. Za zasługi w tej bitwie mianowany został feldmarszałkiem.

Dowodził wojskami pruskimi aż do ostatecznego pokonania Napoleona w bitwie pod Waterloo.

Przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III nagrodzony został nie tylko tytułem księcia von Wahlstatt - obdarowany również został majątkiem ziemskim pod Krobielowicami. Zmarł w Krobielowicach w 1819 roku, pochowany początkowo w krypcie pobliskiego kościoła w Wojtkowicach, następnie przeniesiony do specjalnie wybudowanego grobowca (krypta znajdująca się obecnie na tyłach mauzoleum), żeby ostatecznie spocząć w wybudowanym wielkim nakładem sił i środków mauzoleum. Uroczysty pogrzeb odbył się 28-08-1853 roku, 34 lata po smierci feldmarszałka.

W 1945 roku grobowiec został splądrowany najprawdopodobniej przez żołnierzy Armii Czerwonej. Pod koniec XX wieku odnowiony i uporządkowany wspólnym wysiłkiem jednostek Bundeswehry i Wojska Polskiego.

Obecnie mauzoleum jest puste, zaś zbeszczeszczone pozostałości zwłok feldmarszałka, jego żony i córki są najprawdopodobniej pochowane w zamurowanej obecnie krypcie na tyłach mauzoleum.

 • [3,6 km] Krobielowice

Skręt w prawo w boczną drogę prowadzącą do pałacu.

 • [3,9 km] Krobielowice

Dawna brama wjazdowa na teren posiadłości.

 

Pałac w Krobielowicach

Pierwsze informacje o murowanym dworku obronnym pochodzą z lat 1321 i 1349.

Obecny pałac powstał w latach 1570-1580, na początku XVIII wieku został powiększony i przebudowany w stylu barokowym, oraz po raz kolejny w 1878 roku - wówczas dobudowano m.in. narożne wieże i neorenesansową loggie przy południowo-zachodnim skrzydle, oraz bramę wjazdową.

Po wojnie przejęty przez PGR jako miejsce zamieszczania pracowników gospodarstwa rolnego. Od laty 70-tych niezamieszkały zaczął popadać w ruinę. Na początku lat 90-tych został sprzedany w prywatne ręce i przekszałcony w wysokiej klasy kompleks hotelowo-konferencyjny, wraz z polem golfowym.

Od bramy w prawo przez most, po ok. 200 m przy stawach hodowlanych skręt w lewo, w szutrową drogę prowadzącą przy parku pałacowym - z lewej w oddali pałac.

 • [4,2 km] Krobielowice

Nadal szutrową drogę prowadzącą do lasu wzdłuż pola golfowego. Po wjeździe do lasu istnieje możliwość występowania błota i kałuż.

 • [4,8 km] Krobielowice

Do Zachowic dojechać można również niebieskim szlakiem pieszym. Jest to bardzo ciekawa, prowadząca przez sam środek lasu droga, w całości przejezdna ale w okresie mokrej aury miejscami grząska i błotnista. Niebieski szlak odchodzi w lewo od głównej trasy, a łączy się z nią ponownie przy pierwszych zabudowaniach Zachowic.

 • [5,3 km] Krobielowice

Skręt w lewo, nadal przez las, potem polną drogą do Zachowic.

 • [8,0 km] Zachowice

Na skrzyżowaniu skręt w prawo w ul. Piwną, po ok. 100 m kolejny skręt w lewo w ul. Żurawią.

 • [9,0 km]

Skręt w prawo w kierunku Kamionnej i Piławy.

 • [9,9 km] Bystrzyca przed Kamionną

Przejeżdżamy przez las rosnący wzdłuż szeroko płynącej w kilku korytach Bystrzycy.

 • [10,2 km] Kamionna

W Kamionnej drogą prosto wzdluż przepięknej lipowej alei prowadzącej co środka wsi.

 • [10,9 km] Kamionna

Przy figurze św. Jana Nepomucena skręt w lewo.

Po lewej stronie mijamy zabudowania gospodarcze dawnego dworu. W głębi otoczone gęstą roślinnością resztki XVIII wiecznego pałacu. Barokowy pałac powstał w latach 1740-44 w miejsce wcześniejszego renesansowego dworu. Był kilkukrotnie przebudowywany. Od 1838 roku własność rodziny von Zedlitz, funkcjonował wraz z pobliskim majątkiem w Czerńczycach jako część rodowej fundacji stanowiąc siedzibę przytułku dla panien. Po II wojnie światowej zamieszkały przez pracowników PGR, zaniedbany, w latach 70-tych po zawaleniu się dachu i zniszczeniu części pomieszczeń, ostatecznie popadł w ruinę.

 • [11,2 km] Kamionna

Dalej w prawo przez most na Bystrzycy i ponownie w prawo, mijając po prawej zabudowania gospodarcze, wyjeżdżamy na leśną drogę wiodącą do Okulic.

Po drodze mijamy rozpływające sie w lewo i w prawo koryto Bystrzycy.

 • [13,3 km] Okulice

Skręt w prawo do centrum wsi.

 • [13,8 km] Okulice

Po prawej w głębi ruiny dawnego renesansowego dworu.

Dalej w prawo utwardzoną drogą prowadzącą do Milina. Również tutaj Bystrzyca rozlewa się bardzo szeroko w kilku korytach. Droga prowadzi przez las, pola i pastwiska - nader wyraźnie widać charakter dokonanych przez człowieka przekształceń terenów leśnych na użytki rolne.

 • [16,5 km] Milin

Dalej prosto drogą prowadzącą do centrum wsi.

 

Milin jest bardzo starą osadą, obecnie wieś, ale w pierwszych zachowanych wzmiankach z końca XIII wieku Milin wymieniany jest jako miasto targowe które utraciło prawa miejskie na rzecz Kątów Wrocławskich. Do dziś w formie wzgórza zachowały się resztki starego piastowskiego grodziska. Grodzisko położone jest ok. 1.5 km za wsią w kierunku Mietkowa, po lewej stronie ok. 150 m w bok od szosy. Niestety, ścieżka prowadząca do niego jest bardzo zarośnięta i dotarcie rowerem jest raczej niemożliwe.

Warte zobaczenia w Milinie są pochodzący z XIV w. kościół parafialny pw św. Michała Archanioła, spalony w wojnie 30-letniej, odbudowany w latach 1677-79, oraz stojąca na przedkościelnym placu pochodząca z 1733 r. barokowa figura św. Jana Nepomucena - szczególną uwagę zwracają bogate zdobienia i dwie tablice sceny z życia świętego.

Nieco dalej po prawej duży budynek dawnego zajazdu.

skręcając przy nim w lewo, w boczną drogę, po ok. 100 m dojeżdżamy do późnorenesansowego pałacu z XVII, przebudowanego w połowie XVIII w stylu barokowym i później w wieku XIX. Do niedawna mieściła się w nim szkoła - została po niej tylko tabliczka nad wejściem, obecnie mieszkania prywatne.

 • [17,0 km] Milin

Skręt w lewo w ul. Bystrzycką i dalej przez most na Bystrzycy i las do Proszkowic.

 • [17,5 km] rzeka Bystrzyca

Przejeżdżamy przez teren obszaru chronionego Natura 2000 "Przeplatki nad Bystrzycą". Warto przyjrzeć się i rzece, i rosnącej przy niej bujnej roślinności.

A jak się dobrze przypatrzy, to nieopodal szosy natknąć się można i na rzadkie okazy chronionej fauny - na zdjęciu zaskroniec wygrzewający się na letnim słońcu.

 • [19,4 km] Proszkowice

Proszkowice to stara wieś o średniowiecznym rodowodzie. Z wartych zobaczenia zabytków wymienić można XVII wieczny pałac - dawna szkoła dla panien ...

... oraz krzyże pokutne (pojednania). Pierwotnie trzy, jeden z nich znajduje się obecnie w muzeum w Sobótce.

Pobliski zbiornik wodny, zalane wyrobisko dawnej żwirowni służy obecnie jako miejsce wypoczynku, sportów wodnych i akwen wędkarski. W Proszkowicach tuż nad jeziorem mieści się pole namiotowe, nieco dalej jadąc w kierunku Mietkowa dojechać można do "Plaży na cyplu".

 • [20,2 km] Proszkowice

Na skrzyżowaniu przy krzyżach w prawo.

Ze wzniesienia za wsią kolejna przepiękna panorama, w bliskiej perspektywie Maniów, nieco dalej charakterystyczna sylwetka kościoła w Pożarzysku ...

po prawej kościół i pałac w Borzygniewie ...

oraz odległa panorama gór (w linii prostej stąd do Śnieżki jest aż/ledwie 70 km).

 • [21,6 km] Maniów

Na skrzyżowaniu w prawo.

 • [22,3 km] Maniów

Skręt w lewo, w boczną drogę oznakowaną jako ul. Leśna. Początkowo asfalt, później gruntowa leśna droga.

 • [23,0 km] Maniów - grodzisko

W głębi po prawej, kilkadziesiąt metrów w bok od drogi napotykamy ślady starego XIII-XIV wiecznego grodziska, do dziś otoczonego fosą .

 • [23,5 km] Zalew Mietkowski

W prawo na drogę prowadzącą wzdłuż zalewu.

 • [24,2 km] Zalew Mietkowski

Po lewej spust wody z zalewu w koryto rzeki Bystrzycy.

 • [24,5 km] Zalew Mietkowski

W prawo drogą wzdłuż koryta wypływającej z zalewu Bystrzycy, po ok. 0,6 km skręt w lewo na drogę do Mietkowa - od tego miejsca za znakami szlaku rowerowego Eurovelo R9.

 • [25,6 km] Mietków

Po lewej ruiny pałacu w Mietkowie - początkowo jako wieża obronna z XVI w. przebudowany na barokowy dwór w wieku XVIII. W 1855 roku ponownie przebudowany w stylu neogotyckim. Od 1945 roku zdewastowany i zrujnowany.

 • [26,9 km] Mietków PKP

Po prawej stacja PKP, gdzie można wcześniej zakończyć trasę.

 • [27,9 km] Wawrzeńczyce

Na rozwidleniu drogi przed Wawrzeńczycami skręt w prawo.

Jadąc w lewo dojeżdżamy do Wawrzeńczyc. Tam wart zobaczenia kościół św. Wawrzyńca powstały w 1815 w wyniku gruntownej przebudowy wcześniejszej, XV wiecznej świątyni, oraz ruiny dworu z końca XVIII wieku.

 • [30,0 km] Stróża

Rozciągnięta wzdłuż Bystrzycy dawna osada strażnicza z połowy XIII wieku, początkowo nawet z prawami miejskimi. Z dawnej wsi zachowała się jedynie XIX wieczna zabudowa oraz spichlerz z 1788 roku. Z dwóch znajdujących się tu majątków pozostały jedynie fragmenty zabudowań gospodarczych.

W północnej części wsi, po lewej stronie Bystrzycy kościół pw św. Jana Chrzciciela z 1870 r.

 • [31,0 km] Stróża

Skręt w prawo na drogę prowadzącą do Kątów Wrocławskich.

Skręcając w lewo mozna dojechać do Stróży Dolnej gdzie znajdują się pozostałości dawnego grodziska. Z dawnego dworu w Stróży Dolnej zachował sie jedynie park oraz zabudowania gospodarcze.

 • [35,0 km] Nowa Wieś Kącka

Skręt w prawo droga prowadzącą do Kątów Wrocławskich.

 • [37,0 km] Kąty Wrocławskie

Nadal prosto. Skręcając w ul. Spółdzielczą za znakami szlaku Eurovelo R9 można dojechać do stacji PKP Kąty Wrocławskie.

 • [38,0 km] Kąty Wrocławskie

Na skrzyżowaniu z ul. Popiełuszki w lewo do centrum (Rynku) Kątów. Uwaga - ulica prowadzi z węzła autostrady A4, można spodziewać się większego ruchu samochodowego.

 • [38,3 km] Kąty Wrocławskie

Skrzyżowanie ul. 1 Maja i Wrocławskiej - koniec trasy.

 

Przydatne linki:


Opracowanie i zdjęcia: Artur M. Kamiński, lipiec 2009
Last update: 2009-08-15
Wykorzystywanie do celów komercyjnych tylko za zgodą autora

Opracowano dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach projektu Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej

 ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 12 - 07
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale rekreacja
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa